is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 26, 26-10-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad verten tiën. Sedert de vorige opgave is voor het noodlijdende gezin ingekomen bij den heer VAN ELDIK THIEME: F. D. F. te Utrecht ƒ 9.405; J. A. R. te Apeldoorn ƒ 3.—; R. S. ie Elburg ƒ 2.50. Bij den heer KRUTJSSE; H. J. G. te Hattem ƒ 3.—; een onbekende ƒ 2.70. Bij den heer DE GROOT: N. N. C. Oosterbeek ƒ 1.—; R. & F. te Deventer ƒ 5.—; T. Sneek / 1.50; P. L. Vlissingen ƒ 2.50;N. leerl. te Rotterdam f 0.50; M. C. G. te Amsterdam ƒ 2.50; J. v. T. Leeuwarden ƒ 2.50; K. te A. ƒ 5.—. Totaal met de vorige opgave: / 99.05, benevens ƒ 11.— aan jaarl. bijdragen. P. J. van Eldik Thieme, te Overveen. P. Keuijsse, te Amsterdam. J. de Groot, te Rotterdam. Heden overleed, na eene kortstondige ongesteldheid, onze geliefde Vader GREGORIÜS SICMAN, Oud-Apotheker, inden ouderdom van ruim 65 jaren. Groningen, 22 October 1879. H. J. SICMAN. J. M. SICMAN—DOORNBOS. C. IV. Fehrmaniii Apotheker te Utrecht, vraagt zoo spoedig mogelijk een ASSISTENT, liefst EXTERNE, en met de rechten der Oude Wet. Men verlangt INTERN eene LEERLINGE-APOTHEKER. Zij die bewijzen kunnen overleggen twee jaren in dezelfde Apotheek werkzaam geweest te zijn, verdienen de voorkeur. Salaris / 250.—. Franco brieven. Letters Q. Q,., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te Groningen wordt gevraagd op nader overeen te komen conditiën, een LEERLING-APOTHEKER of HIJLP-APOTHEKER (EXTERNE), wien gelegenheid wordt gegeven tot bijwoning van de academische lessen noodig om zich voor het vak te bekwamen. Adres onder Letter Z., aan den Boekhandelaar P. NOORDHOFP, te Groningen. Een Apothekers-Bediende wenscht zoo spoedig mogelijk GEPLAATST te worden; bij voorkeur in eene zaak met Drogisthandel. Brieven onder Letters A. B. C., aan den heer J. HEPKEMA, Uitgever te Heerenveen. Eene Leerlinge-Apotheker, 2 jaren in * een Apotheek te Amsterdam werkzaam geweest zijnde, wenscht weder GEPLAATST te worden ; liefst EXTERNE. Brieven franco, onder Letter D., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker biedt zich aan voor gedeeltelijke ADSISTENTIE. Goeden getuigen staan hem ten dienste. Brieven franco, Letters P. H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bene Leerlinge-Apotheker wenscht GEPLAATST te worden; zij is tevens niet ongenegen inde huishouding behulpzaam te zijn. Adres met franco brieven, met opgave van conditiën, onder Letter U., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. LEERLING-APOTHEKER! Een Jongmensch, P. G., geruimen tijd in eene nette zaak werkzaam, zoekt zoo spoedig mogelijk PLAATSING. Adres met opgave van conditiën, Letter V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ®en fatsoenlijk Jongmenseb, goed receptiant, van middelbaren leeftijd P. 6. zag zich gaarne spoedig VERPLAATST bij een Apotheker of bij een Apotheekhoudenden Geneeskundige. Onverschillig waar, INTERN of EXTERN. Hoog salaris geen vereischte. Brieven franco, Letters J. E., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

J.MOUTON& ZONEN BLIJVEN VOORTDUREND TERKOOPEN : Acidum Salicylic., Acet. Morph., Bromkalium, Chinetum, Extr. opii, Hydrochl. Morph., lodkalium, Opium, Pulvis opii, Salicyl. natrio. Sulph. chin. en alle chininzouten. Zij verkoopen van andere artikelen uit, wat nog voorhanden is, en wachten daarop gaarne aanbiedingen in. BLANKE LEVERTRAAN, zonder onaangenamen smaak, door H. MEIJER te Christiania, bereid voor J. MOUTON & ZONEN, te 's Gravenhage. J. HOLLEMAN Wzn. CHEMISCHE FABRIEK. SLOTEED IJK BIJ AMSTERDAM. Hoofdproducten voor Pharmaeeutiseh gebruik: Aether Sulph. spec. gew. 0.724—25 ] £3 Crocus martis in 5 Nuances I Sulphur (bis) Depurat. (vrij v. zuur) / m Sulph. Aur. Antimonii (oplosbaar in H3 N) ] De prijzen zijn beneden concurrentie gesteld. Monsters en prijsopgaven zijn op franco aanvraag franco verkrijgbaar. WED. G. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140, Amsterdam. Bestellingen s. v. p. per briefkaart; de onkosten worden vergoed. Wij Meden H.H. Collega’s aan: Cort. Chinae succirubr. (Alcaloïdgehalte 8,1 °/n) a/ 5.00 per K». ° Pulvis Chinae succirubr. (Alcaloïdgehalte B,l°/0) a ƒ 5.50 per K, Extr. Cinchon. liquid. daaruit bereid a/10.00 p. K° " " solid. // a ƒ 20.00 p. K°, VAN VALKENBURG & NANNING, ’sHage. GEDESTILLEERD WATER wordt weder geregeld afgeleverd op de bekende conditiën door N. VERWEET, te Tiel. Levantsch Sponsen-Magazp. DIRECT ONTVANGEN: De prachtige fijnste TOILET, Champignons modél of ronde gevuld van 30 tot 100 gram £ kilo ƒ 18.00 r 10 // 30 // ■§■ // // 10.00 Ook Beulesponsjes voorhanden. Half fijn BAL) of TOILET rond model van 30 tot 100 gram per 1 kilo ƒ 10.00. Prima half fijn 60 tot 100 gram per 1 kilo ƒ 7.00 20 // 60 // // i // // 6.00. De partij is bijzonder mooi en weinig zand in; inde Toilet-soorten bevinden zich prachtexemplaren. Bij J. F. V. MEIJER. Amsterdam, Singel 325. Extractnm Cinchonae Liqnidum per Kilo p 9.00. Bij quantiteit lager. K. G. W. DE BOSSON, te Dordrecht. IS* Tot de levering van 1° Blanke Medicinale Levertraan beveelt zich bij voortduring aan P. VAN HEIJNSBERGEN, te Zaandam.

H.H. Apothekers, Poet oren, Chirurgijns. Evenals voor eenige jaren geleden, is ook nu weder eene magnifieke partij Papier in ons bezit gekomen, dat aan stukken moet gesneden worden, omdat het gemaakt is met een Bank-watermerk. Dit papier was een halve Centimeter te klein gemaakt, en men weigerde het te accepteeren. Wat nu te doen? Het beste is maar het aan stukken te snijden, en wij hebben het juist in achten verdeeld, en verkregen daardoor uit 1 Riem 8000 Poedcrpapieren, waarvan 7500 gaaf en 500 met het watermerk er in. Wij hebben, zooals gij wel kunt begrijpen, een koopje aan zoo’n partij afgekeurd goed, waarmee de fabrikant //in zijn maag” zat, (en wat dat beteekent weten de Heeren het beste) en kunnen u daarom deze 7500 gave, lijne Poedcrpapieren van eene afmeting van 12.3 bij 10.2 Centimeters afstaan voor slechts ƒ 3.75, terwijl wijde 500 die er overblijven, met het watermerk er in, moeten vernietigen. Wij kunnen er ook Recepten of kleinere Poeders uit snijden en verkrijgen dan eene maat van 11 bij 8.5 Centimeter, dan komen er 9000 gaaf uit 1 Eiem en blijft de prijs hetzelfde: ƒ 3.75 voor de 9000. GEBEOEDEES KOSTEE. Leliegracht, Amsterdam. Naar buiten tegen Postwissel. Opwijrda’s SCHEMA DER Qualitatievc Chemische Analyse VAN ANORGANISCHE VERBINDINGEN. Ten gebruike en als leiddraad bij de oefeningen en werkzaamheden in het Chemisch Laboratorium. Gecartonneerd met linnen rug. Prijs fr. p.p. f 0.40. Amsterdam. D. B. CENTEN, Uitgever.

f Medicijnglas-Fabrieken J. H- THÖNE, ' \ fel / Geldersche Kade 97 & 99, Amsterdam, <1 EONDBOESTEN, fransch model, (juiste in! houdsmaat) van Wit, Basterd, Geel, Blauw en geil teel ondoorzichtig Zwart glas. WIJD- en NAÜW- I MONDS – STOPFLESSCHEN, PILLENFLES- J3L SCHEN met en zonder deksel, GLAZEN MATEN, TEECHTEES, .SANITEITSGOEDEKEN, Porselei- I ijl f neu ZALFPOTJES met en zonder deksel, Carj lil I tonnen DOZEN, BINDGAEEN, BLADZILVER, C3iSiir PILLENMACHINES, Spanen DOZEN, bestand __ r< „ tegen vocht, BALANSEN geldig na 1 Jan. 1880, IWUU uram I lö.—. en verder voorhanden alle Apotheek-benoodigdheden tegen concurreerende prijzen. Export orders genieten rabat. BECKER’S SONS. Westzeedijk M°. 43, 45, 47, en 49. ROTTERDAM, «5> S § e – OC I— Jk*, £ 11 §I i 1 w m_ “ 111 ifi 'i 03 S* w P3 g j W Es£3 3 £ I S’g g i || i co a j a ' ’ ’’ BECKER’S SONS nieuwe PHARMACEÜTISCHE BALANS, zoo als door hen gefabriceerd voor de Model-Apotheek der üniversiteit te Amsterdam. Balans voor 100 gram gevoelig voor 5 Mg. f 19,— " n 250 // // // 10 // // 21. " " 500 // // // 15 // v 24.50 • " 1000 /ƒ // /, 30 // // 27.— Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

MAGAZIJN van Medieijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Voorradig CONSERVATIE-FLESSCHEN en LBBAIGÜE’S DROPPELTELLERS in verschillende grootten, volgens vorenstaande beschrijving van Prof. STOEDER. Amsterdam, J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M 20—22. EENIGE AGENTEN voor Nederland en de Overzeesche Bezittingen van Wilhelm Bitter te Bielefeld, Fabriekant van Stoom-Apparaten, persen, enz. Pepsine Lemkes. Sedert 1864 met het meeste succes in steeds toenemend gebruik. //Nimmer heb ik Pepsine aangetroffen, welke deze in werking evenaart of zelfs nabij komt.” Professor A. Heijnsius. //L’auguste malade, qui fait usage de la Pepsine de votre préparation en est très-satisfaite, et je ne puls faire autrement que de certifier, que cette Pepsine est la seule qui remplit ce qu'elle promet.” Le Dr. G. Tschertsrojeff, médecin de son Altesse ‘lmpériale la Grande Duchesse Hélène a St. Petersbourg. Prijs per 4 Grm. ƒ 6.—. Wijze van toediening zie Geneesk, Courant Jaargang 1865, No. 34. PEPSINE waarvan de volkomen identiteit met die van Dr. Fe. Witte gewaarborgd, Prijs per 10 Grm. f 0.50 // // 100 // n 4.50 bereid door en verkrijgbaar bij H, A. LEMKES. Apotheker, Edam.