is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 23, 06-10-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere aanduiding, waterige oplossing moet worden verstaan, zoo zouden bovengenoemde morphinezouten niet deugdelijk zijn.

Daar zij overigens aan alle andere vereischten van zuiverheid voldeden, en ook Eresenius (13e Aufl. pag. 432) opgeeft, dat neutrale morphine-zoutoplossingen met bicarbonas kalicua-solutie gepraecipiteerd worden, zoo heb ik gemeend, de juistheid dezer reactie in Ed. II in twijfel te mogen trekken. Om hier uit de onzekerheid te geraken, onderwerp ik bovenstaande aan uw oordeel, met verzoek daarover wel uw gevoelen te mogen vernemen. Met achting enz. L. C. W. Cocx, Hulp-apotheker. Indien de heer Cocx No. 45 van den vorigen Jaargang van ons Weekblad opslaat, zal hij daaruit zien, dat wij dezelfde ondervinding als hij betreffende de morphinepraeparaten der Pharm. hebben opgedaan, en met hem geheel eenstemmig van gevoelen zijn. Zooals de reactie door de Pharm. wordt opgegeven, houdt zij geen steek. Wel verschijnt de troebeling spoediger na het bijvoegen der oplossing van bicarbonas kalicus, indien het morphinezout narcotine bevat, maar ook de oplossing van het zuiverste morphinezout wordt door eene oplossing van bicarbonas kalicus na een paar seconden troebel, ja het is juist, even als de heer C. opmerkte, een kenmerk der neutrale morphinezouten, dat zij door bicarbonas kalicus troebel gemaakt worden. De Pharm. heeft verzuimd op te geven, wat het kenmerkende der reactie uitmaakt, namelijk, dat de oplossing van het morphinezout een weinig suur moet zijn. Inde zure oplossing toch vaneen zuiver morphinezout brengt eene oplossing van bicarbonas kalicus geene troebeling voort, zoolang de vloeistof zuur reageert. Bevat de morphine echter narcotine (of ook chinine), dan zal ook inde zure oplossing door bicarbonas kalicus eene troebeling ontstaan. Mijnheer de Redacteur, Mag ik voor onderstaande eene kleine plaats verzoeken in het Weekblad ? Er werd dezer dagen bij mij geïtereerd een recept, behelzende enkel 8 gram liquor Eowleri, droppelsgewijze te nemen. Nadat de patiënte daarvan gebruikt had klaagde zij over het groot verschil in smaak met de vorige droppels. Werkelijk bestond dit verschil, want het bleek bij nader onderzoek, dat de eerste droppels waren afgeleverd vóór Augustus, bereid volgens de Ed. I met spiritus aromaticus, de laatste na Augustus, en bereid volgens de Ed. II met spiritus lavandulae. Nu moet ik ronduit bekennen, dat deze spiritus lavandulae niet door distillatie, maar door oplossing van oleum lavandulae in spiritus was bereid. Ik kon dus zeer goed de klacht over den terpentijnachtigen smaak begrijpen. Het is mij een leer geweest, en ik hoop, dat het dit ook voor anderen zal zijn, om voor de solutio Eowleri nooit anders te gebruiken als gedistilleerden spiritus lavandulae. Maar ook bij het gebruik van gedistilleerden spiritus lavandulae is het onderscheid tusschen het praeparaat der Ed., I en der Ed. II duidelijk te bespeuren, en zal al lichtelijk door de patiënten worden opgemerkt; en nu kom ik tot de vraag: //Wat moet de apotheker doen, indien hem eene iteratie wordt opgedragen vaneen recept, waarin een geneesmiddel voorkomt, het-

welk inde Ed. I anders was dan inde 11, en voor de eerste maal naar de I is afgeleverd.” Er zijn hier drie gevallen mogelijk : 10. dat men dergelijke geneesmiddelen voor mogelijke iteraties nog gedurende eenigen tijd in duplo houdt, dat wil zeggen, èn bereid naar de Iste èn bereid naar de Ilde Ed. Dit is de zekerste, maar ook de lastigste weg, die toch eens een eind moet nemen; 20. dat men het geneesmiddel naar de Ilde Ed. aflevert, maar daarbij den patiënt op het verschil in smaak enz. opmerkzaam maakt met de verzekering, dat het geen invloed op de werking van het geneesmiddel uitoefent; 30. dat men het geneesmiddel zonder eenige opmerking aflevert naar de Ilde Ed. en eerst dan eene opheldering geeft, wanneer er aanmerking gemaakt wordt. Welke handelwijze komt aan mijne collega’s de beste voor? PHAKMACOPOLA. Indien het verschil, z. a. meestal, alleen in uiterlijke eigenschappen bestaat, zal het naar onze meening het voorzichtigst zijn naar 20. te handelen. Levert de sterkte van het geneesmiddel verschil op, bijv. bij de narcotische extracten, dan zal men werkelijk wel verplicht zijn bij eene iteratie het geneesmiddel volgens Ed. I af te leveren, of zoo mogelijk in overleg met den geneesheer te treden. Red. Utrecht, I Oct. ’72. Wel Edele Heer! Groot genoegen zoudt u mij doen het navolgende in het eerst volgend nummer van het Pharmaceutisch Weekblad te plaatsen. Eenige collega’s hebben zich gehaast mij attent te maken op den titel van bediende in mijn artikel over de grève uitgedrukt, als strijdende met het gevoelen “(verheffing van den stand) hierin door mij te kennen gegeven. Voor zooverre ik de benaming der Dagbladen overnam, en mij aldus tituleerde, meen ik evenwel hun meening gemoet te moeten komen, door int algemeen den titel van bediende voor den bevoegde weg te cijferen en mij te noemen, E. Doelen, Admtent bij den Heer Verheul, Apotheker. Utrecht. i In het Handelsbericht van Gehe en Cie, wordt bei vestigd wat wij reeds van andere zijden vernamen, dat er dit jaar groot gebrek is aan fIOPGS tiliae. De lindeboomen hebben wel fraai in bloei gestaan, maar er onti braken handen, om den bloesem in te zamelen. Ook de flores chamomillae vulgaris zijn schaarsch en niet fraai, doordien juist op den tijd der inzameling zware regenbuien zijn gevallen. Nog lezen wij in dit bericht, dat S6Cal6 COrnutum, ■ tot poeder gebracht, lang werkzaam blijft, indien men • er vooraf de vette olie heeft uitgeperst, die tot het rans worden van het poeder aanleiding geeft. i ~ ~ Het is bekend, dat dikwijls groote doses morphine , bij opklimming worden toegediend. Zoo vermeldt de – Pharm. Post, dat aan een jong meisje met ontsteking 3 aan het kniegewricht als pijnstillend middel den eersten i dag 60 milligram pro dosi werden toegediend, spoedig daarna 120, 180, 360 milligram, 14 dagen daar-