is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met eene oplossing van Carb. Kalic., dan met Hydr. Kalic. Alcaliën moeten zooveel mogelijk en bijtende geheel bij de bereiding van Atropinum vermeden worden; zooveel potaseh bij te voegen tot dat eene aicalische reactie te voorschijn komt, is ook minder juist uitgedrukt; nadat het vocht reeds lang alcalisch is geworden , heeft men nog een belangrijke hoeveelheid alcali bij te voegen om de Atropinum af te scheiden. Aan deze oorzaken geloof ik voornamelijk den ongunstigen uitslag der eerste bereiding te moeten toeschrijven en de tweede om de volgende reden.

Het verdampen der alcoholische met water vermengde oplossing van Sulphas Atrop. werd met de meeste voorzigtigheid op zoo laag mogeiijke temperatuur verrigt, de verdamping ging daardoor zeer langzaam en is welligt door den invloed der dampkringslucht, een gedeelte van het zout ontleed. Vervolgens werd bij het praecipiteren van de Atropinum door Carb. Kalic. te veel gehecht aan het denkbeeld, waaraan wel eenigzins de handboeken schuld hebben, dat aan de afscheiding der Atropinum die der harsachtige kleurstoffen moest voorafgaan. Wanneer ineen matig geconcentreerde en gekleurde oplossing van Sulph. Atropin, zoo als men deze bij het eind der bereiding verkrijgt, eene geconcentreerde oplossing van Carb. Kalic. gedruppeld wordt, scheidt zich aanvankelijk niets af dan de reeds genoemde zeer gekleurde wasaehtige klevende zelfstandigheid , die men voor kleurstof aanziet en verwijderd, dit was althans bij ons het geval. Die bruin geklemde stof is intusschen niets anders dan Atropiuum, die uit geconcentreerde oplossingen op die wijze als een wasachtige zelfstandigheid praecipiteert, en is bovendien de vloeistof gekleurd , een gedeelte der kleurstof opneemt. Atropinum verhoudt zich in meer verdunde oplossingen van Sulph. Atrop. geheel anders; door bijvoeging vaneen geconcentreerde oplossing van Carb. Kalic. ziet men de vloeistof melkachtig troebel worden , waarbij het eerst gevormde praeeipitaat geheel wordt opgelost, gaat men nu voort er langzamerhand Carb. Kalic. bij te voegen, dan ziet

441