is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 30, 24-11-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEETISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J, OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post./4.50. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ft—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad.

, • '■*'*- ; De stukken, welke men wenscht opgenomen te alen, worden ui terlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te | Nijmegen; de advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond bij den 1 Uitgever te Amsterdam,

Oe Jaargang.

~ ; j'Jr N°. 30.

ZONDAG 24 November 1873.

Mtadcdeellngcn. Ingezonden stukken.' AOÜA LAUROCERASI. l)e koude Decemberdagen van. het vorig jaar hebben dood en verderf onder de Laurocerasus-planten gebrach, en de invloed daarvan heeft zich ten tijde yan de inzameling der bladen maar al te zeer geopenbaard in schrale ontvangst bij hoogen prijs, zoodat menig apotheker, die gewoon is zijn laurierkerswater zelf te destilleeren, thans verplicht zal zijn het aan te koopen. Het is dus zeker van beteekenis, dat wij aan dit belangrijk en algemeen gebruikelijk praeparaat eene bijzondere beschouwing wijden. Bij; de volgende proefnemingen zijn we ondersteund door een benienden collega, die sinds jaren aqua laurocerasi in hét groot bereidt en daarbij vrij wat ondervinding heeft opgedaan. Onze Pharm., Ed. 11, schrijft voor, dat de olie niet van het destillaat mag worden afgezonderd, maar dat het destillaat een dag moet blijven staan, onder gedurig omschudden (//interdum conquassans”, zooals het de Latijnsche tekst duidelijker dan de Nederlandsche uitdrukt), opdat de olie opgelost worde. Als criterium der deugdelijkheid wordt enkel het cyaangehalte opgegeven. Maar nu verzekert ons onze collega, dat het hem bekend is, hoe zelfs vertrouwde en beroemde handelshuizen bij een te laag cyaangehalte dit aanvullen door bijvoeging van cyaan waterstof zuur. We houden deze wij ze, om aqua laurocerasi sterker te maken, voor ongeoorloofd. Het product der werking van emulsine op amygdaline, hetzij deze bij de destillatie, hetzij reeds gedeeltelijk vooraf inde vochtige bladen plaats grijpt, is niet alleen cyaanwaterstofzuur, maar tevens benzoylwaterstof. Het is daarbij, zoover wij weten, niet stellig bewezen, dat deze twee scheikundige verbindingen afzonderlijk in het destillaat, water en olie, aanwezig zijn, maar het behoort tot de mogelijkheden, dat eene verbinding van beiden tot cyaanbenzyl plaats grijpt. Hoe deze aanvulling van te zwakke aqua laurocerasi met cyaanwaterstofzuur te ontdekken? De bladen zijn duur, cyaanwaterstofzuur is goedkoop te bereiden ; de vervalsching ligt dus voor de hand. Onze collega geeft een kenmerk op, ontleend aan een verschijnsel, hetwelk zich vaak bij het bewaren van aqua laurocerasi openbaart. Het zal velen wel zijn voorgekomen, dat de aqua laurocerasi inde winkelflesch en ook inde gesloten wijnfiesch inden kelder eene witte troebeling verkrijgt, opaliseerend wordt. Men heeft dit toegeschreven aan een ammoniakgehalte inde lucht, die bij het gedurig ope-

nen der winkelflesch met de aqua laurocerasi in aanraking komt, aan een ammoniakgehalte in het water aanwezig of ontstaan bij de destillatie, doordien de folia ineen niet te ruimen ketel waren gedestilleerd of zich aan den bodem hadden vastgehecht, misschien ook aan een ammonia kgehalte uit de cyaanverbinding zelve in aanraking met water gedurende het staan gevormd (HC N-j- 3 H- O NH4 CH 0„), in allen gevalle aan ammoniak. En men is hiertoe geleid door het feit, dat aqua laurocerasi, opzettelijk vermengd met vrije ammonia, vrij sterk opaliseert (eene bijzonderheid inde receptuur niet zonder beteekenis, want een mengsel van aqua laurocerasi met volkomen neutrale of z, o. de Pharm. toelaat, zwak zuur reageerende spiritus Mindereri blijft helder; reageert laatstgenoemde alcalisch, dan wordt het mengsel troebel). We hebben vroeger gemeend, dat dit troebel worden misschien kan verklaard worden door de vorming van hydrobenzamide volgens de vergelijking; 3C, HoO + 2 NH3 = C,, HmN, -f- BH,O benzoylwaterstof. hydrobenzamide. We willen gaarne erkennen, dat deze verklaring bij den verdunden toestand der vloeistoffen wel wat gezocht is en we nemen haar terug, nu onze collega ons bericht, dat troebel geworden aqua laurocerasi bij schudding met chloroform weder geheel helder werd, terwijl het afgescheiden chloroform na verdamping eene gele olie achterliet, die volkomen geleek op oleum laurocerasi. Collega meent dus het troebel worden van aqua laurocerasi door ammonia enkel te moeten toeschrijven aan de afscheiding van olie. Hierdoor wordt men w'erkelijk geleid tot een criterium op den onvervalschten toestand van aqua laurocerasi. Collega deelt ons de volgende proeven mede, door hem genomen met zelf bereide aqua laurocerasi vaneen normaal cyaangehalte. 1.2. 3. 13,5 gram aqua lauroc. 9 gram aq. lauroc. 4,5 gram aq. lauroc, 5 „ ammonia liquida 4,5 „ aq. destillata 9 „ aq. destillata I 5 „ ammonia liq. 51 „ ammonia liq. vertoonden: 1.2. 8. na 5 minuten flauwe opalisatie geen opalisatie. geen opalisatie »10 „ duidelijke „ geengeen „ ii 15 „ bijna ondoorzichtig lichte „ geen „ ii 20 „ ondoorzichtig lichte „ geen „ We hebben deze proeven met zelf bereide aqua laurocerasi herhaald, zoo ook met een water, ons als zelf bereid dooreen collega ter hand gesteld, en w'erkelijk dezelfde uitkomsten verkregen.