is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam niet phenyl/.uur, maar een ander lichaam is , dat hij eveneens kreosot noemt, en het de formule C2O Hl 6 O4 toekent. Om echter te bewijzen, dat dit lichaam werkelijk bestaat en dat zijne formule overeenkwam met de boven vermelde, trachte hij zekere verbindingen en ontledingsproducten, namelijk chlorbevattende verbindingen te bekomen en wel door middel van geconcentreerd zoutzuur en chloras kalicus. Het product dat hij bekwam noemde hij hexachlorxylon. Dit had zeer veel overeenkomst met het door Er dma n n ontdekte chloranil en het bichlorchinon , doch het wijkt van beiden een weinig af in zijne samenstelling en sommige eigenschappen. De formule welke v. Gor u p’ Besa n e z daarvoor beeft gevonden is C 36 Cl6 H0 06, u|t welke formule hij ook zijne formule voor het kreosot afleidt. De schrijver trachte nu voornamelijk zekerheid te bekomen of dit lichaam ook werkelijk gevormd werd, waardoor dan ook bet bestaan van het kreosot zou bewezen zijn. Hiertoe nam hij ongeveer een pond kreosot en liet daarop sterk zoutzuur en chloras kalicus in eene groote schaal in* werken. In het begin was de inwerking zeer hevig, zoodat slechts zeer zacht behoefde verwarmd te worden, later echter moest de temperatuur meer en meer stijgen. Deze inwerking, waarbij het zoutzuur en de chloras kalicus van tijd tot tijd vernieuwd werden, werd meer dan veertien dagen lang voortgezet. Hierbij vormde het kreosot eerst eene 'bruine, harsige massa, welke steeds taaier werd, waarbij z'J eerst rood en eindelijk geheel en al geel gekleurd werd-Eindelijk werd de massa geheel en al bleekgeel en glinsterend door kleine daarin vermengde kristallen. Gedurende de bewerking ontweek veel chlorium, maar tegelijk eene zeer scherpe damp, die de oogen deed tranen, De maas» werd nu van de zoutzuurbevattende moederloog bevrijd. eenige malen met water uitgewasschen en de harsige stol vervolgens door behandeling met kouden sterken alcohol verwijderd. Vervolgens werden de overblijvende kristallen door herhaalde oplossing in kokenden alcohol van 94 pCtopgelost, heet gefiltreerd en gekristalliseerd. De kristalloll

114