is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De organische verbindingen werden volgens de latere wijze van beschouwing afgeleid van 3 grondtypen.

Hl Iln H V Hl ' H } 0 » en H [ N ïï I De alkaloïden nu brengt men tot de laatste type en dus tot de ammoniaktype, waarin de aequivalenten waterstof geheel of gedeeltelijk dooreen alkaloide vervangen zijn. De chinine nu zou 6 H in 2 aequivalenten H 3 -N vervangen eg dus de formule verkrijvi i gen C4OH 2i O 4 f Ns, hetwelk beteekent dat de verbinding C4O HM 04 zes aequivalenten H vervangt in 2 aequivalenten ammoniak. De alkaloiden verhouden zich ook tegenover zuren even als de ammoniak , en evenals deze bij aanwezigheid van water de eigenschappen vaneen metaaloxyde aanneemt, zoo kan men ook de organische bases met de metaal oxyden vergelijken. De echte zouten der alkaloïden met zuurstofzuren bevatten dus evenals de ammoniakzouten van dezelfde zuren minsten één aequivalent water chemisch gebonden. De waterstofzuren verbinden zich met de alkaloiden eveneens en zonder wateropname, juist als de ammoniak en men kan hier dezelfde nomenclatuur aannemen als bij de ammoniakzouten en dus evenals men van chloretum ammonicum spreekt, zou men ook chloretum chinicum moeten zeggen. Evenals de ammoniak vormen ook de alkaloiden dubbelzouten met chloretum platinicum, zooals boven reeds aangehaald is; velen zijn daarenboven ook vluchtig,en geven nevels met zoutzuur. Het watergehalte van de zwavelzure chinine bedraagt volgens de Pharm. N. 8 aequivalenten, maar volgens de medegedeelde ammoniaktheorie behoort één dier aequivalenten water tot de constitutie van het zout en de overige zeven zijn werkelijk kristalwater. Eveneens als dus de Pharm. bij de phosphas natricus niet al de 25 aeq. water inde formule bij elkander plaatst, maar wel degelijk tusschen één aeq, en de overige 24 een onderscheid maakt en dus schrijft; 2 NaO, HO, PO 9 -f 24 HO,

367