is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke met eene kurk gesloten is, waarin de lucht alzoo gedeeltelijk door gedurige afwisseling van temperatuur heeft bunnen vernieuwd worden. 2. Een cilinder doorschijnende phosphorus werd in eene buis gedaan en daarin gedurende zes dagen blootgesteld aan een stroom gewoon water. Na verloop van dezen tijd was deze cilinder veel dikker geworden dan een cilinder van hetzelfde gewicht, die in gewoon maar niet ververscht water gehouden Was, maar overigens op dezelfde temperatuur. 3. Wanneer men eenige dikke pijpen phosphorus in water geplaatst aan den invloed van zeer verzwakt diffuus licht blootstelt, bespeurt men na verloop vaneen zekeren tijd, dat deze [pijpen doffer geworden zijn aan die kant waar *ij het meeste licht hebben ontvangen. Men bespeurt in ai de monsters doffe phosphorus , dat de witte gedeelten als het ware een stof vormen, dat s!echts oppervlakkig op dit lichaam gehecht is, omdat men bet er vrij gemakkelijk van kan afnemen. Daarenboven *Uoet men opmerken, dat altijd als de phosphorus in het 'vater wit wordt, dit zure eigenschappen bekomt, omdat er ‘'cidum pbosphorosum in ontstaan is, het nimmer plaats vindt Zoolang de phosphorus zijne doorschijnendheid bewaard heeft. Hieruit nu besluit de schrijver : Dat de witte phosphorus ‘‘iets anders is dan gewone phosphorus welke onregelmatig aan :yne oppervlakte gecorrodeerd is en zijn gladheid verloren heeft door de comburerende werking van dein het water opgeloste lucht, elke langzame verbranding door het diffuse licht bespoedigd Kordt en dadelijk ophoudt, zoodra de waterige vloeistof geen ‘'‘urstoj' meer houdt opgelost. {Journal de Pharm. et de Chimie. Janvier 1866, p. 17.) over de Pharmacie en materies medica der Chinezen; door Debeaux, De b e a u x heeft als vervolg op zijue vroegere mededee(zie dit Tijdschrift 1864 p. 353) interessante bijzonderheden bekend gemaakt omtrent de materies medica en de

149