is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beschouwingen der scheikundigen over het door Ee ichenbaeh ontdekte en het eerst in 1831 beschreven kreosot moesten zeer gewijzigd worden door de ontdekking van het carbolzuur van Eu n g e en vooral van het phenyl* zuur van Laurent (1841), welke beiden zooveel overeenkomst met het kreosot vertoonden, dat men ze alle' drie in ’t algemeen voor identisch hield en het kreosot slechts als een onzuiver phenylzuur beschouwde. Werkelijk bleek ook uit latere onderzoekingen , dat al het in steenkolenteer, in bevergeil, in urine enz. gevonden kreosot slechts te beschouwen is als een onzuiver phenylzuur. Yö 1 ck el echter en vooral v.Gorup-Besanez trachtten in onderscheiden verhandelingen te bewijzen , dat er toch een van phenylzuur geheel onderscheiden product, het eigenlijke kreosot bestond, dat echter alleen in houtteer en het zuiverste inde teer van beukehout gevonden wordt.

Het inden handel onder den naam van kreosot voorkomend product is echter meestal uit steenkolenteer bereid en ten gevolge daarvan slechts onzuiver phenylzuur. De schrijver gelooft echter door zijne onderzoekingen te kunnen bewijzen, dat het uit beukehout bereide kreosot niet anders is dan nog eenigzins onzuiver phenylzuur. De schrijver heeft voor zijne onderzoekingen voornamelijk gebruik gemaakt van de beide verhandelingen van v. G-orup-Besanez (Ann. der Chemie u. Pharm. 86, S. 223 en 96, S. 39), daar Ettling en Yölckel (Ann. d. Chem. 86, S. 66) alleen elementaire analysen van deze zelfstandigheid gemaakt hebben, zonder echter het bestaan daarvan door daarstelling van ontledingsproducten aan te toonen. Noch het van de drie daartoe gebezigde materialen bereide kreosot, noch hunne analysen kwamen met elkander overeen. D® voornaamste eigenschappen die v. G-o rii p-B esa ne z als bijzonder kenmerkend voor het kreosot opgeeft, worden ook door den schrijver medegedeeld. Het kreosot dat tot onderstaand onderzoek diende werd volgens v. Gorup-Besanez door destillatie gezuiverd en alleen de zoodanige gebruikt, die eerst bij 203° begofl

66