is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 52, 27-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verlangt tegen Mei ineen Apotheek te Amsterdam een JONGMENSCH gemachtigd tot de Receptuur. Adres onder Letters J. A. M , bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

nMtfS** In eene Ziekeninrigting vraagt men een ongehuwd, geëxamineerd APOTHEKER INTERN. Honorarium ƒ 800. Adres met franco brieven, onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. j. gaekek; Apotheker te Leiden, verlangt zoo spoedig mogelijk een bekwaam BEDIENDE of HULP-APOTHEKER, (INTERN) van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Liefst persoonlijk bezoek. PULVIS PRO ELECT. LENITIV. Volgens Pharm. Neerlandica en even geschikt voor de Editio Altera. De flesch | K°. ƒ 2,50. Tijdig ingezonden bestellingen worden tot in naastbijzijnde hoofdplaatsen franco peneerste scheepsgelegenheid verzonden. A. E. STHEEMAN Hz. Apotheker te Winschoten. GLADDER & JANSEN. Raamgracht C 553 Amsterdam. Depót van Cartonnen Doozen, in alle kwaliteiten, met firma zonder verhooging. Alle soorten van Papieren, waarbij bijzonder uitmunt het dunne Perkament-papier per kilo f 2.25, bevattende circa 25 métres. Apothekers-rood per riem f 5.50. Verder alle Apothekers-benoodigdheden, drukwerken, enz. Petroleum decoctlampen in differente soorten. R J. OPWIJK DA Toegelichte lijsten van de vergiften A en B en van de verplichte Geneesmiddelen hij de apotheekhoudende Geneeskundigen. Prijs f -,to. Vergelijkend Overzicht der Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Ten gebruike bij het inriebten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1872. Prijs / -,70; franco per post / -,75. Algemeene en bijzondere recepteerknnst (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers, naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. Prijs ƒ 1,60; franco per post ƒ 1,70. Uitgaven van D. B. CENTEN, te Amsterdam,

TOP & WOUTERSEN, Apothekers te Kampen, vragen primo Mei of later een JONGMENSCH, geheel of gedeeltelijk met de receptuur békend, onder genot van kost, inwoning en salaris naar bekwaamheid. Brieven franco. MEDICIJN GLAS] Spanen doozen, Dartonnen doozen in elke hoeveelheid en tot de concurerendste prijzen voorhanden bij J. O. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G 401. Tot de leverantie van 1° qualiteit OL. JECORIS ASELLI Prijs per ton ƒ 48.— » » halve ton » 25. beveelt zich aan P. VAN HEIJNSBERGEN, te Zaandam. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: (HERRING & OPWLJRRA, Zakwoordenboek der Scheikunde voor ƒ 8.90. Een boekwerk van ongeveer 1000 pagina’s, compres gedrukt. Zoowel Apothekers, Studenten, enz. kortom allen, die eenigzins met scheikunde of scheikundige processen te doen hebben maken wij op deze uitgave bijzonder opmerkzaam. FHTIG-WÖHLER, Schets der Organische Scheikunde, bewerkt in het Nederlandsch door Dr. F. W. Krecke, met een voorwoord van Prof. P. J. van Kerckholf, ƒ 4.50. EEN BUITENGEWOON KOOPJE! 1111. DOCTOREN, APOTHEKERS EN CHIRURGIJNS. Receptenpapieren, 2000 stuks ƒ 1,—, 5000 stuks ƒ 2.25, 10,000 stuks f 4,15, Formaat 10,4 bij 8,1 Nederlandsche duimen. Poederpapieren, extra mooi, dubbel gesatineerd, 3000 stuks ƒ 1,80, 5000 stuks ƒ 2,85, 10,000 stuks / 5,50. Formaat 11,2 bij 9,9 Nederlandsche duimen. Men kan de afmeting ook kleiner opgeven, indien men dit gewend is te gebruiken, doch de prijs kan daardoor niet minder worden. Bij grootere afmeting evenwel moet de prijs verhoogd worden. Dit goedkoope aanbod geschiedt ten gevolge van de afkeuring wegens onderwigt vaneen partij papier, gefabriceerd met watermerk. Wij hebben alzoo dit papier aan stukken moeten snijden. Bij elke bestelling moet het bedrag in contanten of postzegels bijgevoegd worden. KOSTER, Leliegracht, Amsterdam.

HENDRIKS & VAN STEENBERGEN. M A G A Z IJ N VAN ALLE APOTHEEKBENOODIGDHEDEN. PHARMACEIJTISCHE M CHEMISCHE APPARATEN. HANDEL HANDEL en EXPOHTATIE. en GROS. DÉTAIL. SIXGEMj X IS, iWN VidMi fJf l if. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.