is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 23, 05-10-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene en dezelfde zelfstandigheid, afkomstig uit het voeder der koe. Bij dezen samengestelden aard der koemelk is het te begrijpen, dat zij door niets anders kan vervangen worden. Onder anderen is bij de bereiding der kunstboter het kernen der oleomargarine met koemelk een vereischte, niettegenstaande toch nog natuurlijke boter bijgevoegd wordt. Ohm geeft een eenvoudig en goedkoop middel aan de hand, waarmede elk zonder instrumenten zich van de deugdelijkheid zijner gekochte koemelk of van hare vermenging met water kan overtuigen. De Bedacteur van het Archiv der Pharmacie, Feichardl, bevestigt de juistheid der waarneming van Ohm en meent, dat het zelfs gelukken kan door vergelijkende proeven de grenzen der juistheid vast te stellen, want bij eenigermate groot verschil valt dit reeds dadelijk in het oog. Het middel bestaat in het volgende. Eene zekere hoeveelheid gips, bijv. 30 gram, wordt met de te onderzoeken melk tot eene stijve brij aangemengd en nu ter zijde gezet om hard te worden. Bij eene melk van 1,030 soort, gewicht bij 15° C. wordt de massa eerst in ongeveer 10 uren vast, na bijvoeging van 25 pet. water in ongeveer 2 uren, bij 50 pet. in ongeveer 1| uur en bij 75 pet. reeds in ongeveer 10 minuten. Melk van 1,033, na 24 uren afgeroomd, als boven behandeld, werd in ongeveer 4 uren vast, met 50 pet. water in ongeveer 1 uur, met 75 pet. water in ongeveer 30 minuten. Door het aanwenden van warmte wordt het vast worden van de melk-gipsbrij bekort; dit is echter leeken niet aan te bevelen, dewijl daarbij een thermometer noodig is. De vaste melk-gipsmassa kan tot verder onderzoek dienen. Eene oplossing van Benzoas natricus kan volgens Haper ex tempore bereid worden door 15 gram acidum henzoicum met 10,5 gram bicarbonas natricus tot een poeder te vermengen en langzamerhand bij kleine gedeelten in 70 gram kokend heet gedestilleerd water te brengen. De oplossing zal reeds vrij neutraal zijn en moet anders door bijvoeging vaneen weinig meer benzoëzuur of een weinig meer natriumhydrocarbonaat neutraal gemaakt worden. Na bekoeling wordt gefiltreerd en het filtraat door bijvoeging van water nauwkeurig tot een gewicht van 100 gram gebracht. 5 Deelen dezer oplossing bevatten 1 deel gekristalliseerd natriumbenzoaat. In eene goed gekurkte flesch kan de vloeistof gedurende langen tijd bewaard worden. Bij het goede gerucht, gesteund door groote namen, dat er inden laatsten tijd van Benzoas natricus als middel tegen tuberculose uitgegaan is, zal het praeparaat zeker inde apotheken veel aangevraagd worden en kan bovenstaande bereiding het gemakkelijkst inde eerste behoefte voorzien. Inde vergadering (Augustus) van de Société de Pharmacie te Parijs deelde Me'hu mede, dat hij het manuscript der internationale Pharmacopoea ontvangen had en vroeg wat daarmede geschieden moest. Het eerstvolgende internationale pharmaceutische congres, hetwelk te Londen plaats zou vinden, is tot onbepaalden tijd verdaagd. Eene commissie van 7 leden werd gekozen om inde volgende vergadering een voorstel omtrent het manuscript te doen. Om phosphorus ook inde geringste hoeveelheid aan te wijzen, geeft Rag er de volgende eenvoudige methode op. Men vermengt de zelfstandigheid, die men op phosphorus onderzoeken wil (spijzen, dranken, excrementen, maaginhoud) met loodazijn, om misschien aanwezige zwavelwaterstof te binden, neemt een gedeelte van dit mengsel, schudt het ineen glazen vat met een weinig

gewonen aether (aethylaether) en sluit het vat met eene kurk, waarin tusscheu twee ingesneden spleten een strook perkamentpapier, bevochtigd met eene oplossing van zilvernitraat, bevestigd is. De papieren strook komt uit de benedenste vlakte der kurk als een U te voorschijn en wordt vóór het sluiten van het vat aan zijne benedenste gebogen zijde met behulp vaneen glazen staafje met de oplossing van zilvernitraat bevochtigd. Men zet den toestel op eene donkere plaats of inde schaduw. Na verloop van eenige minuten, bij aanwezigheid van slechts zeer geringe hoeveelheden phosphorus binnen het half uur, wordt de met zilvernitraatoplossing bevochtigde plaats metaalglanzend zwart. Deze reactie verschijnt ook dan nog, wanneer de zelfstandigheid zoo weinig phosphorus bevat, dat deze bij geene andere methode (bijv. door lichten in het donker, z. a. bij den toestel van Mitscherlich) zich openbaart. Het voordeel der methode is vooral daarin gelegen, dat de aetherdampen den phosphorus medenemen, zoodat geen verwarming noodig is, waarbij de damp van andere aanwezige stoffen, bijv. van phenol, door het bruin kleuren van het papier tot dwaling aanleiding zou kunnen geven. Ook petroleum-aether kan voor het doel worden gebruikt, maar dan is de werking langzamer. Daarentegen biedt het petroleumaetheerisch extract het voordeel aan, dat men het concentreeren kan, waarbij de overblijvende massa in het volkomen donker op een bord eene lichtende oppervlakte vertoont. Nog is een vereischte, dat de papieren strook nat is en dus onmiddellijk vóór de proef met de zilvernitraat-oplossing moet vochtig gemaakt worden. Om nu den phosphorus nader op het papier aan te wijzen, bezigt men eenige meerdere strooken, rolt deze na eenige uren op, overgiet ze en digereert ze met koningswater, voegt dan water bij, filtreert, dampt tot een gering volumen in, voegt er nu salpeterzuur en ammoniummolybdenaat bij en verwarmt. Ontstaat er al geen gele neerslag, zoo komt er toch eene gele kleur te voorschijn. Lunge heeft getracht de vraag te beantwoorden, of stikstoftrioxyde (salpeterigzuur-anhjdride): N2 03, inden dampvorm bestaat of dat het, zooals verschillende scheikundigen aaunemen, dadelijk in stikstofdioxide en stikstoftetroxyde gesplitst wordt volgens de vergelijking: Ns Os = N O + N Oa. Dissocieert zich stikstoftrioxyde inden dampvorm in stikstofdioxyde en stikstoftetroxyde, dan moet zich zuurstof tegenover dit mechanisch mengsel aldus verhouden, dat al het N O verder tot NOs geoxydeerd wordt. Oefent de zuurstof echter deze werking niet uit, dan kan er geen mechanisch mengsel maar moet er eene scheikundige verbinding aanwezig zijn. Uit de proeven van Lunge bleek: 10. N Os wordt door verdamping gedeeltelijk gedissocieerd; eene volledige dissociatie is echter noch door vermenging met een ongemeen grooten overvloed van lucht noch door het aanwenden van eene zeer hooge temperatuur te bereiken. Inde meeste gevallen blijft drie vierde onontleed, hetwelk dus in dampvorm als N3 03 bestaan kan. 2°. Een invloed der temperatuur op de dissociatie is niet aan te wijzen; daarentegen is eene vermeerdering der neiging (tendenz) tot dissociatie bij toeuemenden overvloed van lucht niet te ontkennen. llimow deelt eene wijziging mede der methode van Méhu, waardoor de geringste hoeveelheid albumen in urine kan aangewezen worden. Hij maakt de urine, zoo deze niet zuur reageert, zuur met zuren phosphorzuren natron: Na 113 P 04, laat bezinken en filtreert, om slijm en water te verwijderen. Bij de gefiltreerde urine wordt eene oplossing gevoegd van phenol in water (5 deelen phenol op 100 deelen water). Volgt nu geene troebeling of vlokkige afscheiding, dan kan de urine met alle zekerheid als albuminevrij verklaard worden.

Met deze reactie kan men volgens I. zelfs eene benaderde quantitatieve bepaling der albumine verbinden. Bij 25 c.M.3 der gefiltreerde urine voegt men ineen gegradueerden cilinder 12,5 c.M3. verzadigde oplossing van natriumsulphaat en 12,5 c.M3. van de 4,77 percentige oplossing van plienol, schudt om en laat het mengsel 25 uren in het waterbad staan. Door zachte beweging van den cilinder kan men het niveau van het albumine-bezinksel in eene horizontale richting brengen, In eene waarnemingsbuis met binnenwijdte van 1 c.M. bevatte 1 c.M3. van het bezinksel 12 milligram albumine. Voor de volumetrische bepaling van hel iodium stelt Fr éh aalt de volgende methode voor, gegrond op de ox vele erende en ontkleurende werking van iodium op karmijnzuur of haematine in tegenwoordigheid van alcaliën* 0,100 gram iodium (zuiver en droog) worden in 100 c.M.3 spiritus opgelost, zoodat 0,001 gram iodium met 1 c.M.3 vloeistof overeenkomt. Deze vloeistof laat men uit eene buret zoolang droppelen in 10 c.M.3 eener zwakke konzenielje-tinctuur, die vooraf met 2 c.M.3 eener koud verzadigde oplossing van bicarbonas natricus in eene witte porseleinen schaal vermengd zijn, totdat volkomen ontkleuring gevolgd is. Zijn bijv. 25 c.M.3 ioodoplossing tot ontkleuring noodig geweest, zoo is het bekend dat 10 c.M.3 konzenieljetinctuur 0,025 gram iodium absorbeeren; derhalve kan gemaklijk eene normaal-oplossing naar de volgende verhouding gemaakt worden: 2,5 gram iodium en 1000 c.M.s, die de normale-konzenieljetinctuur vertegenwoordigen. Is het iodiumgehalte eener vloeistof te gering, om 10 c.M.3 normale-konzenieljetinctuur te ontkleuren, dan voegt men van de normale-iodiumoplossing zooveel bij, dat de ontkleuring geheel volgt. Uit het verbruik is door eenvoudige berekening het iodiumgehalte der vloeistof te vinden. De abnormaliteit der dichtheid van den damp van chloorammonium is bekend. Terwijl het moleculairgewicht van NHiCI = 53,5 is, bedraagt zijne darnpdichtheid tegenover H slechts 13,375, zoodat het molecuul bij afwijking van anderen uit 4 vol. blijkt te bestaan. Men tracht dit te verklaren door dissociatie van den NHiCI damp, waarbij NHa en HCI ontstaan, beiden 2 volum. voorstellend, die gelijke volum. zijnde, zich weder tot 4 vol. N H4 Cl vereenigen. Deze dissociatie van het N H4 Cl wordt door Böttinger op de volgende wijze aanschouwelijk gemaakt. De toestel bestaat uit eene gewone bolhuis van moeilijk smeltbaar glas. Inden bol wordt eenig NIL Cl gebracht, alsdan de buis eenigszins schuin geplaatst en in het naar boven gerichte deel der buis een strookje een weinig bevochtigd rood en in het naar beneden gerichte eind een strookje blauw lakmoespapier gelegd. Wordt de salmiak verhit, dan ontwijkt de door de ontleding vrij geworden specifiek lichtere N Ha uit de bovenste opening der buis en maakt het roode lakmoespapier, hetwelk zich aldaar bevindt, blauw, terwijl het zwaardere HCI naar beneden gaat en omgekeerd het blauwe papier rood maakt. De proef gelukt telkens, wanneer de buis eene bepaalde helling heeft; anders ontwijken NIL en HCI na elkander uit ééne opening der buis en doen zich door verschillende kleuring van het lakmoespapier kennen. Persoonlijke aangelegenheden. ul Door den Gouvern.-Gener. van Ned. Indië is verleend een tweejarig verlof naar Europa aan den milit. apoth. Ie kl. J. Heringa. De heeren L. Q. Bebaard Kzn. en P. Leendertz Jr., hebben bij de faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam met gunstig gevolg het theoretisch apothekers-examen afgelegd. 26 Aug. overleed te Parijs A. B. Poggiale, Hoogleeraar inde scheikunde, door verschillende werkzaamheden op het gebied der pharmaceutische chemie bekend. EBBATUM. In het vorig nommer is blz. 3, kol. 1, regel 2 van boven achter //apotheker’3, het woord n veroordeelde” uitgevallen.