is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 29, 17-11-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds binnen | minuut bijeen, of zij hecht in het geheel niet bij het schudden aan den wand hetzij omdat zij te dun vloeibaar, hetzij omdat zij schijnbaar brokkelig is.

Voor het onderzoek van aloë op verontreinigingen, zooals pik, aardachtige zelfstandigheden, beenderkopl, enz. wordt door Hager aanbevolen 10 deelen aloë te behandelen met 100 deelen water, waarin 5 deelen carbonas natricus zijn opgelost. De verontreinigingen blijven onopgelost terug, Ceresine, eene zelfstandigheid te Weenen inden handel gebracht tot vervanging van het was en o. a. apothekers aangeboden tot het vervaardigen van unguenta, cerata en emplastra, is gebleken niets anders te zijn dan paraffine, die men langzaam heeft laten bekoelen, waarbij zij eene gelijkenis op was verkrijgt en ondoorzichtig wordt. Ook komt er thans een kunstmatig geel was voor, bestaande uit paraffine met curcuma gekleurd. Het spreekt van zelf, dat ook dit voor pharmaceutisch gebruik ondienstig is. Doordat de paraffine niet door alcaliën wordt aangetast, is dit praeparaat ook ongeschikt voor de bereiding van het dusgenaamd politoer (bereid door wit of geel was met carbonas kalicus en water te koken, waarbij het cerotinezuur van het was zich met het alcali verbindt, terwijl myricylalcohol wordt gevormd, hetwelk alles eene bij bekoeling homogene en dikke massa oplevert). Symphatiebalsem is Tinctura benzoës composita (ook geheeten Tinctura balsamica, Balsamum Hierosolymitanum seu Commendatoris seu vulnerarium seu trawmaticum; Balsamwm Friarii), eene tinctuur uit benzoë, aloë, balsamum peruvianum en spiritus bestaande, waarvan de hoeveelheden naar de verschillende voorschriften verschillen, Hager geeft in zijn Manuale pharmaceuticum op: 9 deelen benzoë, 1 deel aloë, 2 deelen balsamum peruvianum en 72 deelen spiritus rectificatissimus. Chloralhydraat lost in eene aanzienlijke hoeveelheid op in levertraan en geeft daarmede eene heldere oplossing. De zeer onaangename smaak der oplossing wordt door eenige droppels chloroform veel verbeterd. In Amerika wordt het volgende recept voor borstlijders voorgeschreven: pf: hydratis chlorali gramm. 5, olei jecoris aselli gramm. 50, chloroformi gutt. 10. M. D. S. Tweemaal daags een eetlepel. Verscheidenheden. Indien men in eene oplossing van antimoon in zoutzuur eene koperplaat aan den negatieven pool eener galvanische batterij en eene platinaplaat aan den positieven pool brengt, slaat het antimoon als een metaalspiegel aan het koper. Men neemt nu de koperplaat weg en wascht haar met gedistilleerd water goed af. Bij het buigen der koperplaat springt de brooze antimoonlaag er af en dit antimoon explodeert onder ontwikkeling van licht en warmte, indien men het wrijft of met een hamer daarop slaat. De oorzaak van dit vreemde verschijnsel is gelegen inden snellen overgang van den amorphen inden kristallijnen staat. Het spectraalmetaal Rubidium is in eene betrekkelijk aanzienlijke hoeveelheid inde asch van beetwortels aangetroffen. 1 Kilogram beetwortelasch in Noord-Erankrijk bevat gemiddeld 1,75 gram rubidiumchloride.

Om het rubidium te verkrijgen, werd volgens Pfeiffer de moederloog bij de bewerking der beetwortels ineen ijzeren ketel met zaagsel en afval van hout vermengd, verhit en tot smeulen gebracht. Het verkoolde residu werd met water herhaaldelijk en volkomen uitgeloogd en de verkregen loogen tot 1,817 speo. gewicht verdampt. Hierbij scheidde zich een zoutmengsel van zwavelzuren kali en van chloruren, alsook eenige soda, af. He moederloog bevatte koolzure en zwavelzure zouten, chloriden, zwavelalkalimetalen, onderzwaveligzuur alcali, benevens kleine hoeveelheden iood- en broomverbindingen. Er werd eene overvloedige hoeveelheid zoutzuur bij gevoegd en verhit, waarbij zich veel zwavel afscheidde. Inde hiervan afgefiltreerde en wederom verhitte vloeistof werd nu salpeterzuur gedroppeld, om het iodium en broom te verdrijven. De sterk verdunde loog werd aan de kook gebracht en daarbij eene verdunde oplossing van platinachloride of nog beter eene kokend verzadigde oplossing van kalium-platinachloride gevoegd. De verkregen neerslag werd door herhaalde afwassohing met kokend water vaneen gehalte aan kaliumplatinachloride bevrijd en het achterblijvende rubidiumchlorure ineen stroom waterstofgas gereduceerd, De afscheiding van het rubidium is even goed gelukt door de oorspronkelijke moederloog met eene oplossing van nitras plumbicus neer te slaan, de salpeterzure zouten met kool vermengd te doen verploften, na overzadiging met zoutzuur door middel van kalium-platinachloride neer te slaan enz. Propylamine, als geneesmiddel in vergetelheid geraakt, wordt thans weder door Namias aanbevolen in die gevallen, waarin men gewoonlijk de digitalis toedient. Persoonlijke aangelegenheden- Door den Gouv. Generaal van Ned. Indië is geplaatst bij het groot militair hospitaal te Soerabaya de milit. apotheker 2e kl. G. H. Beer. In het vorig nommer, bladz. 8, kolom 2, regel 23 van beneden, staat: //gefiltreerde”, moet zijn: //getitreerde”. Advertenttën. X. J. F A A S S E K, Apotheker te Tiel, vraagt een bekwaam BEDIENDE INTERN, van de P. G., salaris 300 gulden. Een civiel Apotheker, tot heden gevestigd in Ned. Indië, maar voor wien het wenschelijk is te repatriëeren, 29 jaar oud, gehuwd, onbemiddeld doch vol ijver en lust, zou gaarne eene gelegenheid leeren kennen om als DEELGENOOT te worden opgenomen in eene Apotheek hier te lande, waar de patroon door hooge jaren, ongesteldheid of anderszins eene degelijke hulp verlangt, om met gelijk belangde zaak voort te zetten. Mocht er zoo iemand gevonden worden, dan verzoekt hij hem zich te adresseeren bij den heer OPWIJRDA te Nijmegen, Redacteur van dit Weekblad. Een Apotheker van middelbaren leeftijd wenscht zich te VESTIGEN daar waar eenige zekerheid bestaat op een behoorlijk bestaan. Ook zou hij niet ongenegen zijn met een bejaard patroon of eene weduwe zich te verstaan om de zaak te drijven. Die genegen zijn hieromtrent eenige inlichtingen te geven, worden verzocht die franco in te zenden onder Letter Z, bij den Boek- & Papierhandelaar Bern<l. J. ZANDVLIET, Utrecht.