is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

purperroode cruorine. Inde longen wordt het koolzuur uitgedreven en eene nieuwe hoeveelheid zuurstof' ingebracht, zoodat de cruorine de rol vervult vaneen eenvoudig vehiculum dat de zuurstof aan de lucht onttrekt ten einde ze aan de voor oxydatie vatbare zelfstandigheden te verstrekken, welke, hoewel ongeschikt om zich direkt met de zuurstof te verbinden, deze stof echter gemakkelijk van de cruorine opnemen. De warmte die door deze langzame en aanhoudende verbranding ontstaat is volmaakt gelijk aan die Welke in eene meer directe oxydatie zou ontwikkeld zijn geworden. De belangrijkheid dezer ontdekkingen valt iedereen in het oog. Zij openen een nieuwen weg voor de physiologie, een weg, die wanneer zij met ijver betreden wordt, niet balaten kan tot de schitterendste resultaten te leiden. (The Reader 18 Nov. 1865 en Les Mondes T. 9, Livr, 15 , p. 644.) Werking van het iodium, bromium en chlorium op suiker; door Fongera. F on ge ra heeft de twee volgende feiten waargenomen: 1. de spontane ontleding tot op een zeker punt van den sJTupus iodeti ferrosi, die zelfs na blootstelling gedurende °Qderscheidene maanden aan den invloed der lucht ineen vat dat slechts met een blad papier overdekt is, niet verder §aat; 2. deze een weinig ontleede of zelfs door toevoeging van eene geringe hoeveelheid iodium gekleurde siroop, w°rdt, als zij lang aan de stralen der zon, of aan eene batige temperatuur is blootgesteld geweest, weder volkomen °ögekleurd; waaneer men ze weder in het donker plaatst "’°rdt zij op nieuw amberkleurig. Wanneer twee hermetisch gesloten flesschen, welke ieder syt'upus iodeti ferrosi bevatten, en waarvan de een ten gevolge der natuurlijke decompositie, de andere door bijvoe-

143