is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1894, no 1215, 11-04-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden opgeleid, bezig. Welk een voorrecht genieten Neerbosch' weezen, die de zuivere, gezonde lucht dagelijks kunnen inademen, zich mogen verlustigen in het jeugdig groen en spelende mogen nederzitten in het gras, dat reeds zoo welig groeit. Hoe gaarne zouden wij de honderden kinderen in onze steden, die in nauwe stegen en straten als in holen zijn opgesloten en bijna nooit eens vrij in de open lucht kunnen spelen, bij ons op Neerbosch willen zien. Hoe menig bleek gelaat zou dan weer een nieuwe vroolijke tint van gezondheid krijgen. Wat zou het Geldersch rogge- en wittebrood lekker smaken, hoe heerlijk zou men slapen, waar men nu reeds des avonds inslaapt bij het gekir van de wilde duif en des morgens door het gezang der vogelen wordt gewekt. Daarom kunnen die vrienden het niet meenen, welke den wensch uitspreken, dat geen nieuwe weezen op Neerbosch zouden worden opgenomen, voordat alle verbeteringen en veranderingen aan de gebouwen der Weesinrichting zijn tot stand gekomen , te meer daar sedert de laatste opname 98 weezen ons verlieten en het getal nu beneden de 1000 is gedaald. De veranderingen zullen zoo spoedig mogelijk worden aangebracht, doch daar alle veranderingen dikwerf in de practijk blijken nog geen verbeteringen te zijn, hopen wij op Neerbosch met kalmte en vaste hand da bedoelde zaken te regelen. Wij kunnen echter nog geen groote verbeteringen aanbrengen, indien er voor dit doel geen meerdere gelden komen, daar deze thans nog geen duizend gulden bedragen. We zijn bezig met allerlei plannen. Vooral ook wat de ventilatie betreft. Het personeel, dat met het toezicht op de weezen belast is, wordt met drie personen vermeerderd.

Wij schrijven dit voor die vrienden, die misschien ongerust zijn, dat we niets zullen doen. Ik zou echter meenen, dat zij daardoor wel het bewijs geven ons persoonlijk weinig te kennen.

Met het Ziekenhuis, waaraan de grootste behoefte is, komen we zeer goed vooruit. Doch wanneer men bevreesd is, dat het niet snel genoeg in zijn werk gaat, kan men deze vrees verdrijven door ons gelden voor het bouwfonds te zenden, dan zullen we geen enkel oogenblik wachten met meer werklieden aan te stellen. Niemand zal toch van mij willen eischen, dat ik bij al de offers, die ik mij voor dit werk heb getroost en het geloof, dat ik mag oefenen op den levenden God, door zonder kapitaal of vele vaste bijdragen voor dit groote huisgezin te zorgen , nu ook nog daarbij, zonder geld te hebben, alles laat maken en breken wat van buiten af noodzakelijk wordt genoemd. Ik herhaal nog eens : ik ben volkomen bereid - om zoo spoedig mogelijk de verbeteringen aan te brengen, die het meest noodig zijn; maar dan moet ook uwe hulp \hifrvoor niet ontbreken.

Met onzen landbouw gaat het zeer goed. Honderd en vijf H. L. aardappelen zijn reeds uitgepoot. De rogge en tarwe staan zeer goed. We verlangen naar regen, vooral voor de weilanden. De boomen \beloven voor een deel weder zeer veel vrucht, in 't bijzonder de pere-en kerseboomen. De appelboomen veel minder dan het verloopen jaar.

We zijn zeer dankbaar, dat we ook in de afgeloopen week verblijd zijn geworden door rijke gaven. Vooral was het ons tot vreugde, dat de jongelingen, die de centsvereeniging in Haarlem besturen en daarvoor werkzaam zijn, ons konden verblijden met een gift van f 270. Nog ontvingen wij van een oude trouwe, lieve zuster uit Amsterdam een gave van f 300. Deze giften zijn uitsluitend bestemd voor het onderhoud der kinderen. Zoo zorgt c[e Vader der Weezen voor hetnoodige.

We maken onze vrienden opmerkzaam op de advertentie in dit nummer voorkomende: Het rapport der Commissie besproken door H. Pierson, directeur der Heldringgestichten. Wij bevelen de lezing van dit geschrift in het bijzonder aan.

Ingezonden.

SALEM. (Vrede), ten vriendelijk te Huis voor Dames uit den beschaafden stand.

Reeds lang werd te 's Gravenhage behoefte gevoeld aan een dergelijke inrichting voor Dames met beperkte middelen, ook voor dezulke die vroeger en ook nu nog werkzaam zijn als onderwijzeressen of op een leeftijd gekomen zijn waarop

men naar meer rust en een gezellige omgeving begint te verlangen.

Daartoe vormde zich een bestuur, dat gelukkig slaagde in het verkrijgen van een goed gelegen huis, geheel in het centrum der stad en« in de nabijheid der even mooie als aangename wandelingen van het Basch en de Schevingsche Boscbjes. Dit buis met tuin op het Westen gelegen , voorzien van veranda's en baleons, werd zoo ingericht dat de dames een klein kabinet tot slaapkamer naast hare zitkamer hebben; men maakt gezamenlijk gebruik van de eet- en conversatiekamer, zonder genoodzaakt te zijn, behalve voor de middagmalen, die kamers te bezoeken. Eine directrica zal als hoofd van het gezin optreden en de huishouding waarnemen.

De dames zijn geheel vrij op eenige weinige regelen na, die in ieder Christelijk gezin in acht moeten genomen worden.

Ook zal in de Silem-inrichting gelegenheid tot logies zijn voor jonge meisjes, tijdelijk buiten betrekking of die voor examens of studiën in Den Haag moeten zijn.

Het bestuur hoopt haar huis met Juli te openen en vleit zich, dat het een aangenaam verblijf voor menige eenzaam levende vrouw .zal worden en dat haar huis in waarheid een Salem, vredeoord, zijn zal.

Tot het geven van inlichtingen zijn de vicepresidenta Jonkvrouwe A. S. I. KLERCK, Koninginnegracht 34 en Jonkvrouwe J. H. Baronesse VAN LIJNDEN, Sscretaresse, Javastraat 6, steeds bereid.

FAMILIE-HOTEL MÜHLBAD in Boppard a/Rh.

Dit hotel voor Christelijke familiën is geopend van April tot half October, prachtvol gelegen, met schoon plantsoen en geboomte aan den Rhijn. Diegenen, welke een rustig buitenverblijf wenschen, wordt aanbevolen daarvan gedurende April en Mei gebruik te maken, daar men dan tevens genieten kan van den heerlijken bloeitijd der vruchtboomen.

Het Hotel werd gedurende bovengenoemd tijdperk in 1893 door 607 loge's bezocht. De korte Huis-Godsdienst heeft des morgens en des avonds plaats, waaraan naar welgevallen al dan niet kan worden deelgenomen. De leiding daarvan wordt waargenomen door welbekende Duitsche prddikanten, terwijl van 17 Juli tot 3 Augustus Dr. Gunning van Leiden zich daarmede heeft belast.

Ziedaar voor onze lezers eenige mededeelingen, die hen de keuze voor een buitenverblijf in den zomer zal vergemakkelijken. Nadere informaties worden op aanvrage gaarne verstrekt door den Heer G. P. ITTMANN Jr. Bezuidenhout 23, 's-Gravenhage.

Binnenland»

Men meent te kunnen verzekeren, dat er dit jaar zeer waarschijnlijk in 't geheel niets komt van het gewone bezoek der Koninginnen aan Amsterdam.

Het is namelijk geenszins zeker, dat de Koninginnen tot na de opening der nieuwe Kamers in Den Haag zullen blijven. Da mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de Regentes de nieuwe zitting zal openen en de vermoedelijk zeer korte troonrede zelve zal voordragen. In geen geval verlaten IIH. MM. de residentie voor den afloop van de verkiezingscampagne, om dan terstond naar Soestdijk te vertrekken.

— Door de Provinciale Staten van Zuid-Holland werd gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal de heer mr. C. Pijnacker Hordijk, oud-gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, met 55 van de 76 stemmen. De oud-minister, M. Mackay, verkreeg 18 stemmen.

— Men verneemt dat op de aanvrage om ont slag van den gouverneur van Suriname door de Koningin regentes afwijzend is beschikt.

— De „Oorlogskreet" geeft een verslag van den tocht door generaal Booth in ons land gehouden.

In het geheel kwamen op deze reis van den generaal in ons vaderland „198 zielen tot het kruis."

Het 'blad deelt nog mede, dat de „groote nationale velddag" van het Leger des Heils hier te lande dit jaar op 25 Juli of 1 Augustus zal worden gehouden. Generaal Booth is voornemens tegenwoordig te zijn.

— Onder redactie van Ds. Adama Van Scheltema is bij den uitgever T. J. Kousbroek verschenen het maandblad „De Werkman". De geringe prijs, 60 ets. psr jaar, en de degelijke, altijd 1'rissche lectuur van Ds. Scheltema maken deze uitgave zeer aanbevelenswaardig.

— Het hoofdbestuur der Vereen, voor Cbr. Volksonderwijs deelt mede, dat de derde jaarvergadering dier Ver. zal gehouden worden op Donderdag 17 Mei in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

— Ds 14s jaarvergadering van het Ned, werkliedenverbond „Patrimonium" zal Maandag 7 Mei en volgende dagen in het „Paleis voor Volksvlijt" te Amsterdam worden gehouden.

B=ha!ve de gewone werkzaamheden komen in behandeling de volgende voorstellen:

Van het Vorbondsbestuur ten eerste het concept sociaal-program en ten tweede het voorstel aan de volgende jaarvergadering in Aug. 1895 te houden.

"Van da afdeelingen zijn de volgende voorstellen ingekomen.

Almeloo, om aan de regeering dringend te verzoeken verhooging van invoerrechten op bewerkte artikelen , opdat de Nederlandsche landbouw en industrie niet te gronde gaan.

Zivólle, Apeldoorn, Appingedam en Oudeivete- , ring e. e. om eenige wijzigingen in de statuten te brengen.

Heerenveen en Aengwerden om bij de regeering er op aan te dringen, dat in de Rijksgebouwen, zooveel mogelijk turf als brandstof worde gebruikt

en de gemeentebesturen te adviseeren dit in de scholen te doen.

— Voor de jaarvergadering der Ned. Herv. Predikanten Vereeniging, welke te Utrecht gehou-

_;'.n zal worden op 25 en 26 April, zijn op de „genda o. a. de volgende punten ter bespreking geplaatst:

a Bespreking ven de voorstellen der Synode. Inleider Dr. A, W. Bronsveld, te Utrecht.

6. De beteekenis van de nieuwste beschouwingen over erfelijkheid en toerekenbaarheid voor den dienaar van het Evangelie. Inleider Dr. A. J. T. Jonker, te Dordrecht,

c. Onze roeping tegenover de democratische stroomingen onzer dagen. Inleider Dr. J. Th. de Visser, te Amsterdam.

d Is er grond voor het maken van de tegenstelling tusschen den historischen Jezus en den Christus der Kerk ? Inleider Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., te Utrecht.

— De heer A, J. W. Wilbrenninck, directeur van het sanatorium voor zenuwlijders „De Sterrenberg" te Ede, zal zich tegen 1 Mei a.s. te Diehen vestigen en eene gelegenheid openen lot liefderijke opname en verpleging van zenuwlijders en andere hulpbehoevenden.

Men verwacht te Ede thans algemeen de spoedige opheffing van de stichting „Eder-Oord", waarvan „De Sterrenberg" een deel uitmaakt.

— De 33e Zendingsdag der Ned. Zendingvereeniging zal gehouden worden op 3 Mei, Hemelvaartsdag, te half een uur, in „Caledonia", Haringvliet te Rotterdam.

Ds. C. L. Laan, pred. te Rotterdam, zal een referaat houden over „kerkelijke en genootschappelijke zending"; des avonds te 6 uur in de Groote keik, Feestrede door ds. J. J. Van Noort, pred, te Amsterdam. — Vrijdag 4 Mei, voorm. te 9 uur , in „Caledonia", 64e algemeene vergadering van afgevaardigden der afdeelingen.

De ontvangsten dier Vereeniging bedroegen van 16 Eebr. tot 10 Maart de som van f 2378.538.

Buitenland.

Engeland.

In Engeland bestaat eene „vereeniging van Christelijke zeelieden", die de bevordering van het koninkrijk Gods ten doel heeft. Om daarvan lid te zijn moet men de volgende verklaring teekenen : „Ik wensch vurig, in de mogendheid des Heeren, alles te zijn en te doen, wat ik maar kan, om zielen voor Christus te winnen en met deze naar de haven der heerlijkheid te roeien, hoezeer wind en stroom ook tegen mochten zijn. „De vereeniging heeft hare vertakkingen in alle werclddeelen. De leden hebben ook een insigne. Op hun kraag zijn de letters C. L, B. C. geborduurd, beteekenende: „Christian Life-Boat Crew" of „Christelijke-Reddingsboot-Scheepsvolk." Ook hebben zij een gouden koord om een knoopsgat.

Afrika.

Aan den rechteroever van de Oubanghi (Afrika) heerscht het gebruik van menscheneten nog in volle wreedheid.

In een brief van den Bisschop van Oubanghi, den heer Angouard, aan Kardinaal Lodoehowski wordt daarvan het volgende verhaald:

De slaven worden op de markt gebracht en wie geen geheelen slaaf kan koopen, kiest een of ander deel van zijn lichaam uit, een arm of been b.v. Daar wordt dan een merk op gezet De kooper wacht tot er ook liefhebbers voor de andere lichaamsdeelen komen. Zoodra die gevonden zijn wordt de slaaf onthooft, verdeeld en opgegeten.

Liefdegaven.

VOOR DE WEEZEN.

Goederen.

Zutphen, mevr. v. d. M. Q. v. U. 24 boezeroens.

— Oosterbeek, J. G. N. een pakje bloemzaden. — Dordrecht, van den naaikrans „Martha" 12 jongens- en 12 meisjeshemden, 8 meisjesbroeken, 36 zakdoeken, 10 boezelaars en 12 werkschorten — Perwoude, mej. B. d. J. geb. O. 12 borstrokken.

— Eist (B,), van de Dames-vereen. 59 hemden, 38 lakens, 10 handdoeken, 6 theedoekjes en 12 pr. kousen.

Giften.

Doorn, door mej. wed. M. f 10 uit de bus voor Christ. Belangen. — Hillegersberg, van mej. wed. O. f 3.50 door C. v. d. H. te Rott. — Bolsward, door J. K. Mz. uit het bosje van W. H. f2; C. d. G. f 1.60; R. d. B. f3.40; B. D. E. 85 Ct; S. T. E. 90 Ct.; J. M. K. f3.65. — Postm. Zutphen, anoniem fl.94'. — 'tWaar, P. G. f7, waarvan f4.50 uit het weezenbusje der kinderen.

— Helder, uit het busje van C. B. Az. f 4.50.— Almeloo, door J. v. d, S. f 3',85 van de Evange'isatie. — Enschedé, H. H. f 6,75 verzameld.— Voorburg, N. G. N. f 1; wed. K. B. 50 Ct. — Wijk (N.-Br.), door dr. v. M. f9.50 coll. in de Herv. Kerk. — Dordrecht, dames S. f2 5. — Amsterdam, K. f 7. — Rotterdam, mevr. v. d. H. f7. — P. te W. f10. — Utrecht, van mej. B.

C. f5, waaronder van de familie M. f2,50, van mej, C. f 1 voor 't lezen van „Het Oosten" en van mej. A. D. 50 Ct. voor 't lezen van „Da Vriend des Huizes". — W. te W. f 5. — Eriesenveen, door ds. J. O. f 4.?8® eeu collecte bij de aanneming tot lidmaten. — Rotterdam, door mej J. H. f 2.50 verzameld. — Alfen a/d. Bijn, dames d. P. f25.

— Eraneker, K. Z. f2.50. — Oostmahorn, A. P. fl. — Buren, ds, N. P. E. f5. —Haarlem, van de Centvereen. f270. — Twelloo, door W. N. f 4 van de Mannenvergadering. — Amsterdam, M. f5; mej. R. f300, — Klundert, door W. v. d. D. fl; J. T. fl; Kr. T. 50 Ct.; A. C. v. D. 50 Ct; J. J. V. 50 Ct,; C, L. 50 Ct.; C. d. H. 50 Ct.; wed, H. S. 50 Ct ; S H. M. f 1 ; C. d H, 50 Ct.; wed. J. C, S. 50 Ct.; wed. B. f 1 ; familie D. fl; I. D. K. 50 Ct. ; mej. J. E, C. d. E. 50 Ct, ; C. K. Cz. f 1 ; P. W. M. 50 Ct; J. L, B. 50 Ct.; B. v. H. £0 Ct.; N. v. D. 50 Ct.; P. A, H. 50 Ct ; I. V. 50 C;, ; J. C. 50 Ct. ;

D. C. K, Pz, 50 Ct.; J. K, V. 50 Ct. — Krimpen a/d. Lek, K. S, Jz. f 1.20. — Beteren, coll. Herv. Kerk 1 35.83'. — Gorinchem, C. M, f5.50 over¬

schot contributie lezen van „Het Oosten". — Stavoren, IJ. B. 50 Ct.; J. M. 50 Ct; W. r. d. W. 25 Ct.; K. d. J. 25 Ct. — Keokuk, mej. J. B. geb. V. f 24.39.

VOOR HET ZIEKENHUIS.

Postm. Zutphen, anoniem f2. — Voorburg, door N. G. N. van S. te 's-Gravenhage f 1; J. M. Th. 50 Ct.; A. J. d, B. 50 Ct.; ds. G. J. v. L. f3; J. D. d, R. 50 Ct.; M. J. D. f 1 ; mevr. v. O, f2; W. A. 50 Ct,; wed, K.B.f 1,50. —Dordrecht, dames S, f25. — Joure, P. T. f20, —Utrecht. H, J. D. f 1,50. —~ Klundert, door W. v. d. D. van W. v, d. D. f2; J. T. f2; Kr. T. fjl; A. C. v. D. fl; K. V. fl; S. H, M. fl; A. B. 50 Ct,; S. A. B. f31; D. H. fl; J. C. 50 Ct.; D. C. K. Pz. fl. — Stavoren, N, N. 50 Ct.; D. v. d. W. 50 Ct.

VOOR DE VERBETERING DER GEBOUWEN.

Postm. Zutphen, anoniem fl.50. — Voorburg. N. G. N. f 1; wed. K. B. 50 Ct. — Klundert, door W. v. d. D. van W. v. d. D. f2; J. T. f 2; Kr. T. fl; A. C. v. D. fl; S. H. M. fl; I. V. 50 Ct,; J. C. 50 Ct,; D. C. K. Pz, fl; mej. C. M. B. fl.

VOOR DE ZENDING.

Oostmahorn, A. P. fl.

VOOR DE SALATIGA-ZENDING. Utrecht, door 't Dames-Comité f50.

VOOR HET TOEVLUCHTSOORD VOOR BEDELAARS, LANDLOOPERS EN ONTSLAGEN GEVANGENEN.

Velp, door dr. d. G. van N. N. 2 obligaties Brazilië, leening '89 a 4°/0 nom, £ 100.

dbve-

Door Gods goedheid werd ons heden geboren: JUDICUS GERARDUS, zoon van J. METZ Qzn. en W. C. METZ geb. Twigt. Anday, (Ned. Nieuw-Guinea.)

1 Febr. 1894,

J. J. YAN MELLE en echtgenoote te Berg en-op-Zoom betuigen hunnen oprechten dank voor de talrijke blijken van belangstelling hun den 15en Mrt. 1.1. geworden.

Weezenschool.

Aan de school der Weesinrichting wordt GEVRAAGD

een Onderwijzer,

met acte van bekwaamheid als Hoofdonderwijzer.

Behalve kost en inwoning, bèwassching, geneeskundige hulp is het salaris /"500. Avondschool en een deel der surveillance is aan deze betrekking verbonden.

Voor een zeer net fatsoenlijk MEISJE van 16 jaar wordt

een dienst GEVRAAGD

als beginnende dienstbode in een christeljjk gezin, waar men van eene vriendelijke behandeling verzekerd kan zijn. Inlichtingen worden gaarne gegeven door

Mevrouw IIUBER—Fran§ois, Willemskade W. 31,

Leeuwarden.

Er wordt GEVRAAGD

tegen MEI a.s.

een flinke BOERENMEID,

die goed kan melken, van de P. G. Brieven franco aan S. BART te Overleek. Gemeente Monnikendam (Noord-Holland.)

-^an belanghebbenden wordt bij dezen bericht, dat in de betrekking van HUISHOUDSTER, gevraagd bij advertentie onder lett. B. aan IDEMA's Boekh. te Medemblilc, reeds is voorzien.

Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte.

In hartelijken dank ontvangen van 16—31

Maart 1894:

Kralingen, M. D. f10. — Breukelen, Os. J. v. H. netto opbrengst openbare Uitvoering Christ. Zangvereeniging „Deo Soli Gloria" f 33, N. N. fl.50. — Maarssen N. N. f3. Ds. H. V. te Z. f 0.50. — Oldeinarkt, H. W. van de Jongelingavereeniging te Kalenberg, f 2.05. — Eiland Marken, Mej. J. K. f 1, K. V. f 0.50. — Gouda, N. N. f 5. — Grand Haven Mich. Mrs. P. K. van Mrs. P. voor het lezen der Berichten, f 2.46. — Waverveen, K. J. voor de Berichten fl.— Enschede, Mej. J. H. van de Christ. Jongedochters-Vereeniging, f5, van Mej. J. G. fl.— den Haag, Ds. C. J. G. v. H. Deel Collecte week der Gebeden, f19, Diverse Giften verantwoord in de 's Grav. Kerkbode, f12, uit zijn busje, f8. — Dieren, Ds. P. N. P. Deel der Collecte, f5. — Groningen, De Kerkemd der Ned. Herv. Gam. nit de Zendingakas. f 40. — Utrecht., Mevr. Wed. B. f2.50, Mej. M. B. f2.50. — Breukelen, Ds. J. v. H. uit het busje der Christ. Bewaar- en Breischool, f 2.

Weesp, J. BOERSMA Dz.

1 April, 1894. Penningmeester.