is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dighcdcn en zouten (phosphas kalicus en chloretum kalicum); al deze zelfstandigheden zijn gosamcntlijk begrepen onder den algemeenen naam van extractive bcslanddeclen van liet vleesch; bet is aan deze stoffen dat de bouillon zoowel als het vleeschextract, dat niets anders is dan bouillon, waarvan het water door verdamping is verwijderd geworden, zijn smaak en eigenschappen verschuldigd zijn. De eerste groep van voedende zelfstandigheden (albumin en filrin) wordt niet gevonden in het vleeschextract, waaraan Liebig zijn naam verleend heelt. Het vet (ecu variabel beginsel) en de geleistof (afkomstig der weefsels, welke aan eeno langdurige koking onderworpen zijn) worden evenmin daarin gevonden. Bij de bereiding van het vleeschextract blijven de albumrnoïdo zelfstandigheden inde overblijfsels terug en kunnen niet als voedsel benuttigd worden , dewijl zij , door do afzondering der oplosbare sloffen die in het extract overgaan, hunne voedende eigenschappen verliezen; deze overblijfsels kunnen niet inden handel in zulk een vorm gebracht worden dat zij voor de voeding van den mensch kunnen worden benuttigd. Wanneer men aan deze overblijfsels, verbonden met de estraelhe sloften, namelijk Let vleeschextract, zulk een vorm kon geven, zoo zou deze bereidiug de vooikcuf verdienen boven bet vleeschextract, want zij zou al de voedingswaarde van het vleesch zelf bezitten, maar naar de meening van den schrijver kan men, bij den tegenwoordigen stand der wetenschap , niet hopen dit resultaat te bereiken» 3den kan echter gelukkig de albumiuoïde zelfstandigheden die aan het vleeschextract ontbreken , door overeenkomstige zelfstandigheden uit liet plantenrijk getrokken vervangen en waarvan de prijs veel minder hoog is dan die der albumiuoïde zelfstandigheden die zich in het vleesch bevinden. Geheel anders is dit het geval met de extraetive bestand* deelen van bet vleesch. Deze kunnen, behalve do zouten, niet vervangen worden. Daarentegen kan men ze uit bet vleesch bekomen eu tot een matigen prijs inden handel brengen onder een’ vorm, waardoor het gebruik er van g®*

170