is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huid van atstroópt. Deze huid laat men gedurende vijf da* gen in bovengenoemd putwater wecken, waarna men ze èr aitneemt en ze van de haren bevrijd. Na ze in kleine stukjes gesneden te hebben* worden zij in dit beroemde Water gekookt, tot dat zij in lijm zijn overgegaan, die ver» volgens dooreen doek gegoten wordt. Men maakt er plateö van, waarop in vergulde karakters de naam en woonplaats van den fabriekant wordt ingedrukt, Dezo lijm geniet een® zeer groote vermaardheid in het gêheele keizerrijk tegefi verschillende aandoeningen. Men vervalscht ze met de lijtk afkomstig van paarde-, muilezel- en zelfs kemelhuid. De* bea u i had gelegenheid inde groote steden eenige apotheken te bëZóéken, waarvan het inwendige niets té wenscheö overlieten. Het lokaal eener apotheek van naam wordt verdeeld in twee compartimenten, waarvan het eene bestemd is om de klanten te ontvangen en het andere voor den apotheker en zijn helpers. Deze twee afdeelingén zijn Van elkander afgescheiden dooreen kantoor. Dg droge genees* middelen worden allen bewaard in laden, welke boven el* kander geplaatst zijn in eene kast, De bovenste plank van deze kast bevat de potten en andere porceleinen of glazen vaten, waarin de concerven, electuaria en pharmaceutiseW poeders bewaard worden; Naar de gegoedheid dér apothekers zijn deze kasten ge* maakt van eike-, pijnboome- of esschehout, en somtijds va» Vó'zehouti Dé buitenste oppervlakte iö dikwijls geVéCWd éi* gevernist. Op elke lade zijn gele of roode etiquetten ge* plakt welke de inbond van elke lade aauduiden. Achter de apotheek bevinden zich gewoonlijk hot magazijn en hel laboratorium, alwaar alles oïdehjk is gerangschikt. Debe au x heeft in .Zijn wérk eene lange lijst vermeld van de meest gebruikelijke geneesmiddelen in China én Waarvan hij zelf de meeste onderzocht hééft. Onder do inofganische zelfstandigheden kómen op deze lijst voor, zwavel, géel en rood zwavèl-arsénik, sal ammO* niak, salpeter, onderscheiden zouten vün soda, van kalki «ülphas ferrosus, vitrum antimottii , rood en wit kopéf, car-

154