is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een ruim praecipitaat te voorschijn komen, dat eerst zeer volumineus na eenigen tijd zich als eene kristalachfcige massa vertoont, en eenige uren later gemakkelijk uit de vloeistof kan afgezonderd worden.

De derde bereiding die een gunstig resultaat gat, werd op dezelfde wijze als de beide eerste begonnen, met de tot grof poeder gebragte Ead. Belladonn, met alcohol van 900// te deplaceren; 334 ned. looden poeder werden in behandeling genomen, de Alcohol om den anderen dag van de wortels afgezonderd en met een nieuwe hoeveelheid verwisseld , tot dat de verkregen tinktuur 12 ned. 'jg bedroeg. Toen het deplaceren afgeloopen was, werd de alcoholische vloeistof met 12 looden versch bereid kalkhydraat vermengd, en gedurende vier en twintig uren zoo dikwijls mogelijk ómgeschud. Den volgenden dag werd de kalk afgefiltreerd ; verdund zwavelzuur voorzigtig bijgevoegd tot dat de vloeistof fiaauw zuur reageerde, en deze weder gefiltreerd om de afgescheiden gips af te zonderen. De helft van de Alcohol werd op een waterbad afgedestileerd , het overige deel vermengd met 70 lood gedestileerd water, ongeveer V3 van het gewigt der gebezigde wortels, en daarna weder gedestileerd tot dat het grootste gedeelte van de Alcohol was overgehaald. Het overschot zoo spoedig mogelijk uit de retort genomen en gefiltreerd, om eene groene olieachtige stof die als een kristalachtig weefsel op de oppervlakte dreef, te verwijderen , werd met den meesten spoed ineen groote uitdampschaal op een dampbad , dat op 90° C. gehouden werd , onder voortdurend omroeren uitgedampt, tot dat het gewigt der vloeistof 20 looden, of 1 jl3 van het gewigt der wortels bedroeg. ■ Het is naar mijn bescheiden gevoelen , van het grootste belang dit gedeelte der bewerking met de meest mogelijke snelheid uitte voeren, omdat de ondervinding mij bewezen heeft, dat het op zachte warmtegraad blootstellen van verdunde oplossingen van Sulpb. Atrop. aan den invloed van den dampkring zeer nadeelig is en de ontleding van het alcaloïdzout sterk bevordert. De nu verkregen geconcen-

442