is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 50, 13-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Zwolle verlangt een Apotheker zoo spoedig mogelijk een RECEPTARIUS. Brieven franco, onder motto Receptarius, aan den Boekhandelaar W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle. In eene APOTHEEK op een aangenaam dorp VRAAGT men tegen 1 Mei of later eene bevoegde hulp, liefst vrouwelijke Leerling-Apotheker. Adres met franco brieven, Letter A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene APOTHEEK te Utrecht, wordt zoo spoedig mogelijk verlangd een JONGMENSCH bevoegd tot de receptuur, wien desverkiezende, gelegenheid zal gegeven worden tot verdere studie. Adres met franco brieven, onder N°. 47, aan den Boekhandelaar H. C. BLOM, te Utrecht. Door bijzondere omstandigheden TE KOOP een goed bestaan opleverende APOTHEEK met toebehooren, geheel ingericht naar de eischen des tijds; het huis daarbij te huur. Adres onder Letters W. H., bij den Boekhandelaar J. H. BRINKMAN, Singel hoek Bergstraat te Amsterdam. Men vraagt ineen drogistwinkel te Rotterdam een bekwaam WINKELBEDIENDE. Salaris aanvankelijk ƒ 9.— per week. Alleen zij, die degelijke bewijzen van eerlijkheid en goed gedrag kunnen overleggen, komen in aanmerking. Adres, met franco brieven onder Letter W., hij de Boekhandelaren ALTMANN & ROOSENBURG, Korte Hoogstraat te Rotterdam. Men vraagt te koop voor ƒ 10 —l5 een SIMPLICIA KAST. Opgaven met beschrijving onder Letters L, X,, bij de Boekhandelaars GEBR. VAN DER HOEK, te Leiden. A. CARON & ZOON, te Tiel, voor PjNR? handen eene partij versch gedroogd FLOR. CHAMM. VULG. te verkrijgen tegen een zeer billijken prijs, bij niet minder dan 13i kilo. ~A P O T H E E K. !n eene Geneeskundige Inrichting bestaat gelegenheid tot plaatsing vaneen 3de geëxamineerde APOTHEKER INTERN. R. C. ongehuwd, bijzonder geschikt voor iemand van gevorderden leeftijd. Brieven franco, Letter X,, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. EEN BUITENGEWOON KOOPJE! HH. DOCTOREN, APOTHEKERS EN CHIRURGIJNS. Receptenpapieren, 3000 stuks ƒ 1,—, 5000 stuks ƒ 3.35, 10,000 stuks ƒ 4,15. Formaat 10,4 bij 8,1 Nederlandsche duimen. Poederpapieren, extra mooi, dubbel gesatineerd, 3000 stuks ƒ 1,80, 5000 stuks ƒ 3,85, 10,000 stuks f 5,50. Formaat 11,3 bij 9,9 Nederlandsche duimen. Men kan de afmeting ook kleiner opgeven, indien men dit gewend is te gebruiken, doch de prijs kan daardoor niet minder worden. Bij grootere afmeting evenwel moet de prijs verhoogd worden. Dit goedkoope aanbod geschiedt ten gevolge van de afkeuring wegens onderwigt vaneen partij papier, gefabriceerd met watermerk. Wij hebben alzoo dit papier aan stukken moeten snijden. Bij elke bestelling moet het bedrag in contanten of postzegels bijgevoegd worden. GIËffiROEDüRi KOSTER, Leliegracht, Amsterdam.

MEDISCHE EN CHIRURGISCHE Instrumenten, mits niet met staal in verhand staande, voorhanden in het Magazijn van wetenschappelijke Instrumenten en henoodigdheden van J. C. Th. MARRIS, Arnhem. Tot de leverantie van 1° qualiteit OL. JECORIS ASELLI Prijs per ton ƒ 48.— » » halve ton » 35. beveelt zich aan P. VAN HEIJNSBERGEN, te Zaandam. Petroleum- en Gasdecoctlampen, Medicijnglas, Witte potjes, Medicijnkurken, Balansen en Gewichten, Bladzilver, Wit en gekleurd Engelsch bindgaren, Kartonnen en Spanen doozen, Wit en gekleurd Perkamentpapier, Drukwerken, Alle soorten van Capsule-, Poeder- en Receptenpapieren, Glazen, Tinnen en Porceleinen Maten, Mortieren met en zonder opschrift van glas en saniteitsgoed, Uitdampschalen, Retorten en Kolven in alle grootten, Bunsensche Branders, Kroezen, Buretten, Pipetten, Koelapparaten, Bekerglazen, Réageerbuizen, Trechters, Kookflesschen, enz. zijn, benevens vele andere, op Chemie en Pharmacie betrekking hebbende, artikelen steeds voorradig en tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van HENDRIKS l VAN STEENBERGEN. Singel X 18 bij de Vijzelstraat AMSTERDAM. GLADDER & JAN SER Raamgracht C 553 Amsterdam. Depót van Dartonnen Doozen, in alle kwaliteiten, met firma zonder verhooging. Alle soorten van Papieren, waarbij bijzonder uitmunt het dunne Perkament-papier per kilo f 3.35. bevattende circa 35 métres. Apothekers-rood per riem ƒ 5.50. Verder alle Apothekers-benoodigdheden, drukwerken, enz. Petroleum-decoctlampen in differente soorten. PIP Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: 6ËKDIN6 & OPWIJRDA, Zakwoordenboek der Scheikunde voor ƒ 3,90. Een boekwerk van ongeveer 1000 pagina’s, compres gedrukt. Zoowel Apothekers, Studenten, enz. kortom allen, die eenigzins met scheikunde of scheikundige processen te doen hebben maken wij op deze uitgave bijzonder opmerkzaam. FITTIG-fIÖHLER, Schets der Organische Scheikunde, bewerkt in het Nederlandsch door Dr. F. W. Krecke, met een voorwoord van Prof. P. J. van Kerckhoff, ƒ 4.50. WET tot voorziening tegen BESMETTELIJKE ZIEKTEN van 4 December 1873 (Staatsblad No. 134), uitgegeven onder toezicht van R. J, «PWWBDA, Lid v.d. Geneesk. Raad voor Gelder), en Utrecht. Met Zaakrijk Alphabetisch Register. Prijs ƒ 4.45. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.