is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten, aan de eene zijde, dat S H dadelijk een praecipitaat met het daarin vervatte As 03 geven zal, terwijl men aan den anderen kant langer daarna een praecipitaat verkrijgen zal, dan wanneer geen As 05 aanwezig was, Yoor meerder zekerheid kan men een weinig van het eerst gevormde en een weinig van het laatst gevormde praecipitaat afzonderlijk verzamelen, van zwavel bevrijden en ineen alealizout veranderen, in welker oplossingen de gewone reagentia dan te gebruiken zijn. Ten einde de juistheid hiervan te onderzoeken heeft de schrijver de volgende reeks van onderzoekingen ingesteld. Eerst beproefde hij de verschillende grenzen van tijd te bepalen, waarin het As Os en As 05 worden gepraecipiteerd, wanneer zij zich ieder op zich zelf in zure oplossingen van verschillende sterkte bevinden. Hij gebruikte hiertoe eene door koken bereide oplossing van As 03 in zoutzuurbevattend water en eene oplossing van arsenias natricus (3 Na O, H O , As 05 + 14 aq) in met zoutzuur aangezuurd water. De sterkte van dit laatste zout werd altijd berekend naar de hoeveelheid van het in het zout vervatte As 05, ten einde daarbij gelijkheid met de oplossingen van As 03 te bekomen. Bij de opgaven der maat is het toegevoegde zoutzuur mede in rekening gebracht. Voor het acidum ar&enicosum werden de volgende resultaten bekomen: De praecipitatie door S H In eene oplossing van: begint: houdt op; I,o6ogrm. in 20cc. water (5,S pOt.) oogenblikkelijk na 25 min. 0,050 „ „ „ „ (% pCt.) eveneens „ 5 „ 0,005 „ „ „ „ (Vio pCt.j na een paar sec. „ 3 „ 0,001 „ „ „ „ (VgoopCt.) na % minuut „ 7 „ Voor het acidum arsenidcum: Witaehtige Geelachtige Gele troebeling: troebeling: vlokken : In eene oplossing van: na na na 4,0 grm. in 10 cc water (40 pCt.) 2 min. 4 min. 5 min. 1,060 „ „20 „ „(5,3pCt.)l „ 3 „ 5 „ 0,300 „ „20 „ „ (1,5 pCt.) 5 „ 15 „ 20 „

43