is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene Fransche olie, een vlokkig praecipitaat even als bij Spermaceti waargenomen, terwijl de andere Fransche en de Turksche olie de proef doorstonden. Het is echter zeer te betwijfelen , dat de Rozenolie uit den Engelschen handel , welke volgens het ingestelde onderzoek eveneens voor onvervalscht moest doorgaan, werkelijk zuiver geweest zijn. Onder deze omstandigheden schijnt de proef van Hage r niet voldoende te zijn, daar zij geen genoegzamen waarborg levert. Het is echter op te merken, dat in het algemeen alle reactiën op aetherisehe oliën onvolkomen en ongenoegzaam zijn. Eene belangrijke zwarigheid bij de beoordeeling van aetherisehe oliën ten opzichte hunner zuiverheid bestaat in de verscheidenheid van echte monsters van eene en dezelfde olie, die deels door den invloed van den bodem en het klimaat op de planten die de olie leveren, deels door de behandeling bij hare bereiding en deels ook door haren ouderdom en de wijze van bewaring veroorzaakt worden. Zoo bevat de Engelsche Eozenolie eene groote hoeveelheid vast vet, dat zijn smeltpunt verhoogt en reactie te weeg brengt, die met die van Spermaceti overeenkomen. Ook bevatten sommige Fransche Rozenoliën eene niet onbeduidende hoeveelheid zoodanig vet, terwijl de Turksche slechts weinig daarvan bevat. Het laat zich alzoo niet verwachten, dat verschillende monsters eener olie, die in hare samenstelling zoo kan verschillen, dezelfde reactie met eene reagens zal geven: Hetzelfde neemt men waar met andere oliën. Amandelolie onderscheidt zich in hare eigenschappen en samenstelling naar de wijze van bereiding; nagelolie is ia de verschillende perioden der destillatie verschillend; andere oliën veranderen met den tijd , vooral als zij aan den invloed der lucht zijn blootgesteld. (Pharm. Journ. a. Transact., April 1866.)

346