is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vocht behoorlijk geconcentreerd was en bij gevolg geen Alcohol meer aanwezig kon zijn.

\ oor de verdere bewerking deelde ik de meening van den heer Hoorn om de behandeling met Chloroforme na te laten en eenvoudig het Alcaloid met Carb. Kalic. te praeeipiteren , zoo als in verschillende methoden ter bereiding van Atropinum wordt opgegeven. De heldere , bruin gekleurde en zeer zuur reagerende vloeistof, werd eerst met eenige druppels van eene geconcentreerde oplossing van Carbon. Kalic. vermengd en daarna eenigen tijd weg gezet om een weinig hars en kleurstof af te zonderen, die later aan het kristalliseren der Atropinum hinderlijk zijn. Nadat deze bewerking afgeloopen, en de vloeistof weder gefiltreerd was, zagen wij, tot onze niet geringe teleurstelling, bij de indruppeling eener oplossing van Carb. Kalic. dezelfde wasachtige stof alg bij de eerste bereiding, en in tamelijk groote hoeveelheid zich aan de wanden van het schaaltje vasthechten; wij meenden niets beter te kunnen doen dan deze te verwijderen, en gingen toen voort met de indruppeling van Carb. Kalic,, waardoor nog steeds de vloeistof sterk troebel werd gemaakt; opmerkelijk is de groote hoeveelheid potasch daartoe benoodigd; nadat wij eindelijk niets meer van de werking der alcalische vloeistof bespeurden, werd de schaal waarin zich ons praeparaat bevond, tot den volgenden dag in rust gelaten. Ongeveer veertig greinen gekleurde en zeer door potasch verontreinigde Atropinum werden afgezonderd, waarvan na nogmaals opgelost te zijn, in verdund zwavelzuur en praecipiteren met Carb. Kalic. slechts eenige greinen overbleven. te weinig en van te twijfelachtige hoedanigheid om tot het doel te kunnen dienen waarvoor dezen arbeid strekken moest. Het bereiken van het voorgeslelde doel, kwam mij voor te gewigtig te zijn en van te veel wetenschappelijk belang, om al waren twee bereidingen geheel mislukt, daardoor afgeschrikt te worden en niet weder een derde proef te nemen, nu gesteund, niet alleen door de reeds verkregen ervaring , maar ook door de stellige overtuiging dat de ver-

439