is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 41, 09-02-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enorme winsten stellen den uitvinder (!) in staat zich door groote advertentiekosten vaneen ruim debiet te verzekeren. A. Eebruari 1873. Pen vriend van openbaarheid. Goes, 31 Januari 1873. Mijnheer de redacteur, In het Pharm. Weekbl. No. 38 van 19 Januari j. 1. komt o. a. een stuk voor, waarin wordt gewezen, op welke wijze het nog titels beluste publiek"'’ de gelegenheid wordt aangeboden om zonder examen den doctorstitel te verkrijgen. Ik acht mij verplicht te protesteeren tegen de wijze, waarop door dien inzender allen, die in het buitenland den doctoraten graad verwierven, over ééne kam worden geschoren. Keeds al te lang werd hier te lande ieder, die niet aan eene Nederlandsche Hoogeschool tot doctor promoveerde, op clandestine wijze belasterd of verdacht gemaakt. Ik verwacht, mijnheer de redacteur! van uwe onpartijdigheid, dat mij vergund worde den inzender in uw weekblad te replioeeren, dat zijne wijze van de zaak te bespreken óf ter kwader trouw óf ter goeder trouw een jurare in verbo magistri is ; liefst veronderstel ik het laatste. Ik laat in het midden of de universiteit van Philadelphia zich zou verlagen den dootoralen graad te verkopen aan ieder, die er eene zekere som voor over heeft, zonder vooraf den candidaat door het afleggen vaneen examen de bewijzen te laten leveren, dat hij door studiën en wetenschappelijke ontwikkeling gerechtigd is dien titel te voeren. Dit weet ik zeker, dat niet ééne universiteit in Duitschland zich zal vernederen om doctorale bullen of titels te verkoopen, maar wel weet ik bij ervaring, dat men aan iedere Duitsche universiteit zich kan aanmelden en na voldaan te hebben aan de daartoe gestelde voorwaarden, wordt toegelaten tot het afleggen van faculteitsexamina in zoodanige vakken, als waarin men wenscht tot doctor te worden bevorderd. Die de waarheid van het zoo even aangevoerde mocht betwijfelen, neme er zelf de proef van! En wat nu betreft het argument van uwen inzender, i mijnheer de redacteur! dat de doctorale graad in het buitenland verkregen, hier te lande geen enkel moreel of financieel voordeel zou geven, ik ben zoo vrij dit tegen te spreken op grond van eigen ervaring. Nu zou men mogen vragen, waarom toch de Heeren die in Nederland den doctoralen graad verwierven, zoo obstinaat zijn als anderen dien in het buitenland na afgelegd examen verkrijgen? Kan het zijn oorsprong vinden in het besef van hooger of meerder wetenschappelijkheid ? in deugdelijker vorming ? Kan niet de kleinste universiteit in Duitschland wat aantal van hoogleeraren en wetenschappelijke hulpmiddelen betreft zich gerust met de grootste in ons vaderland meten ? De wetenschap kent geen vaderland, zij is algemeen universeel domein, het doet er evenveel toe of men aan eene Nederlandsche of aan eene Duitsche of aan eene Amerikaansche universiteit ten overstaan van eene wettio- O geconstitueerde faculteit, na afgelegd examen, tot doctor in eenig vak van wetenschap wordt bevorderd. Heeft men derhalve na afgelegd examen daarvan het bewijs of diploma verkregen, dan is men volkomen gerechtigd den doctoralen titel te voeren, als zijnde niets anders dan

een wetenschappelijke graad, onverschillig hoe en waar men zich de daartoe vereischte kennis heeft verworven. Dat deze zienswijze niet de mijne alléén is, wordt ook bewezen door de Wet van 1 Juni 1865 (Staatsbl. No. 59) regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, enz. Want in die wet is slechts sprake van geneeskundigen en niet van doctoren, integendeel, die wet kent aan degenen, die aan eene Nederlandsche Hoogeschool het doctoraal examen hebben afgelegd en tot de promotie zijn toegelaten, evenveel ■— maar ook niet meer rechten toe dan aan hen die in het buitenland den dootoralen graad verwierven, wel een bewijs dat dein Nederland gevormde en gepromoveerde doctoren niet zoo veel fiooger staan aangeschreven. Het zou dan ook geen breed betoog behoeven om te bewijzen dat er onder zijn die op geen zoo bijster hoog wetenschappelijk standpunt staan, trouwens menig door hen geschreven recept is van dien aard dat elk wetenschappelijk plattelands-heelmeester er den draak mede steekt. En daarmede voor ditmaal punctum. 1)r. J. Kooman Az. Het blijkt uit het bovenstaande, dat de inzender het aangeduide artikel van het Weekblad niet goed gelezen of begrepen heeft. Er was daarin toch alleen sprake van de wijze, waarop volgens een bericht inde Bunzlauer Pha7'maceutischeZeitungran 27 November 1872 de verkoop van doctorale titels in Amerika plaats zou vinden. Het protest //tegen de wijze, waarop allen, die in het buitenland den dootoralen graad verwierven, over ééne kam worden geschoren” is overbodig, want dit is in het geinorimineerde artikel van het Weekblad volstrekt niet geschied. Er wordt daarin tot tweemaal toe uitdrukkelijk gezegd //op deze wijze,” hetgeen in verband met het daarop volgende //dat degenen, die belust zijn om een titel op deze wijze te verkrijgen, zich moeten haasten,, want dat het Gouvernement der Yereenigde Staten zich met de handeling bemoeit en haar poogt te stuiten”, niet anders kan gelezen worden dan: //op de wijze, zooals inde Pharm. Zeitung wordt vermeld, dat in Amerika doctorstitels zonder examen worden verkregen.” De beschuldiging eener //belastering of verdachtmaking” van ieder, die niet op eene Nederlandsche hoogeschool tot doctor promoveerde, vervalt daardoor geheel. Yan //kwade trouw” kan geen sprake zijn, wel van verkeerde opvatting aan de zijde van den lezer. De aanhaling van het antwoord des Ministers diende enkel als argument voor het betoog, dat iemand, die op deze, d.i. op de Amerikaansche wijze, het diploma verkregen heeft, gerechtigd is het woordje Dr. voor zijn naara te plaatsen. In het artikel van het Weekblad werd meer bijzonder gedoeld op den titel van Philos. Doctor voor //apothekers, scheikundigen enz.” De heer K. brengt het onderwerp op medisch gebied en we willen hem daarop met een paar woorden volgen. Hechten of wettige voordeelen zou een aldus verkregen titel als Med. Doctor volstrekt niet geven, want al. 2 van art. 6 van wet II verleent slechts vrijstelling van een gedeelte der examens aan hen, die na af gelegd examen het recht tot uitoefening der geneeskunst in haar geheelen omvang ineen ander Rijk verkregen hebben. Een buitenlandsche doctorstitel wordt in dit artikel zelfs in het geheel niet genoemd. Hij kwam wel voor in het ' wetsontwerp van December 1868, maarde Kegeering