is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 39, 26-01-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACELTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. i. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50. Prijs der Advertentiën: van 1. tot 6 regels f 1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad.

De stukken. welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te Nijmegen; de advertentiëu ui ter lijk Vrijdag avond bij den Uitgever te Amsterdam.

N°. 3».

ZONDAG 36 Januari 1873.

9e Jaargang.

Mcdedeelingcn. Ingezonden stukken. De Minister van Koloniën brengt ter kennis van belanghebbende ouders of voogden, dat, krachtens het Koninklijk besluit van den 26sten November 1845, n°. 63, met den Isten September dezes jaars drie jongelingen zullen worden bestemd, om, volgens het daaromtrent vastgestelde reglement, onder het oppertoezicht van den heer dr. G. J. Mulder, oud-hoogleeraar inde faculteit der wis- en natuurkunde aan ’s Rijks hoogeschool te Utrecht, te worden opgeleid tot militaire apothekers voor den dienst in Oost-Indië; en dat, wanneer zij hunne zonen of pupillen daarvoor verlangen in aanmerking te doen komen, dezen op Maandag, den 12den Mei 1873, des voormiddags ten acht ure, ten huize van den voormelden oud-hoogleeraar te Bennekom zullen worden toegelaten tot het afleggen vaneen vergelijkend examen. De op zegel geschreven verzoekschriften tot deze toelating moeten vóór den Isten April 1873 bij bet Ministerie van Koloniën zijn ontvangen, met bijvoeging der navolgende stukken, waarvan de vier eerste insgelijks van zegel moeten zijn voorzien: I°. de geboorte-acte van den adspirant, ten büjke dat hij met den Isten September 1873 den ouderdom van zestien jaren bereikt zal hebben, en alsdan niet ouder zijn zal dan twintig jaren; 2°. eene verklaring omtrent het genoten onderwijs; 3°. eene verklaring vaneen officier van gezondheid van het leger, ten blijke dat hij eene gezonde lichaamsgesteldheid heeft, vrij van lichaamsgebreken is, en geschikt om den lande als pharmaceut tc dienen; 4°. eene verklaring van het plaatselijk bestuur, houdende, dat de ouders ingezetenen zijn of geweest zijn van het Rijk of van zijne overzeesche bezittingen, en dat zij (of de voogden) in staat zijn om den hierna te vermelden borgtocht, des gevorderd, gestand te doen; en 5° voor diegenen, welke door hunnen leeftijd inde termen vallen der wet op de nationale militie, een bewijs, dat zij aan hunne verplichting deswege hebben voldaan. De belanghebbenden worden verder verwittigd, dat het examen zich uitstrekt tot de navolgende vakken: I°. de grammaticale gronden der Nederlandsche taal: 2°. het vaardig en nauwkeurig vertalen van Pransche, Hoogduitsche en niet moeilijke Latijnsche prozaschrijvers in het Nederduitsch; 3°. de rekenkunde tot en met de logarithmen ; de stelkunst tot en met de vierkantsvergelijking ; de meetkunst, zoowel der lichamen als der vlakken;

4°. de gronden der algemeene geschiedenis, van die des vaderlands, en van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ; en s°. de algemeene aardrijkskunde, bijzonder van de Nederlandsche overzeesche bezittingen. Bij gelijke bedrevenheid inde voormelde vakken, zal de voorkeur worden gegeven aan hen, die bovendien eene meerdere of mindere kennis aan den dag leggen der Engelsohe taal, der driehoeksmeting en der hoogere deelen van de wiskunde. De leercursus duurt vier jaren. De kweekelingen genieten gedurende dien cursus eene jaarlijksohe toelage van f 544, behoudens voldoenden borgtocht van den kant der ouders of voogden voor de terugbetaling der verstrekte gelden, wanneer de kweekelingen zich aan hunne bestemming onttrekken, of wegens traagheid of slecht gedrag worden ontslagen. De ouders of voogden moeten daarentegen zorgen voor het onderhoud der kweekelingen en hunner boeken, instrumenten, collegegelden en andere kleine onkosten. De kweekelingen, na volbrachte opleiding benoemd wordende tot apotheker der 3de klasse, verbinden zich vóór hunne benoeming tot apotheker tot de onverwijlde terugbetaling aan den lande der gelden, welke aan of ten behoeve van hen, zoo wegens kosten van opleiding als ter zake van gratificatie en overvoer zijn voldaan, bijaldien zij binnen den tijd van vijf jaren, te rekenen van den dag van aankomst op Java, op eigen verzoek of door eigen toedoen (bet geval van welbewezeu. ziels- of lichaamsgebreken uitgezonderd) uit ’s Gouvernements dienst mochten worden ontslagen. ’s Gravenhage, den 15den Januari 1873. De Minister voornoemd, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, Hennt. Onmiddellijk na de lezing van uw artikel over spiritus nitri dulcis reageerde ik ons fabrikaat op de door u aangegeven reacties en vond beide steekhoudend. Uit uwe ondervinding blijkt dat de eischen der Ph. Neerl. voor dit artikel onvoldoende zijn. Men mist dan ook elke controle op het gehalte aan aether nitrosus, gelijk ik reeds na de verschijning der Ph. Neerl. opmerkte in uw Weekblad. De reactie met chloretum ferrosum kan daarvoor misschien ook quantitatief eenigermate dienen, als men op de intensiteit der kleur let. Wat de zwavelzuur-re-