is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cum geven er praecipitaten mede, die hunne oorspronkelijke kleur behouden. Een decigram pepsine in aanraking gebracht, bij ceue temperatuur van 40 a 45° C. met 25 grammen vochtige fibrine (bevattende 22 pCt. bij 100° C. gedroogde fibrine) verdeeld ia 50 grammen water, welke eeno hoeveelheid zouUuur bevatten in staat om 0,19 grammen Watervrijo carbonas natricus te neutraliseren, bewerkt binnen t'veo uren hare volkomen oplossing; onder dezelfde omstandigheden had de fibrine geencrlei verandering ondergaan, Wanneer zij gedurende zes uren zonder toevoeging van pepsine aan dezelfde bewerking was onderworpen geweest. Werd de fibrine vervangen door gecoaguleerd eiwit, zoo "’erd de oplossing van 25 grammen binnen 12 uren bewerk* stelligd. Door deze drie proeven is het grootc digestiefvermogen der pepsine, volgens mijne bereidingswijze, op Voldoende wijze bevestigd. Wanneer men ze vcrgelykt met bet digestiefvermogen, welke de pepsine door do Commissie bereid bezit, zal men bevinden, dat zij in het zesde gedeelte Vau den tijd eene 33maal grootcre hoeveelheid fibrine kaa °plosscn. Aangezien nu verdunde zuren eene min of meer oplosseude werking op de fibrine uitoefenen, zoo wees de Commissie het middel aan om te onderkennen of de oplossing fibrine door de pepsine ot door bet zuur zou zjn veroorzaakt. Dit middel nu is het aciJum nitricum, dat in hot eerste fioval het vocht niet verandert en in het tweede geval sleeds een gestremd wit praecipitaat oplevert. Toen ik nu aeidum nitricum bij de door pepsine bewerkte oplossing Vau fibrine of albumine voegde, werd er oogcnblikkel jk een overvloedig praecipitaat geboren, dat omuiddellijk na toe-Voeging eencr genoegzame hoeveelheid water weder verdween, Iloor eene nieuwe toevoeging van aeidum nitricum ontstond bet praecipitaat op nieuw en werd door nieuwe toevoeging 'au water weder opgeiost. Men kan alzoo naar verkiezing bet vocht doen praecipitereu of het weder helder maken, Waaruit het besluit ia to trekken, dat het aeidum nitricum

165