is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er op inwerken, zoo zwellen al de deelen der doorsneden op; hierbij worden in het begin de laagsgewijze schikking rondom de celopeningen duidelijker en vertoont zich ook het begrenzend membraan duidelijk laagvormig, eindelijk lossen de lagen langzamerhand, tegelijk met de tusschen de celopeningen gelegen massa en het wandbekleedsel der celwanden op; dit laatste, benevens het begrenzend membraan wordt steeds dunner, geheel kleurloos en eindelijk onzichtbaar. Zeer leerzaam is het verschijnsel, veroorzaakt door de inwerking van eene vlugge olie, vooral van benzin op de heele klier. Yan elke klier laat een aanvankelijk bruingeel, vrij dik, duidelijk met dubbele randen voorzien omhulsel los, welk omhulsel golfvormig gebogen is en langzamerhand dunner, kleurloos en glad wordt; binnen deze komen een verschillend aantal (de schrijver telde 16, bij sommige 40) zeer dunwandige met eene geelachtige, sterk lichtbrekende vloeistof of met lucht gevulde knodsvormige tot een hoofdje vereenigde cellen te voorschijn, de tusschenruimte tusschen deze laatsten en het omhulsel is gevuld met eene massa, welke weldra in eene eerst bruinachtige, doch spoedig lichtgeel wordende vloeistof oplost. Soms ziet men deze omhulsels barsten en gele olieachtige droppeltjes er uitte voorschijn komen. Alcohol, aether en chloroform werken op dergelijke wijze, doch bij de laatste heeft de oplossing eene bruinroode kleur. Bij de inwerking van geconcentreerde koude potaschloog heeft er eene zeer sterke oplossing plaats van de tusschen de celletjes en het omhulsel afgezette massa, welker kleur roodbruin is; tengevolge daarvan ontplooit zich het omhulsel schielijk , wordt gespannen, barst en scheurt dikwijls in vele lappen, waaraan groepen van cellen hangen , terwijl de opgeloste tusschengeplaatste zelfstandigheid zich in het oplosmiddel verdeelt. De inhoud der celletjes wordt hierbij lichtgeel en vertoont zich duidelijk vloeibaar. Bij zachte drukking op het dekglaasje laten zich de celletjes gemakkelijk isoleren. Zij bezitten eene knodsvormige gedaante, hun lengte bedraagt circa 0,0072'—0,0096, bun grootste breedte 0,0024 Weener lijnen; hun wanden

123