is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 49, 06-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACMJTISCH WEEKBLAD YOOR NEDERLAND. O*fDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt elkeu Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ4.50. 'Prijs der Ad ver tent ië n : van 1 tot 6 regels ƒ1.—, elke regel meêr 15 ets., en 10 ets. voor een N“. van het Blad.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te Nijmegen; de advertentiën ui terlijk Vrijdag avond bij den Uitgever te Amsterdam.

» Jaargang,

ZONDAG 0 April 1873.

M°. 4».

Medcdecllngen. Ingezonden stukken.

KOPER OP TIN IN EXTRACTEN. Inde Ed, I onzer Pharm. was voorgeschreven, dat de extracten volstrekt niet in onvertind koperen vaatwerk mochten bereid worden. De Pharm. Germanica bepaalt niets omtrent den aard der te bezigen werktuigen, maar stelt den eisch, dat de extracten vrij van koper en tin moeten zijn. Uitgaande van het beginsel, in het Voorbericht uitgedrukt, hebben de schrijvers der Ed. II //in het vertrouwen op de kunde en ervaring der pharmaceuten ter zake der regelen, waarnaar pharmaceutische geneesmiddelen bereid moeten worden”, ook bij de regels voor de extracten niet alleen den aard van de te bezigen werktuigen achterwege gelaten, maar zelfs geheel en al gezwegen van eene mogelijke verontreiniging der extracten met metalen. Dit laatste was zeker niet overbodig geweest, dewijl een metaalgehalte ia onze extracten nu" volgens de wet niet kan worden gewraakt. Het lijdt echter geen twijfel, of elk goed pharmaceut zal dit metaalgehalte trachten te vermijden en een extract verwerpen, waarin men dit op duidelijke wijze kan aantoonen. -Hager brengt thans op nieuw in herinnering het middel door hem vroeger aangewezen, om koper in extracten te herkennen en hij past dit nu ook op een tingehalte toe. Men lost het extract in zijne vijfvoudige hoeveelheid water of verdunden spiritus op en maakt de vloeistof zwak zuur met zoutzuur. Men plaatst nu inde vloeistof een staafje blank zuiver zink. Is het staafje zink niet blank genoeg, dan schaaft men het met een mes blank. Bevat het extract geen metalen, dan is na verloop vaneen half uur het ingedompelde gedeelte van het zinken staafje zoo blank en kleurloos gebleven als te voren. Bij aanwezigheid van koper of van koper en tin vindt men het met eene bruine, en bij enkele aanwezigheid van tin met eene grijswitte laag bedekt. Wascht men dit aanzetsel met water af en droogt men • het aan het zinken staafje, door dit in eene spiritusvlam zacht te verwarmen, dan zal de koperlaag de roode kleur en den glans van metallisch koper vertoonen. De tinlaag wordt onder dezelfde omstandigheden mat en grijswit. Indien de laag uit koper en tin bestaat en men het tin wil bepalen, dan schaaft men de aangezette laag met een mes van het zinken staafje af, droppelt er ineen reageerbuisje s—B droppels salpeterzuur op, en kookt vervolgens voorzichtig gedurende ééne minuut. Men voegt alsdan omstreeks 5 C. C. ammonia liquida • bij, schudt en laat bezinken. Was tin aanwezig, dan

zou zich dit als amorph tindioxyde in witte vlokken afscheiden. TRICHLOORAZIJNZUUR. Acidum trichloroaceticum (Trichloorazijnzuur: C2 Cl3 H 02) is een nieuw geneesmiddel, hetwelk men tot vervanging van het chloralhydraat heeft willen toedienen, in die gevallen, waarbij men het mierenzuur, hetwelk bij de splitsing van het chloralhydraat ontstaat, wil vermijden. Het trichloorazijnzuur toch geeft, even als het chloral, bij zachte verwarming met alcaliën, chloroform, doch hier ontstaat als bijproduct geen mierenzuur, zooals bij het chloral, maar koolzuur alcali: C2 Cl3 H 03 + 2 K H O = C H Cl, + K2 C 03 -J- H2 O. trichloorazijnzuur chloroform ; Deze omzetting geschiedt echter veel langzamer dan bij het chloral, zoodat het trichloorazijnzuur meer als sedativum en zuur dan wel als anaestheticum moet beschouwd worden. Men kan het in water opgelost tot 4 gram pro dosi geven. Het trichloorazijnzuur wordt bereid door overvloedig chloor onder den invloed van het zonlicht in azijnzuur te leiden ; verder door aether zoolang met chloor te behandelen, totdat alle waterstof door chloor vervangen is. De aldus gevormde perchlooraether: (C2Cl552 O, wordt bij verhitting tot 800° C. overgebracht in trichlooracetylchloride: C2 Cl3 O Cl, en anderhalf-chloorkoolstof (hexachloormethaan: Ca Cl6). Het trichlooracetylchloride wordt door water omgezet in chloorwaterstofzuur en trichloorazijnzuur. Het trichloorazijnzuur komt voor in kleurlooze rhomboëders, met een eigenaardigen reuk en sterken zuren smaak. Zij zijn zeer gemakkelijk oplosbaar in water en vervloeien aan de lucht. Zij smelten bij 45° en koken bij 195 tot 19S° C. De geconcentreerde oplossing vernietigt de opperhuid en verwekt blaren. Bij behandeling met metalen verliest het trichloorazijnzuur chloor, er wordt waterstof ontwikkeld en er ontstaat di- en monochloorazijnzuur. AFLEVERING VAN SECALE CORNUTUM. In Frankrijk is wederom de vraag ter sprake gekomen of de apotheker op aanvrage eener vroedvrouw secale cormtum mag afleveren? Secale oornutum staat aldaar op de lijst der vergiften, die door de apothekers niet anders dan op voorschrift vaneen geneeskundige mogen worden afgeleverd. Een apotheker had dan ook geweigerd het op aanvrage eener vroedvrouw" af te leveren