is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 33, 15-12-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACELTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post,/4.50. Prijs derAdverttetntiën: van 1 tot 6 regels ƒ elke regel meer 15 ets,, en 10 ets. voor een N°. van het Blad.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden iiiterl.jk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te Nymegen; de advertentiën niterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever te Amsterdam.

Jaargang.

ZOJVDAG 15 December 1873.

iv°. aa.

Medcdeellngen. Ingezonden stukken. Amsterdam, 9 Dec. 1872. Ten aanzien der in het Weekblad behandelde vraag, of Extr. Helenii met gemethyleerden alcohol mag bereid worden, zij het mij vergund, nevens de opmerking van den heer Haaxman nog de volgende te stellen. Houtgeest, en dus ook gemethyleerde alcohol, bevat aceton, samengestelde aethers en nog andere bestanddeelen, welke, wat betreft den algemeenen aard der stoffen van welke zij oplosmiddelen zijn, meer tot aether dan tot alcohol naderen. Dientengevolge heeft een met gemethyleerden alcohol vaneen plantendeel gemaakt extract eene eenigszins andere samenstelling dan een uit zuiveren alcohol bereid. Het heeft mts in verschillende gevallen natuurlijk in zeer ongelijke mate vaneen aetherisch extract. Op grond daarvan moet m.i. bij de vervaardiging van alle alcoholische extracten de aanwending van gemethyleerden alcohol worden vermeden. Onderzoekingen, die dezen eisch rechtvaardigen, vindt men inde door mij in der tijd uitgegeven Scheikundige Bijdragen uit het laboratorium van het Athenaeum Illustre te Amsterdam. J. W. Gdnning. Het Staatsblad N°. 134 beval de Vet tot voorziening tegen lesmettelijke ziekten, een noodzakelijk gevolg van en eene aansluiting aan onze geneeskundige wetten! Het is zeer te wenschen, dat de Eegeering spoedig een tweede schakel van de geneesk. wetten in behandeling neemt, namelijk eene wet tot beteugeling der vervalsching van levensmiddelen, een onderwerp, hetwelk zoozeer met de volksgezondheid in verband staat. De bouwstoffen ziin haar daartoe in ruime mate verstrekt door de inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht (zie N°. 22 van het Weekblad). Naar wij uit de dagbladen vernemen, heeft eene soortgelijke wet (waarin tevens de vervalsching van drogerijen is opgenomen), sinds Augustus 1.1. in Engeland in werking, reeds uitstekende gevolgen gehad. De Engelsche wet is vervat inde navolgende 10 artikelen : Art. 1. Die opzettelijk voedingsmiddelen, dranken of drogerijen, die tot verkoop bestemd zijn, met eene schadelijke, vergiftige of tot vervalsching geschikte stof heeft vermengd of laten vermengen, zal voor de eerste maal met eene geldboete tot 240 gulden benevens de kosten van

het proces gestraft worden. Bij herhaling gevangenisstraf uiterlijk tot 6 maanden. Art. 3. Die voedingsmiddelen, dranken of drogerijen verkoopt, waarbij met voorkennis van den verkooper voor de gezondheid schadelijke stolfen zijn gevoegd of die deze vervalschte voedingsmiddelen, dranken of drogerijen als onver vals elite verkoopt, wordt voor de eerste maal met eene geldboete tot 340 gulden, bij herhaling met openlijke bekendmaking van naam en woonplaats in de dagbladen, gestraft. . Art. 3. Die voedingsmiddelen, dranken of drogerijen verkoopt, waarbij met voorkennis van den verkooper andere zelfstandigheden zijn gemengd met het bedriegelijk oogmerk om hoeveelheid en gewicht te vermeerderen, zonder den verkooper met deze vermenging in kennis te stellen, wordt even als de verkooper van vervalschte ensmiddelen gestraft. Art. 4 wijst op eene vroegere wet betreffende hetzelfde onderwerp, die inde tegenwoordige wordt opgenomen. Art. 5. Voor alle steden, districten, landschappen en vlekken worden een of meer personen, die voldoende geneeskundige, scheikundige en microscopische kennis beznten als deskundigen voor het onderzoek der voedingsmiddelen, dranken of drogerijen aangesteld en behoorlijk bezoldigd. De benoeming geschiedt onder goedkeuring der hooge regeering. Art. 6. De politiebeambten enz. in die plaatsen verschaffen zich monsters van de verdachte voedingsmiddelen, dranken of drogerijen en stellen ze de deskundigen ter hand. Bevinden deze eene vervalsohing, dan wordt eene- klacht bij den rechter ingediend. Art. 7. De benoemde deskundigen leveren om de drie maanden aan den gemeenteraad een verslag in, waarin zij het aantal der door hen onderzochte artikelen en den aard der daarin ontdekte vervalschingen mededeelen. Deze verslagen worden inde openbare vergadering van den gemeenteraad voorgelezen. Art. 8. De rechter kan eischen, dat de kooper of de stedelijke beambte een voldoend bewijs levere, dat het als vervalscht aangeduide artikel aan den deskundige in denzelfden staat van zuiverheid of onzuiverheid is overgegeven, als waarin de verkooper het heeft ontvangen. Art. 9. Elke kooper vaneen voedingsmiddel, drank of drogerij is gerechtigd, dezen tegen betaling van 75 ets. a ƒ 3,00 bij den deskundige zijner woonplaats te doen onderzoeken en zich van dit onderzoek een getuigschrift te doen afgeven, waarin wordt vermeld, ofnaardemee- van den deskundige het artikel vervalscht is, en zoo ja, of de vervalsching al dan niet nadeelig is voor