is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 48, 30-03-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. ORE U, Apotheker te Arnhem, vraagt een geschikt jongmensch als BEDIENDE. “ KOOLEMAKS BEUNEN, Apotheker, Kapelsbrug te ’s Hage, biedt zijn huis met Apotheek TE KOOP aan. W. VAX DER STRAAT®, Apotheker te Rotterdam, verlangt met Mei of vroeger als TWEEDE BEDIENDE EXTERNE, iemand tot de receptuur bevoegd. r lir In eene Apotheek te Utrecht verlangt men IW met primo Mei een BEDIENDE INTERN. Adres franco brieven, onder Letter Z., by de Boekhandelaars A. F. BLANOHE & Comp., te Utrecht. VStSSS!1" Tegen Mei verlangt men in Amsterdam in eene Apotheek lEMAND bevoegd tot de Receptuur. T . Men vervoege zich franco, onder Letter l. A., hij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Zwolle wordt een ADSISTENT in eene Apotheek verlangd; geheel met de receptuur bekend, ruim salaris en desverkiezende tijd en gelegenheid tot studie. _ ~ , , Adres onder Letters A. B„ by den Boekhandelaar W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle. In eene Apotheek buiten Amsterdam, woi dt tegen 1 Mei a.s., een APOTHEKEB.S-BEDIENDE gevraagd EXTERN, van de P. G., en goede getuigschriften kunnende produceeren. ° Brieven franco, onder Letters V D. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een practisch ervaren, geëxamineerd (oude H®» wet) Apotheker, gewoon aan het hoofd eener zaak te staan, verlangt GEPLAATST te worden. Conditiën en voorwaarden worden franco mge wacht, onder Letter 8., bij den Boekverkooper A. H. BAKHUIJZEN, te ’s Gravenhage. worden, daar waar tijd en gelegenheid bestaat zich t6Brieven franco, met opgaaf van conditiën. Letter P. bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. JAVA. Met vooruitzicht spoedig deelgenoot te worden, hoog salaris, vrije overtogt Iste k!asse envooredi L verlangt men in eene der Hoofdplaatsen lEJMA.J.Mv bekwaam aan het hoofd eener lucratieve zaak te staan. Adres Letter Z., bij den Boekhandelaar en Druk ker M. J. MENSING, Hoogstraat, te Rotterdam.

Geëxamineerd Apotheker wordt er gevraagd van ongeveer SOjarigen leeftijd, om op voordeelige voorwaarden te worden geplaatst in eene Apotheek op Java. Adres franco brieven, onder Letters T. F-, by den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. STR. iUjlit IDAEI ex. sacch. cand. praep., per litersflesch a ƒ 1.30. SUCCUS ET VINUM RIBESIOR alb. et rubr. a contant aan Neerland’s Bessenboomqaard, Haarlemmerweg bij Amsterdam. B. T. DE RUITER. ZALFPOTJES facon Delftsche (uit de fabriek van den Heer P. Regout te Maastricht) in elke hoeveelheid direct atleverbaar. J. C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat, O 401. Petroleum- en Gasdecoctlampen, Medicijnglas, Witte noties, Medicijnkurken, Balansen en Gewichten, Bladzilver, Wit en gekleurd Engelsch bindgaren, Kartonnen en Spanen doozen, Wit en gekleurd Perkamentpapier, Drukwerken, Alle soorten van Capsule-, Poeder- en Receptenpapieren, Glazen, Tinnen en Forceleinen Maten, Mortieren met en zonder opschrift van glas en saniteitsgoed, Uitdampschalen, Retorten en Kolven in alle grootten, Bunsensche Branders, Kroezen, Buretten, Pipetten, Koelapparaten, Bekerglazen, Réageerbuizen, Trechters, Kookflesschen, enz. zijn, benevens vele andere, op Chemie en Pharmacie betrekking hebbende, artikelen steeds voorradig en tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van HENDRIKS l VAN STEENBERGEN. Singel X 18 by de Vijzelstraat amstehdam. CLADDERT& JANSEN. Raamgracht C 553 Amsterdam. Depot van Cartonnen Doozen, in alle kwaliteiten, met firma zonder verhooging. Alle soorten van Papieren, waarbij bijzonder uitmunt het dunne Perkament-papier per kilo f 2.25, bevattende circa 25 métres. Apothekers-rood per riem ƒ 5.50. Verder alle Apothekers-benoodigdheden, drukwerken, enz. Petroleum-decoctlampen in differente soorten.

Binnen- en Buitenlandsche iVledicijnglas en Stopflesschen Handel benevens alle apothbb kben oodigdheden. VAN N. A. PICARD & «o. BOTTERDAM, 19 JUFFBRSTBAAT. 1 + 1 Lprirht hiermede dat hii de grootste satisfactie ondervonden heeft, sedert hij De ondergeteékende bericht 1™ (lo()r Jde pr|ctische bekendheid met het vak en zijn onvernu 4 jaar geleden deze zaaf Hi; doet nog opmerken, dat een groot voordeel den hoogeren moeid streven a les naar W doetVermmderen, doordien het fransche glas niet op de gewone prijs van het le quai. ivieaicijug „ ,dl fïesschen ontvangt, waarbij er met eene geschondie op *— aanvraag verkrijgbaar is. N A PICARD. —— ” “ ” * Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.