is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 1, 04-05-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parijs 1877, die voor zijne bereiding van Sulphas Chinini met den prijs Monthyon bekroond werd, door het noemen eener straat naar zijn naam bij besluit van 26 Februari 1879 gehuldigd. Schuttleworth vermeldt, dat hij vaak een goudgehalte in Nitras argentkns aangetroffen heeft. Om dit te bewijzen, wordt het zilver uit de oplossing door middel van chloorwaterstofzuur volledig neergeslagen en het Altraat met zink gemacereerd of daarbij eene oplossing van kaliumsulfocjanaat gevoegd. Eene oranjeroode kleur wijst in het laatste geval het goud aan. Volgens Geh e’s Handelsbericht kan lactncarilim slechts na voorafgegane herhaalde maceratie met petroleum-benzine inden vorm vaneen fijn poeder gebracht worden en wint hierbij in waarde, doordien eene onwerkzame elastieke stof door genoemd oplosmiddel verwijderd wordt. In hetzelfde handelsbericht wordt geklaagd over SeiDtn Carni, hetwelk grootendeels van olie beroofd inden handel gebracht wordt. Brosera rotundifolia en Br osera longifolia zijn onlangs inde geneeskunst aangewend (tegen longaandoening en kinkhoest). Men maakt er eene tinctuur vandoor 1 deel gedroogde herba gedurende 5 dagen met 1 deel 60 percentigen spiritus te macereeren. Het ingedampt spiritueus aftreksel geeft een extract, hetwelk men met pulvis radicis liquiritiae tot pillen kan verwerken, De tinctuur wordt gegeven in doses van 10—40 droppels in 24 uur; men kan zelfs gerust tot 10 h 15 gram stijgen. Tegenover de bewering van Fwlpian dat men niet van eene „kopervergiftiging” spreken kan, aangezien koper niet, even als arsenik, lood enz., innige verbindingen aangaat met de anatomische elementen van de weefsels, die ten laatste den dood te weeg brengen, en ook omdat koper zonder nadeel in het organisme kan opgenomen worden (bijv. door metaalarbeiders) verklaart Harnach de koperverbindingen voor //spiervergiften” en vergelijkt ze in dit opzicht met het zink, den braakwijnsteen en de emetine.” In het algemeen, is, //volgens de meening van dr. Wiener,” over het al of niet bestaan van de acute kopervergiftiging het laatste woord nog niet gesproken, zelfs dan niet, als men besluit de chronische kopervergiftiging prijs te geven. Phiosphorpillen voor het dooden van muizen worden, volgens eene mededeeling in het Pharm. Wochenbl., het eenvoudigst bereid door erwten in warm water te weeken en na opzwelling met behulp van houtjes in een bak in phosphordeeg te roeren, totdat zij daarmede gelijkmatig omgeven zijn. Dan wordt meel in den bak bijgevoegd, om de massa vaster en eindelijk ook rondom de pillen droog te verkrijgen. De muizen knagen enkel het bekleedsel af, zoodat de inwendige massa gerust uit eene indifferente zelfstandigheid kan bestaan. Aan dr. Mehilhausen is bij verschillende proefnemingen gebleken, dat zwaveldioxjde krachtiger desinficiens is dan chloor. De vertrekken, waarin men zwavel verbrandt om te ontsmetten, moeten echter in het koude jaargetijde vooraf verwarmd worden, om eene afstrooming van het gas naar de koudere omgeving te weren. Als vloeistof om herbariën voor verval te bewaren, wordt door Martin aanbevolen eene oplossing van 10 deelen natriumarseniaat in 50 deelen gedestilleerd water en 300 deelen glycerine. Aveneïne is door Ser uil as eene naar vanielje riekende zelfstandigheid geheeten, die verkregen wordt uit haverzemelen na gisting en oxydatie.

Om bloemen geheel met hare frissche Meur te bewaren, wordt door Cazanave als eenvoudig middel aangeraden: ze onder drukking tusschen twee bladen watten te doen drogen. Als voorschrift voor Bigabalsem, hetwelk inde Loche’sche apotheek te Memel gevolgd wordt, geeft men inde P/iarm. Zeilung op: Mor. lavandulae, flor. sambuci, rad. calami arom., rad. angelicae, summit. absinthii, hert», rosmarini, herb. menthae crispae, herb. nicotianae, herb. rutae, herb. salviae, bacc. juniperi van elk 200 gram, spiritus rectificatus 10 lit. Macerentur per horas 48. Tum destillentur 15 lit. et tingantur cum radice curcumae. Om het roesten van de metalen verbindingsstukken der Bunsensche elementen te verhinderen, gebruiken B eilstein en Ja tv ei& eene smeerolie, uit Kaukasche petroleum verkregen, genaamd oleonaphta. Nadat alle metaaldeelen blank gepoetst zijn, worden zij met de olie dun ingewreven. De verbindingsplaten blijven lang onveranderd, eveneens wordt aan de klemschroeven, die zich op dein salpeterzuur gedompelde kool bevinden, niet de minste roestvorming waargenomen. De geringe hoeveelheid olie, die op de oppervlakte blijft hechten, biedt aan den stroom geen merkbaren weerstand; althans bij de electrolytische proeven door bovengenoemden genomen, werd geen verschil waargenomen, hoewel het mogelijk is, dat gevoelige weerstandsmetingen een gering verschil aantoonen. In plaats van oleonaphta zullen ook wel vaseline en virginia kunnen dienen. Maryn owski heeft acidum salicylicum als zeergeschikt middel tot het afdrijven van den lintworm leeren kennen. Hij gaf aan een patiënt 4 uren achtereen telkens 500 milligram salicjlzuur, vervolgens ricinusolie, waardoor een lintworm van 10 meter met den kop afgedreven werd, De Bngelsche wonderbalsem van Kriegl te Graz is volgens At. Geissier, de Tinctura benzoës composita der oude Pharmacopoeën (benzoë 9 deelen, aloë 1 deel, balsamum peruvianum 2 deelen, spiritus rectificatissimus 72 deelen.) De tandhalsband van Otto Glatler bestaat, volgens Kollosser, uiteen 25 c.M. langen en 3 c.M. breeden rooden fluweelen strook, aan welks binnenzijde zich drie op elkander liggende met lijm bedekte papiertjes bevinden, het een met tot grof poeder gebracht kopervitriool, het tweede met zinkvitriool, het derde met bruinsteen bestrooid. Daardoor wil men een galvanischen stroom opwekken! Salubrine van Per rot, als het beste conserveerende middel aangeprezen, komt voor in 3 soorten, die volgens Schddler bestaan; Salubrine-cwlinaire uit 58,40 pet. salicjlzuur, 40,70 pet. keukenzout, 0,90 pet. vochtigheid; Salubrine-Oenosote uit 80,20 pet, salicjlzuur, 10,70 pet. wijnsteen, 1,10 pet. vochtigheid; Salubrine-Saccharosote uit 69,80 pet. salicjlzuur, 20,10 pet, wijnsteen, 2,10 pet. vochtigheid. Onder de punten te behandelen op de 30ste Algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, die op 25 en 26 Juni a.s. te ’s Gravenhage zal gehouden worden, komt o. a. een voorstel van het hoofdbestuur voor: "om tot de vergadering van Inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht het verzoek te richten, dat aan alle geneeskundigen en apothekers in Nederland eene circulaire gezonden worde van denzelfden inhoud als de circulaire door den geneeskundigen raad van Noordholland, in Maart dezes jaars verzonden over het schrijven der woorden Me Keretur in duidelijke woorden dwars over het recept.” Toelichting. Op eene vraag van 21 Septemder 1878, door het Hoofdbestuur aan de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie gericht, wat er gedaan kon w’orden, om de iteratie van sterk werkende

geneesmiddelen buiten voorkennis van den geneesheer te voorkomen, werd in dato 4 Februari 1879 een antwoord ontvangen, in hoofdzaafc behelzende, dat volgens het oordeel dezer Maatschappij de bijvoeging der woorden Ne iteretlir op de recepten inde meeste gevallen zou blijken nuttig te zijn. Bovendien meent deze Maatschappij, dat, om het itereeren van kopie-recepten tegen te gaan, eene wijziging van art. 12, Wet IY (Geneeskundige wetten, 1865) noodig zou zijn, in dienzin.dat aan een geneesheer het recht wordt verleend, om in bijzondere gevallen het afgeven vaneen kopie van zijn voorschrift aan particulieren te kunnen verbieden. Het Hoofdbestuur wenscht omtrent dit laatste punt geen voorstel te doen; het meent dat door het opvolgen van de circulaire van den geneeskundigen Raad van Noord-Holland veel zou gewonnen zijn, en zou daarom algemeene verzending eener zoodanige circulaire wenschen. Men zal zich herinneren, dat wij het geheel met het Hoofdbestuur eens zijn en deze de eenige doelmatige oplossing der kwestie achten, terwijl wij van den goeden geest der Nederl. apothekers verwachten, dat zij het verzoek zullen opvolgen. Indien al een wettelijk verbod mogelijk ware, iets onzens inziens zeer aan twijfel onderhevig, tegen onwil zou ook bij de strengste wetsbepaling moeilijk kunnen gewaakt worden. Inde eerste officieele opgave van de benoeming der ambtenaren voor de keuring door B. en W. te Amsterdam (door ons in het vorig nommer overgenomen) is eene omissie, die in eene tweede, daarop gevolgde uitgave verbeterd is; de naam van den heer J. C. Berntrop is inde laatste namelijk mede vermeld. Van de tot keurmeesters benoemden is de heer P. H. Bon geëxamineerd apotheker en privaat-docent inde natuurwetenschappen; de heer Berntrop apothekers-leerling en reeds sedert lang in eene apotheek werkzaam. De heer H. verzoekt taxatie van de volgende recepten : N°. 1. : pepsini puri 24,0, vini malacensis 120,0. M. D. S. Driemaal daags een kleine lepel. N°. 2. : ferri hjdrogenio reducti 20,0, extracti opii aquosi 2,0, sacchari lactis 20,0. Misce fiant pulveres N°. 100. D. S. 4 maal daags 1 poeder. N°, 1. 24 gram pepsin. . . . , ƒ 2,40 120 ii vin. malac. . . . // 0,50 gereedmaken (4de categ). . // 0,25 flesch . // 0,15 ƒ 3,30 N°. 2. 20 gram ferr, hjdr. red. . . ƒ 0,30 2 u extr. opii . . , . „ 0,80 20 ,/ sacch. lact. . , . „ 0,10 gereedmaken 100 poeders (4de categ.) ....... 2,50 ~f 3,70 De wet op vervalsching van levensmiddelen is in Duitschland in derde lezing aangenomen. De bepalingen, die in het ontwerp voor ons nieuw strafwetboek daaromtrent voorkomen, betreffen enkel voor de gezondheid schadelijke stoffen. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouv.-Gen. van Ned.-Indië is eervol ontslagen op verzoek de milit. apotheker 3de klasse P. H. Eijdman, L. P. R. te R. Onzes inziens kan een onder de tegenwoordige wetgeving met goed gevolg afgelegd praktisch hulp-apothekers-examen bij de toekomstige regeling geene enkele vrijstelling verleeneu, zeker niet van het theoretisch apothekers-examen, want de eischen daarbij gesteld zijn van geheel anderen aard als die van het hulp-apothekers-examen. Indien men zich aan het in Juni af te nemen hulp-apothekers-examen wil onderwerpen, kan dit geen ander doel hebben dan te trachten bevoegdheid te verkrijgen, om als hulp-apotheher in eene apotheek werkzaam te zijn. 1 Mei heeft de heer A. Schelkes de apotheek van den heer H. B. Bock te Leiden overgenomen.