is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 23, 06-10-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verlangt in eene Apotheek te ’s Gravenhage een bevoegd en bekwaam BEDIENDE P. G. Brieven franco onder No. 1456 bij de Boekhandelaars A. VAN HOOGSTRATEN & ZOON te ’s Hage.

Men vraagt te koop een MICROSCOOP van voldoende vergrooting, al of niet eenigszints gebruikt met opgaven van maker, vergrootingen, prijs enz. Franco Letters G. F, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, Leerling-apotheker, zoekt PLAATSING. Behalve tijd en gelegenheid tot studie wordt tevens eenig salaris gewenscht. Aanbiedingen onder Letter S., aan de WED. H. H. UIJTTENBROECK, Boekhandelaar te Venlo. Te koop gevraagd 40 a 50 stuks witte saniteitspotten met deksel, gaaf en niet doorslaande, inhoud -J Kg. water; en van elk circa 25 stuks naauw en vvijdmonds stopfl. van l Kg. inh. in hunne soort van gelijken vorm en hoogte en goed sluitende. Brieven franco met prijsopgave Lett. M. D., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gevraagd ter Overname: eene in werking zijnde solide APOTHEEK. Men adressere zich franco onder Letter Z., met de noodige inlichtingen en opgave der voorwaarden bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Inde Apotheek bij het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam, vraagt men tegèn 1 Januari als bediende (EXTERN) EEN HULP APOTHEKER op een salaris van ƒ 600. Aanvragen franco in te zenden aan de Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Apotheker. miwrm. «3 -m Singel bij het Koningsplein, X N°. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskimdige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchouc-Ballon, kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatie-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussichamers, Plessimêtres, Centimeterraaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilateerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de Keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchouc Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zakapotheken, Troussen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique Kousen, Ceintures voor Navelbreuk-, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches, Antiblennorhagique, antiperodiqne enz., Elesschen-Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothokersschalen, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, Lancetkokors, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

Verkoop van Bloedzuigers. Grootste soort: 100 stuks voor f 3,20. N°. 1. Groote » 100 » » » 2,80. 2. Middel » 100 » » » 2,20. 8. Kleine » 100 » » » 1,30. Bovendien voor vergoeding van porto 4 °/0 boven het getal, terwijl voor de gestorvenen anderen in de plaats worden gezonden. M. KIRCHNER’S Blutegel-Handlung, Illingen (Württemberg). ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,60, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL Sc Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Dankbaar voor het vertrouwen, dat de ondergeteekende reeds 40 jaren van H. H. Geneeskundigen mocht gemeten, beveelt hij zich voortdurend minzaam aan, hopende met steeds vernieuwden ijver zijne clientelle prompt en soliede te bedienen, om dat vertrouwen verder waardig te blijven, en aldus ook het verspreide kwade gerucht te logenstraffen, als zoude hij zijne zaken eindigen. Hij noemt zich met achting UEd. Dw. Dienaar, C. GLADDER. Koestraat bij de Nieuwmarkt, K 216, Amsterdam. ETIQUETTEN dienstig tot inrigting der Apotheken volgens de Pharmaeopoca Neerlandica Ed. 11, vervaardigd op blaauw ultramarijnpapier met daarop met witten verw geschilderde letter. Deze Etiquetten op de flesschen geplakt zijnde, voldoen als daarop geschilderd en zijn proefondervindelijk de sterkste van alle bestaande. Monsters benevens uitvoerige gemakkelijk bewerkte naamlijsten worden op franco aanvrage franco toegezonden. Arnhem, Boekhorstenstraat, G 401. J. C. Th. MARIUS. R. J. OPWIJRDA. Toegelichte lijsten van de vergiften A en B en van de verplichte Geneesmiddelen hij de apotheekhondende Geneeskundigen. Prijs f -,io. Vergelijkend Overzicht der Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1872. Prijs ƒ -,70; franco per post ƒ -,75. Algemeene en bijzondere recepteerkunde (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers, naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. Prijs ƒ 1,60; franco per post / 1,70. Uitgaven van D. B. CENTEN, te Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.