is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar in contact met de stikstofhoudende stoffen van don mestvaalt die hij ontleedt, ze oplosbaar en geschikt maakt om gemakkelijk door de planten te worden geabsorbeerd. Dit zout moet dus niet beschouwd worden als een passief lichaam dat alleen onmisbaar is voor de organisatie der plant en de ontwikkeling harer organen, maar wel als een vermogend stimulans van den plantengroei, waardoor de voeding der plant wordt voorbereid. In denzelfden zin kan ook de phosphas calcicus, inde voeding vooral bij kinderen, beschouwd worden als deze te bevorderen, door het krachtig vermogen dat het bezit van ze doen verteeren. (Les Mondes 15 Mar* 1866.)

Over de opsporing van zeer geringe hoeveelheden koper in dierlijke zelfstandigheden. W. Lossen heeft door experimenten bewezen, dat de proeven welke U1 e x genomen heeft over het kopergehalte van dierlijke zelfstandigheden geheel onbruikbaar zijn , daar het hem gebleken is, dat, wanneer bij de verkoling der dierlijke zelfstandigheid boven een Ënns en’schen brander de vlam met koper in aanraking is geweest, het kopergehalte dat later inde aseh gevonden werd daarvan afkomstig is. Lossen nam eene zekere hoeveelheid ossevleesch, verdeelde deze in twee deelen, en verbrandde de eene hoeveelheid op de door UI ex opgegeveu wijze op een Buns en’- schen brander van geelkoper, met koperen statief, terwijl hij voor de andere hoeveelheid een brander van glas en een ijzeren statief gebruikte. Inde aseh op de eerste wijze verkregen, met water uitgeloogd, het restant op het filtrum op nieuw verbrand, tot dat alles volkomen wit gebrand was, met 2 droppels zoutzuur bevochtigd , verwarmd , met wat water overgoten, gefiltreerd en het Altraat op koper onderzocht, werd inde eerstgenoemde hoeveelheid duidelijk koper aanwezig gevonden, terwijl de tweede hoeveelheid

196