is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed der warmte en afkoeling, indien niet het iodium zich niet gedeeltelijk inde lucht verbreidde, zooals de schrijver dit reeds in 1852 heeft gevonden en niet gedeeltelijk ook in acidutn hydriodicum werd Veranderd, en in dien aan den anderen kant de stijfsel in dextrin en vervolgens in glucose veranderde. (Journal de Pharmacie et de Chimie, Juin 1866.) bordeel van Frémy over de vraag, of het ozon al dan niet inden dampkring kan bestaan. De volgende zinsneden, ontleend aan een „discours” door ré m y inde zitting van de Académie des Sciences van Kovember van voorleden jaar gehouden, compromitteren *®er de oorzaak van het atmospherische ozon. «Men gelooft dat het ozon eender elementen der lucht 18 en men is zelfs zoo ver gegaan te zeggen, dat een gemis 'an ozon eender oorzaken van zekere epidemiën zou kunbn zijn, Verre van mij de minste blaam te willen werpen op de °*>derzoekingen betrekkelijk het ozon, welke inden laatsten zijn bekend gemaakt; maar in het belang vaneen vraagdat tegenwoordig eender schoonste ia dat de scheiüQde kan behandelen, veroorloof ik mij te vragen aan hen le zich met ozonometrie bezig houden, of het oogenblik ®let gekomen is om de ozonometrische methoden die zij getu'ken, gestreng wetenschappelijk iu discussie te brengen, j er sprake is de hoeveelheid vaneen lichaam e leeren kennen, dat men beschouwdt als eender elemen -B'sche vraagstukken, dan moeten de methoden van onder*°ek streng nauwkeurig zijn. k «Zonder nu het gewicht van de aanduidingen te ontken, welke door het papier van Schoenbein of dat 'Uti Douzea u verkregen worden, zoo vond ik niet dat deze

233