is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 48, 30-03-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samengestelde aethers uit genoemden spiritus opgedragen. Hiertoe behoorde nu ook de spiritus nitri dulcis en van dit, toen met zorg bereide praeparaat had ik nog een geringe hoeveelheid in mijn bezit. Deze nu vertoonde met zwavelzuur juist dezelfde reactie als de bovengenoemde zuivere praeparaten, bleef bij vermenging kleurloos en werd bij opgieting aan de soheidingsvlakte sterk gekleurd. Met het ferrozout werd hij donker geel, echter niet zwart en hiervoor kan de reeds aangevangen ontleding der nitrietverbinding nu de verklaring geven. De hier medegedeelde proeven hebben mij dus als van zelf gevoerd tot de waardeering der in dit blad opgegeven beproeving van onzen spiritus nitri duleis met ferrochloride, wanneer het namelijk te doen is om het meerdere of mindere gehalte der gewenschte nitriet-verbinding aan te toonen. Waar men zich echter licht wil verschaffen over gebruikte grondstof en wel met name gemethyleerd gedestilleerd, heeft ze niet de minste waarde. Daar zal men zijn toevlucht moeten nemen tot de bekende lodoform-reactie of wat evenzeer kan dienen, zijn neus zoo goed mogelijk gebruiken. Een geoefend reukorgaan helpt hier uitnemend en wie eenmaal den reuk van het gemethyleerd gedestilleerd, zoo als het inden handel voorkomt, goed kent, zal niet licht de dupe worden vaneen of anderen listigen fabrikant. Telkens heeft mij de ervaring geleerd, dat, hoe weinig er ook voorhanden zij en hoe ook door andere riekende stoffen bedekt, die gansch eigenaardige lucht aan het geoefend reukorgaan nimmer ontsnapt. Yan ganscher harte hoop ik, dat een maatregel, zooals de vrijdom van accijns voor gemethyleerden spiritus, die de nijverheid zoo uitnemend ten goede komt, voor menig pharmaceut niet langer blijve een bron van ergernis, als hij moet aanzien, hoe men hier en daar dat vocht op alle mogelijke wiize zoekt te gebruiken ter vervanging van onze officinale spiritus voor de bereiding der Galenische praeparaten. ’t Kan mijns inziens niet te luide worde uitgesproken, dat gemethyleerd gedestilleerd wel den nijvere, maar nimmer den Pharmaceut qua talis, zoo min voor in- als voor uitwendige geneesmiddelen, kan noch mag dienen. Aan het einde van dit schrijven gekomen, wensch ik hier nog bij te voegen, dat een deel van den door mij bereiden spiritus nitri dulcis in half gevulde flesschen aan den directen invloed van licht en lucht gedurende eenigen tijd wordt geexponeerd en ik mijne bevinding over de onder deze omstandigheden zeer begunstigde omzetting der nitriet-verbinding later hoop mede te deelen. Stoeder. ITERATIES. De vraag is> meermalen ter sprake gekomen: of de apotheker gerechtigd is iteraties van recepten gereed te maken, zonder nieuw recept. Bij geneesmiddelen, waarin geene vergiftige zelfstandigheden voorkomen, lijdt het geen twijfel, dat de apotheker gerust eene iteratie kan laten volgen, zoo dikwijls dit door den patiënt wordt verlangd, en het is hem volkomen onverschillig, of de patiënt het geïtereerde geneesmiddel zelf gebruikt dan wel dit ten behoeve vaneen ander bestelt, die vermeent aan dezelfde kwaal te lijden en daarvoor bij dezelfde artsenij hulp zoekt. Komen er vergiftige zelfstandigheden in het geneesmiddel voor, dan zal de apotheker in den regel geen bezwaar maken het geneesmiddel op nieuw zonder recept gereed te maken, indien de dosis slechts gering is, en hij is ook hier tegen het wetsartikel be-

treffende den verkoop van vergiften gedekt, indien hij den patiënt, die de iteratie verlangt, eene schriftelijke aanvraag laat doen enz. Anders wordt de zaak, indien de dosis eener vergiftige zelfstandigheid groot is, zooals bijv. bij opklimming het geval kan zijn. Al zou de apotheker ook hier zich door de toepassing der schriftelijke aanvraag tegenover de wet kunnen dekken, we meenen, dat hij bij de aflevering niet verantwoord is voor zich zelven, //de kunst naar zijn beste weten en vermogen te hebben uitgeoefend”. De maatregel, dezer dagen te Weenen aan de geneesheeren voorgesohreven, zou hier ook doel kunnen treilen, namelijk, dat de geneesheer, indien hij er bezwaar in ziet, dat de patiënt het geneesmiddel zonder nieuw recept laat herhalen, op het oorspronkelijk recept schrijft: //Ne repetatur.” Dit zou voor den apotheker eene voldoende vingerwijzing zijn en een gegronde reden, om zijne weigering bij iteratie zonder recept tegenover den patiënt te rechtvaardigen. VERVALSCHINGEN VAN GENEESMIDDELEN TJIT DEN HANDEL. Inde American pharmaceutical Association wordt een tal vervalschingen van geneesmiddelen uit den handel opgegeven, waaronder er zijn, die men nauwelijks voor mogelijk zou houden. Yoor Cop aïvah alsem is verkocht een mengsel van ricinusolie, pijnhars en aetheerische copaïva-olie. De Pulvis radicis ipecacuanhae is aangezet bevonden met tartarus emeticus. In Opium is aangetroöen vochtig zetmeel (tot 14 proc.), gips, extractum liquiritiae. Acidum tartaricum bevatte 50 proc. sulphas magnesious. Ses quicarb on as ammonicus was samengemengd uit ammonia liquida, lijm en bicarbonas natrious. Prof. Maisch bericht, dat het laatstgenoemde zout met ammonia liquida bij het drogen eene harde doorschijnende massa levert, die zeer veel op echten sesquicarbonas ammonious gelijkt. Sulphidum stihiosum nativum bevatte tot 30 a 40 proc. loodglans en kiezelaarde. Nitras hismuthicus hasicus is tot met 38 proc. phosphas oalcicus vervalscht bevonden. lodetum kalicum was sterk met brometum kalicum vervalscht. Sulphas chinini bevatte salicine en dit bedrog werd dooreen geneesheer te Philadelphia op eene eigenaardige wijze ontdekt. Hij had eene groote dosis sulphas chinini voorgeschreven, die echter niet de gewenschte uitwerking had. Hij onderzocht de urine van den patiënt en bevond, dat deze duidelijk naar de olie van Gaultheria procumlens (wintergroenolie, salioylzure methylaether) rook. Dit bracht hem op het denkbeeld eener vervalsching met salicine, die door het scheikundig onderzoek bevestigd werd. Santonine is met stukjes lei verontreinigd aangetroffen. Inde verschillende staten, tot het koningrijk Italië ineengesmolten, bestaat nog groot onderscheid inde uitoefening der pharmacie, zoodat zij in sommige deelen van het Eijk vrij, in andere aan beperkende bepalingen onderworpen is. Thans heeft de Eegeering iu een ontwerp, betreffende de openbare gezondheid, de vrije uitoefening der pharmacie in het geheele Eijk voorgesteld.