is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedelijke oorzaak van het mislukken , in het laatste gedeelte der bereiding gelegen moest zijn.

Benige proeven met Atropinum en Sulphas Atropinicus genomen, gaven mij weldra de zekerheid , dat men door het voorschrift van Procter te volgen, weinig kans van slagen heeft; en later ontwaarde ik , dat door ons een fout begaan was, waardoor de weinige Atropinum de beide keeren verkregen geheel verloren is gegaan. Wat nu de methode van Procter betreft, het is inde eerste plaats stellig af te keuren uit eene nog Alcohol bevattende vloeistof Atropinum te praecipiteren ; omdat Atropinum weinig oplosbaar is in water, en een kleine hoeveelheid Alcohol die oplosbaarheid in geen geringe mate vermeerdert, zal het zeker verkieslijker zijn, uit eene vloeistof geheel vrij van Alcohol het Alcaloïd te praecipiteren, dan zoo als bij Procter uit eene die nog Alcohol bevat; daarbij komt nog dat vrij wat harsachtige kleurstoffen opgelost blijven, die wanneer men de Alcohol verdampt zich afgescheiden en gemakkehjfc verwijderd kunnen worden, en waardoor van zelve vervalt de geheel verkeerde handelwijze die afscheiding, door middel van chloroforme te bewerkstelligen; de ondervinding heeft mij geleerd dat Sulph, Atrop. althans zoo als zij op het laatst der bereiding ,inde zure oplossing voorkomt, in het geheel niet onoplosbaar is in Chloroforme. Toen mijne aandacht zich op dit punt der bereiding vestigde , was de eerst afgescheiden Chloroforme nog in mijne werkplaats voorhanden. Zoodra ik deze met een weinig Solut. Carb. Kalie, vermengde, zag ik onmiddelijk eene witte zelfstandigheid zich afscheiden en verdeelde de vloeistof zich onder bijvoeging van nog meer alcali in twee lagen, waarvan de onderste donker gekleurde Chloroforme en de bovenste dik en melkachtig Atropinum bleek te zijn. Ineen der laatste afleveringen van Cans t ad t’s Jahresberieht wordt ook op het ondoelmatige dezer handelwijze gewezen. De afscheiding van de nedergeslagen Atropinum door middel van Chloroforme is een uitstekend middel om het Alcaloïd af te zonderen, het is echter beter te praecipiteren

440