is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was het praecipitaat c hoewel nog overvloedig, toch niet zoo aanzienlijk dan b, was fijner en geheel en al witgeel. Deze bijzondere hoedanigheden lieten vermoeden, dat hunne scheikundige samenstelling zoodanig was, als zij moest wezen, wanneer de door de eerste reeks van proeven verkregen resultaten door deze tweede reeks zouden moeten bevestigd worden. Door de volgende analyse der verschillende praecipitaten werd hieromtrent de meest volkomen zekerheid bekomen. Nadat deze behoorlijk afgewasschen waren, werd ieder afzonderlijk in slappe potasehloog opgelost en door biamuthoxydhydraat ontzwaveld. Inde op deze wijze bekomen oplossingen werden nu de gewone reagentia aangewend , zorg dragende, voor de noodige veronzjjdigingen azijnzuur te bezigen, ten einde de oxyderende inwerking van het salpeterzuur, dat daarvoor gewoonlijk genomen wordt, te vermijden. Het bleek nu, dat de oplossing van het praecipitaat a bestond uit As 03 en eene geringe hoeveelheid As 05, de oplossing van het praecipitaat b eene grootere hoeveelheid, zoowel van As 03, als As Oa bevatte, terwijl de oplossing van het praecipitaat c slechts As 05 bevatte. Eene tweede oplossing die 0,93 grm. As 03 en 0,01 grm. As 05 in 30 cc. zoutzuurhoudend water bevatte, werd daarop op dezelfde wijze behandeld en gaf eveneens oogenblikkelijk een praecipitaat. De oplossing van het praecipitaat a bestond nu alleen uit As 03, de oplossing van het praecipitaat b bevatte eene overvloedige hoeveelheid As 03 en een duidelijk spoor van As 05, de oplossing van het praecipitaat c, welks hoeveelheid zeer onbeduidend was, bevatte slechts As 05. De praecipitaten vertoonden volkomen dezelfde verscheidenheden als in het vorige geval. Eindelijk nam hij eene derde oplossing, die 1,50 grm. As 03 met 0,01 grm. As Os (in 30 cc.) bevatte en die op dezelfde wijze als de twee anderen behandeld werd, met de uitzondering, dat het eerste praecipitaat slechts binnen 3 minuten en het tweede binnen 15 minuten verzameld werd; er ontstond oogenblikkelijk een praecipitaat. Het praecipitaat a was slechts in zeer geringe hoeveelheid; de beide

45