is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende methode, vernietiging der zelfstandigheden met chloras kalicus en zwavelzuur enz., wanneer inde zilveroplossing geen arsenik gevonden is, des te minder achterwege gelaten worden , dewijl inde te onderzoeken massa’s hogelijk ook zoodanige lichamen kunnen aanwezig zijn, die het optreden van gasvormige arsenikverbindingen kunnen verhinderen, bij voorbeeld salpeterzuur, kwikzouten en dergelijken. (Correspondenz-Blatt für Aerzte und Apotheker?) Over de waarde van het microscopisch onderzoek van den kinabast des handels en het daaruit af te leiden besluit. Ofschoon het bij eene vluchtige beschouwing schijnen zou dat de resultaten door Berg verkregen groote praetische Waarde moesten bezitten, zoo is toch daarvan in zooverre het tegendeel waar, als verschillende basten in te ouden, anderen in te zeer verbroken toestand aan de markt komen, Soodat de indeeling van Berg daarop niet toe te passen is. Echter volgt hieruit niet, dat de microscopische onderzoeking , van wat onder den naam van kinabast inden handel komt, als overbodig te beschouwen is , of wel een geringer waarde zou hebben dan de microscopische beschouwing, dat 18 die, w.elke alleen op de uitwendige kenteekenen berust fn vooral dan niet, wanneer men van deze laatsten alles Witsluit, wat slechts op subjective beschouwing berust. Vraagt men nu tot welke resultaten de microscopische onderzoeking der kinabasten des handels voeren kan, dan 18 het antwoord : 1. tot de onderkenning of men met echte dan wel valsche basten te doen heeft, en 2 tot de bepaling °f eene bestemde bast in zijn bouw meer overeenkomt met dien van den bast van C. Calisaja of van C. scrobiculata of Van C. pubescens, van welke drie soorten de eerste een Voortreffelijk, de tweede een middelmatig en de laatste daarentegen een slecht handelsartikel oplevert. Grootere

5