is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend raken met de opvatting der verschillende departementen. Voorstellen kunnen dikwijls eene nuttige strekking hebben en nogtans om den vorm onaannemelijk zijn, De motiven ter aanbeveling of bestrijding der artikelen te kennen , kan aanleiding geven, dat hetzelfde onderwerp gewijzigd later ter tafel woedt gebracht, waardoor het zou kunnen worden aangenomen. Om deze reden stelt het Departement ... voor, de gevoerde debatten inde jaarverslagen op te nemen , met bekendmaking der woordvoerders. G. Toen nu twee ja ren geleden inde Algeraeene Vergadering de wensch genit werd , dat de Pharmacopoea Neerlandica mogt herzien worden, achtte men het beter met het verzoek daartoe te wachten tot men den uitslag der toen nog in behandeling zijnde wetten bennen zoude. Dewijl die uitslag nu bekend is , de wetten aangenomen en in werking getreden zijn, acht het Departement het van belang te overwegen of eene herziening der genoemde Pharmacopoea noodzakelijk zij. Bijaldien zulks toestemmend beantwoord mogt worden stolt het Departement voor, dat de Maatschappij zich met een verzoek tot de hooge regering wende. Plet Departement wenscht, dat daarbij tevens de noodzakelijkheid betoogd worde dat aan de Commissie ter herziening der Pharmacopoea Neerlandica ook Pfaarmaceuten deel nemen. H. I'et Departement, in aanmerking nemende, de wetenschappelijke en practische kennis , welke , volgens de onlangs ingevoerde Wet, van den toekomstigen Apotheker gevorderd wordt, en overwegende, dat het de pligt der hooge regering is de gelegenheid daar te stellen, ter verkrijging van de door haar gevorderde kennis, gelijk zij dit voor alle wetenschappen gedaan en nog niet lang geleden voor de opleiding van vroedvrouwen gezorgd heeft, acht het de pligt der Maatschappij zich daartoe tot de landsregering te weenden.

380