is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1891, no 1074, 29-07-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een fatsoenlijke Burgerdochter

zoekt tegen OCTOBER of NOVEMBER

eene betrekking

als huishoudster in een net gezin. Brieven franco No. 191 Uitgever dezes.

Yoor de Chr. School te Doetinchem wordt GEVRAAGD

een Onderwijzer.

Salaris f 500.—.

Inlichtingen geeft de Hoofdonderwijzer

Gr. LEERINK. Voor een MEISJE van 18 jaar

die netjes kan naaien, breien en stoppen en licht huiswerk verrichten wordt

plaatsing gezocht,

liefst bij kinderen. Daar zij leiding noodig heeft zal er meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog salaris.

Pr. br. Lett. S. aan den Boekh.

W. A. BESCHOOR te 's-IIage.

Eene jonge Dame

uit den besch. stand, zoekt een betrekking in een Chr. gez. waar zij de vrouw des huizes behulpzaam, of tot gezelschap eener oude DAME kan zijn. Op eene liefder. beh. wordt meer prijs gesteld, dan op hoog salaris.

Br fr. Letter G. Hulpk. Nunspeet.

inwoning enz.

wordt aangeboden in een fats. gezin tegen billijke voorwaarden, voor een of twee DAMES in een der gezondste dorpen van Gelderland, zeer aangenaam gelegen.

Brieven franco Letter A. D. Boekh. G. W. VAN DER WIEL & Co., Arnhem.

Een Burgermeisje

oud 20 jaar, zag zich gaarne geplaatst in een klein gezin, als hulp in de huishouding of als TWEEDE MEID, goed kunnende naaien, stoppen en strijken. Hoog loon geen vereischte.

Adres fr. br. No. 194 Uitgever dezes.

Door ziekelijke omstandigheden van den tegenwoordigen knecht, wordt er een

tafsiiMiMt gnnum

om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, in één der steden van Zeeland.

Brieven franco No. 195 Uitgever dezes.

Drie verlaten kinderen.

Onder vriendelijke dankzegging aan hen, die onze Circulaire beantwoordden, veroorloven we ons de vrijheid bedoeld schrijven nogmaals onder de aandacht te brengen van hen, die eene Circulaire ontvingen.

Namens de Commissie, W. A. DEKKER.

Kampen, Juli '91.

GEVRAAGD voor de Chr. School te Gortel, Gem. Epe,

een ongehuwd of rustend

HOOFDONDERWIJZER.

Adres: den heer J. W. DIJKKAMP te

Gortel (bij Emst).

Nederl.Hery.Schoolvereeniging te MEPPEL.

Voor de eerlang te openen school van bovengenoemde Vereeniging worden gevraagd

een Hoofdonderwijzer

in het bezit van de acte Fransch, op eene jaarwedde van /'900.— met vrije woning en grooten tuin, en

eene Onderwijzeres

in het bezit van de acte Handwerken, op eene jaarwedde van ƒ450.—.

Beiden moeten zijn lidmaten der Ned. Herv. Kerk en van beslist Christelijke beginselen.

Gegadigden worden uitgenoodigd zich schriftelijk aan te melden vóór 15 Aug. e.k bij Da. A. J. A. VERMEER,

Voorzitter.

Aan de Drukkerij der Weesinrichting te Nijmegen verschijnt:

Drie Bruiloftsliederen

(TWEESTEMMIG).

Met gemakkelijke begeleiding voor Piano of Orgel.

Prijs 25 Cents.

10 Exempl. f2.—; 25 Exempl. ƒ3,75.

tegen billijke voorwaarden, voor een of

®es^uur van deVereeniging »Eene School met den Bijbel" te Breukelen, VRAAGT tegen 24 Augustus e.k., eene

Hulponderwijzeres,

die het Christelijk onderwijs uit beginsel dient en lid is derNederl. Hervormde Kerk. Salaris f 450.— met uitzicht op verhoo-

ging-_

Brieven aan den Voorzitter des Bestuurs M. VAN DE POL.

Een gehuwd persoon

zag zich gaarne geplaatst als

Collectant

voor een Christelijke vereenigiiig.

Brieven franco No. 193 Uitgever dezes.

Edammerkaas-BoterlaiideL

Tegen toezending van ƒ2.80 worden franco

twee puike kaasjes geleverd

door w. BAKKER Klzn.

Wormerveer.

Firma W. B. GUNTHER, Burchtstraat 30, NIJMEGEN.

Gmmtoflis MrnnMer.

Breukbanden, Buikbanden en Navelbanden.

Amerife. Orgel.

Een nieuw Amerik. ORGEL 5 octaaf, 7 registers en knieverzet, dubb. koppeling, Vox Humana wordt

aangeboden voor /' 185.-.

met 5 jaar garantie en franco levering. Brieven franco onder Lett. O. aan den Boekh. P, NIEROP te Zaandam.

Znivor omringl AZIJNZUUR

NAAft DB GENEESWIJZE VAN Dr. F. COUTTS, van AEERDEEN,

(voor rheumatiek, zenuwen, hoofdpijn, huidziekten enz.) wordt met Handleiding, vertaald door c. S Adama van Scheltema, verzonden a f i.80 per flesch, franco tegen rembours door Mejuffr. A. MOORA, Hezelstratt te Nijmegen.

ijllPljg^ Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, wenschende de Bijbelverspreiding onder militairen, scheepsvolk, naar Oost- of West-Indië vertrekkende , en onder landverhuizers, zooveel mogelijk te bevorderen, noodigt predikanten, zendelingen of andere passagiers, aan boord van uit Amsterdam vertrekkende schepen, die zich met dezen arbeid willen belasten, uit, zich tot het verkrijgen van Bijbels en Testamenten te Avenden tot den 2en Secretaris des Genootschaps, den Heer L. J. VAN WIJK, Heerengracht 366, Amsterdam.

ROOMBOTER.

Mijn prima JES, o o m boter kost thans

81/, KG. ƒ9.90, 4V* KG. ƒ5.50, 21/a K.G f 3.20 fr. Remb.

door heel het land

O. COLLEE.

Oldemarkt (Grens Friesland).

Niet puik, geld terug.

PRIJSVRAAG. "

Op de PRIJSVRAAG in den ÜTeerbosch' Scheurkalender, waarin verlangd werd de meest volledige lijst van spreekwoorden en zegswijzen, toepasselijk op öf ontleend aan de zee en de scheepvaart, zijn verscheidene antwoorden ingekomen.

De meeste spreekwoorden zijn opgegeven door J. K. Moojen te Kloetinge (318), de heer M. gaf ook de verklaringen er achter, zoodat hij wel allereerst in aanmerking mag komen voor een prijs.

Voorts is een prijs toegekend aan M. Hurenkamp te Twello (met 250 spreekwoorden); aan Nancy Volkersz te Zutphen (236), leeftijd 14 jaren; Carolina Havelaar te Rotterdam (118); P. Gertenboek te Zandvoort (105); H. Sybrandy Rzn te Kampen (104) en nog D. Valk te Rotterdam, deze heeft er wel enkele minder dan de vorigen, maar hij maakte er zulke uitvoerige en juiste aanteekeningen bij, dat de Redactie meende, ook hem het uitgeloofde boekdeel niet te mogen onthouden.

Huiilniilijki artikelen,

vervaardigd door weezen van Neerbosch.

Waschmachines ƒ22.50 per stuk.

Eiken Stoven „ 0.75 „ ,

Groenten-hakborden. ... „ 0.50 „ „ Droogrekken (Amerik.) . . „ 2.50 „ „ Plankjes met blik beslagen

(voor de keuken) . . . . „ 0.25 „ „

Handdoekrekje „ 0.7ó „ „

Kleine rekjes 1.— „ ,

Trapladdertjes 0.75 de trede.

Slijpplank met bakje ...» 1.25 per stuk. IJzeren Tuinstoelen. . . . „ 2.— „ „ Kapstokjes met haken. . . „ 0.50 , „

Broodsnijplankjes , 0.25 , ,

Kindertuinstoeltjes . . . . „ 1.— „ „ Kindertuintafels1.— „ „ Kleerbakken 30 X 47 c.M s 0 90 , , Houten Voetbankjes. . . . , 0.30 , , IJzeren Voetbankjes met

houten blad „ 0.40 „ „

Laarzentrekkers, zeer aan te bevelen voor oude

menschen „2.— „ „

Vuilnisbakjes 30 X 20 X

50 c.M. inhoud . . . . v 1.50 „ „

Schuurbakjes , 0.35 „ „

Amerikaansche Kapstokjes

met 10 pennen „ 0.75 „ „

Eierrekjes van 12—100 eieren 5 Ct. per ei.

Wie voor ƒ 5.— bestelt, ontvangt alles franco (door geheel Nederland) station van aankomst.

De opbrengst komt geheel ten bate der Weesinrichting te Neerbosch. Aanvragen gelieve men te richten aan onzen Mr. Timmerman P. G. VAN YPEREN.

ROOMBOTER en EIEREN.

Prima Grasbotei fr. p. p. in kistjes van af 2 Kilo tot 41/a Kf'o, p. Kilo 571 /2 Ct. 60 gesorteerde verscbe Eieren f 2.40. Zend postwissel, of Rembours 15 Ct. meer.

A. BOOM, HeHeudoorii (Overijsel).

Breukbanden zonder staal

met de handen gemaakt, die in deugd en gemak minstens 5 maal de gewone overtreffen, worden op aanvraag binnen 8 dagen franco geleverd, door B. R. POST HUM A, Tjummarum Friesland. Dubbele ƒ 4.— enkele ƒ 3.—. Zend postwissel, waarop vermeldt staat: Rechter of Linker.

Vele bewijzen van groote tevredenheid.

P(H. PEZIEy\

\® ALMELO. y®JJ

Qji aanvraag

Thee. — Thee.

Tegen hooge PROVISIE worden soliede

Depothouders gevraagd.

Het steeds toenemend debiet der verschillende wederverkoopers, bewijst de goede qualiteit der theesoorten.

Franco aanvrage bij 1. G. LANGEVELD,

Theehandel LEIDEN.

Roomboter en kipeierenT

Onderget. zendt franco op ontv. van postw. of onder remb.: Prima Roomboter 9 pond a 60 Ct., 6 pd. a 65 Ct, 4 pd. a 70 Ct., 2 pd. a 721/2 Ct. en 1 pd. a 75 Ct. de 5 ons.

60 groote versche eieren ƒ2.50.

Nette en solide verpakking. Kwaliteit zal tot aanbeveling strekken, B. J. DOCTEK. Lernelerveld. (Overijsel),

BUIMZICHT.

Heden verschijnt aan de Drukkerij der Weesinrichting te Nijmegen:

üoteftesi, !»ezang@n en MeücsSiecSeren

voor Vierstemmig Mannenkoor door C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.

Muziek van Mendelssohn Bartholdy, B. Klein Mozart, von Gluck, Haeser, von Weber, Stuntz, G'Kane, Haydn, Kreutzer, F. Abt en andereD.

Prijs 40 Cents; 10 ex. ƒ3.50; 25 ex. ƒ7.50; 50 ex. ƒ14.50.

P. J. MILBORN,

Nijmegen. Uitgever.

DE NUKEEBSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ

biedt de beste en goedkoopste gelegenheid aan tot een

bezoek aan Hees, Neerlboscli (Weesinricliting), Ublbergeii, Beek en Berg-en-Dal.

G-roote gezelschappen genieten vrachtreductie.

Inlichtingen geeft mede de Heer J. J GOES, adres Weesinrichting te Nijmegen.

®@è©s@@s@@©®««©

j—A "S <=! "a J2 & o § !«| a® 12 1**1

« Ja- J s §23 12 ^ g § §8 P? a-g-g> 'O ® a-g

■gj -3* g

-*=* ^-3 S 1 f 3 a«® £i

«I S a« go ® 'S lJ

e slis ii §5Sft'Jlg -1

S «© — — -go * § § §>

SM • a-S » ► s

»- «j ■ ■ ■ 0 53 <D ^ O •

ö ■ ■ ■ ^ g ■§ | ^ | »« a ■ ■ I ®ss •

q • O ®C> 05 rg § hfc

-0 J gs £3 !sl l| | n nSh J-I g

Kis i Ons lil Gul

De Gezondheidskoffie van

Dr. ARTHUR LUTZE, verdient alleszins de aanbeveling, die Professor JAHR er aan schenkt.

Bij scheikundig onderzoek is zij gebleken uit zuivere bestanddeelen bereid te zijn; vrij van Cichorei, Eikelen of andere schadelijke stoffen, is aangenaam van smaak en zonder prikkelende werking.

Zij is het beste geschikt de Java-Koffi© te vervangen, en verandert ook den smaak van deze niet, wanneer zij daarmede vermengd wordt.

Verkrijgbaar in pakjes van 4 Ons a.221/» Cents, bij J. H. M. STEPHAN, Mauritsstraat No. 29, te Rotterdam.

Verzendingen niet minder dan 5 pak gelijk 2 Kilo.

HANDEL IN KURKEN j. J. siivotf

ROTTERDAM. ZPZRIJ"S-COTTIR.A.:iXrT_

Lange Wijnkurken. f 6.— a /10.— per 1000 St. Korte „ . „ 4.— „ „ 7.50 „ „ „ Lange Bierkurken „ 3.50 „ „ 8.— „ „ „ Korte „ . „ 2.25 „ „ 4.50 „ „ „ Spitse korte Wijnkurken . . . „ 3.— „ „ 5.50 „ „ Medicijn-Kurken . „ 1.— „ „ 3.50 „ „ „ Pints- „ . ,, 3. „ ,, 5. ,, „ „ Stoops- „ . „ 7.— „ „ 10.— „ „ „ Confituur-Bundels. „ 1.— „ „ 4.— „ 100 „ Kurken Zooien . „ 0.50 „ „ 1.— „ 12 paar^ Zilversmids- en Eraanknrken, Toeten BtufMadnn, Visscherijvlooten enz. enz.

Verschenen bij F. W. EG ELI NO,

Amsterdam:

Nieuwe Liederenbundel

voor Zondagschool en huisgezin.

120 liederen met muziek voor zang en orgel of piano.

bijeen verzameling door

H W. S.

Prijs f060; 25 Ex. a f 0.50; 50 Ex. af 0.40; 100 Ex. a f0.30.

Men leze de gunstige beoordeelingen en verzuime niet een ex. ter kennismaking te bestellen. Op ontvangst van 70 Cts. wordt franco een ex. gezonden door den Uitgever.

Pakket 80 cents.

Elmhausen, of waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen — Joiiannes. Eenige bl dzijden uit mijn Colportageleven. — E. Gerdes. Maria Magdalena Mons. — Drie dagen uit het leven van Gellert. — Gebedsverhooringen. Bewijzen van de kracht des Christelijken geloofs. 3e druk.

fl! deze vijf boeken in eens voor tachtig centen. Het eerste werk kost alleen eene gulden dertig centen, dus dit pakket is fabelachtig goedkoop. Op den postwissel te zetten : «Elmhausen."

T. SLAGTER te Kollum.

Nijmegen. — Snelpersdruk der Weesinrichting