is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeg brachten. Alzoo moest de oorzaak gelegen zijn inde eene of andere organische of wel vluchtige stof. Hij vond eindelijk dat het verschijnsel moest toegeschreven worden aan zwavel en dat dit enkelvoudige lichaam overvloedigel, aanwezig is inde lucht „der Londensche laboratoria” dan men dit meent. Men bezit alzoo in deze eigenschap een buitengewoon gevoelig middel om de aanwezigheid van zwavel, afgezet op de oppervlakte van de lichamen, als een onzichtbaar stof te kunnen aantoonen. De vlammen der andere gassen , zoo als die van steenkolengas , sulpbidum carbonicum enz. vertoonen dit verschijnsel niet. Elk lichaam» zegt Burrett, dat eenigen tijd aan den invloed der lucht „in Londen” is blootgesteld geweest, geeft deze blauwe kleur, wanneer het met de vlam van waterstof in aanraking komt en met geen andere vlam. De schrijver heeft zijne onderzoekingen met de waterstof' vlam voortgezet en gevonden, dat het tin een bijzonderen invloed op de kleur dezer vlam uitoefent. Dit metaal i° contact met de waterstofvlam veroorzaakt een schitterend® scharlakeroode vlek, omringd dooreen zeer schoone groen® ring. Het tin schijnt bijna de eenige zelfstandigheid die dit verschijnsel te weeg brengt, en die daardoor een uiterst gevoelig middel is om de minste sporen van tin in zink » lood, koper enz. aan te toonen. Geen andere gasvormig 6 zelfstandigheid, welke met dit metaal in aanraking brandt, levert dit verschijnsel op. Onderscheidene zelfstandigheden» zoo als marmer, gips, graniet, zand enz. inde waters tofvlan* verhit, geven, wanneer deze plotseling wordt uitgeblazen > een phosphorescerend beeld van deze vlam. Onder dez® omstandigheden geeft krijt eerst eene groenachtige phosph®' rescentie, welke, naarmate de kalk meer bloot komt, in groen licht verandert. De waterstof levert ook in aanraking m®t andere gassen sommige verschijnselen, die de aandacht verdienen ; zoo geeft het koolzuur eene bruingele kleur, welk® in lila overgaat. Inde lucht, onder een omgekeerd g^s aangestoken, levert de waterstof dezelfde blauwachtige vlam; wanneer het gas met een derde lucht vermengd is , is

110