is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1894, no 1218, 02-05-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertig jaren ondervonden. Zeer moeilijke tijden zijn over ons hoofd gegaan. Met alle mogelijke bezwaren hebben we te kampen gehad. Menige slapelooze naclit is wakende en biddende doorgebracht. Zelfs onze beste vrienden kunnen er zich geen voorstelling van maken met wat moeiten en zorgen de gebouwen op Neerbosch zijn verrezen, de inrichtingen van de huizen , meubileering enz. heeft plaats gehad. Honderden malen is het gebeurd, dat wij met een ledige kas niet wisten, wat aan te vangen. Doch telkens gaf de Heer uitkomst en't is merkwaardig, naarmate de beproevingen zwaarder waren, . naar die mate waren ook de zegeningen grooter. Wij herinneren ons nog den tijd, dat de natte wascli in een open loods moest worden behandeld en onze eerste werkplaats, waar vier jongens in het handwerk van klompenmaken onderwezen werden, een kleine houten loods was van oude steigerplanken vervaardigd, die zoo weinig ruimte overliet voor den baas en zijne vier leerlingen, dat, als er vrienden kwamen, die het klompenmaken eens wilden zien, eerst twee of drie jongens de werkplaats moesten verlaten om ruimte te maken voor de bezoekers. De zaal van het eerste huis, dat hier gebouwd werd, was in gebruik voor het houden van de gewone maaltijden, daarbij als schoollokaal en des avonds werd het nog een tijd gebruikt om de meisjes in het naaien, breien ên mazen te onderwijzen. Van jaar tot jaar heeft de Heere God ons doormiddelen te zenden geholpen om verbeteringen aan te kunnen brengen en wij hopen daarom zeer, dat de vrienden ook in dit opzicht ons spoedig zullen verblijden met rijke giften en wij nog veel, dat verbetering behoeft, kunnen veranderen. Het verblijdt ons, dat we nog steeds van verschillende plaatsen lijstjes terug ontvangen met gaven voor het Ziekenhuis, tot verbetering van de gebouwen en voor het onderhoud der weezen. Wij hopen, dat er nog vele vrienden zullen zijn, die ook in dezen ons hunne zoo gewaardeerde hulp zenden. Het is een verblijdend verschijnsel, dat wij dikwerf van kleinere plaatsen verrast worden met vrij aanzienlijke gaven. Zoo ontvingen wij de vorige week van het dorp Scharnegoutum een gift van ƒ 15.75, verzameld door de kinderen onder leiding van den onderwijzer. Wanneer nu eens in iedere plaats zooveel werd verzameld als hier, boe spoedig zouden wij met alles gereed kunnen zijn. We zijn zeer dankbaar voor de vele gaven in de afgeloopen week ons gezonden en het is ons eene behoefte de milde gevers te danken voor hunne trouwe liefde voor de ouderloozenj die op Neerbosch verzorgd worden.

Nu de tijd van reizen weder aanbreekt «11 er zeker ook vrienden zijn , die de Weesinrichting wenschen te bezoeken, nemen wij de vrijheid hen opmerkzaam te maken, dat de weeshuizen op Zaterdag , Zondag en alle Christelijke feestdagen zijn gesloten. Wij verzoeken zeer dringend dit zooveel mogelijk bekend te maken. Zelfs in eene gewone familie zal men niet op Zaterdag komen. Veelminder kunnen in een inrichting als Neerbosch' weeshuis, op zulke dagen bezoeken toegelaten worden. Er moet toch tijd en gelegenheid zijn voor de reiniging van de lokaliteiten. Daarbij kan, om de goede orde, alleen bezoek worden toegelaten van 's morgens half tien tot elf uur en van twee tot vier uur. Geen enkele inrichting bestaat er, zoover mij bekend is, in ons land en ook niet in het buitenland, waar aan belangstellenden zooveel vrijheid tot bezoek wordt gegeven als aan de Weesinrichting te Neerbosch. Niemand kan het ons dus kwalijk nemen, als wij het zeer onaangenaam vinden , wanneer men komt op ongelegen tijden, uren of dagen. Hierdoor brengt men verwarring aan, die natuurlijk ten nadeele komt van de verzorging der kinderen

Wij hopen dat aan deze mededeelin(ren, die wij sedert een tiental iaren telkenmale do^n, eens de noodige aandacht zal worden geschonken, en de lezers van Het Oosten ons. den dienst willen bewijzen vrienden en bekenden er mede in kennis te stellen.

In den vorigen zomer zijn er op sommige dagen meer dan twee duizend bezoekers op Neerbosch geweest. Wanneer daar geen regel en orde in wordt gehouden en niet met vaste hand de zaken worden bestuurd, kan het niet anders of door dit drukke bezoek moet verwarring ontstaan. Op de Zon- en feestdagen zal men toch wel de goedheid willen hebben om hen, die met het toe¬

zicht op de weezen belast zijn, niet nog bovendien te bezwaren met het rondleiden van bezoekers.

Gedurig ontvangen wij aanvragen om meisjes, die zijn opgeleid voor het boerenbedrijf. Dit is op Neerbosch zeer moeilijk en omdat wij gemakkelijk onze meisjes kunnen geplaatst krijgen in burgerdiensten is hunne opleiding daarvoor ingericht. Slechts een klein deel van onze jongens heeft lust voor het vak van boer. De reden hiervan moet vooral hierin gezocht worden, dat voor een boerenknecht of arbeider tegenwoordig in ons land op de meeste plaatsen weinig toekomst is en de niet-bezittende het bijna nooit verder kan brengen. Beter is nog tuinman. We hebben nog altijd drie jongens, die dit vak hebben geleerd, waarvoor we gaarne plaats wenschten te hebben. Liefst bij een baas, die ze zelf in huis kan hebben. Alleen Christelijke huisgezinnen kunnen in aanmerking komen.

De verloopen week zijn vijf nieuwe medearbeiders aangesteld. Wij hopen nog meerderen hieraan toe te voegen, zoodra deze met hun werk op streek zijn.

Op de aanstaande feestdagen vertrouwen wij, dat men bij de bijzondere collecten, die gehouden zullen worden, ook aanNeerbosch' Weesinrichting zal denken.

Onze meubelmakerij wordt zeer bij de vrienden aanbevolen. Allerlei meubels worden hier vervaardigd.

Zeer dringend verzoeken wij den correspondenten, de gelden, die zij nog niet hebben overgemaakt, ons te zenden. Dit is noodig voor de afsluiting onzer boeken.

Binnenland,

Naar aanleiding van hei door het ministerie aangeboden ontslag kan worden medegedeeld, dat de heer Gleichman, voorzitter der voormalige Tweede Kamer, door H, M, de Koningin-Regentes werd geraadpleegd. Men denkt, dat nog de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer van Naamen, en de vice-president van den Kaad van State, jhr. van Panhuijs, zullen worden gehoord.

— De Bondsdag van Gereform. Jongelingsvereenigingen zal D. V. dit jaar gehouden worden te Arnhem op Hemelvaartsdag 3 Mei 189é, in „Musis-Sacrum" (Velperplein).

— Het „Leger des Heils" heeft besloten, ook Java te „openen". De generaal heeft een offieier aangewezen om daarheen te gaan en een geschikt gebouw te zoeken, waar kan worden begonnen. Een Nederiandsch officier is naar Londen geroepen, om de zaak met den generaal te bespreken.

— De jaarlijksche algemeene vergadering der Confessioneele Vereeniging zal dit jaar te Utrecht worden gehouden in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op 23 en 24 Mei.

— Volgaarne vestigen wij de aandacht onzer lezers op: „De Zondagschool", weekblad, onder redactie van den heer A. J. Hoogenbirk, uitgave Eöyeker & Zn. te Amsterdam.

De inhoud van het weekblad is afwisselend, degelijk en onderhoudend, soms toegelicht door een gravure boven den tekst. Het formaat is handig. De prijs van f2.50 per jaargang, franco per post, kan geen beletsel zijn. Wij wenschen het blad in veler handen.

— Te Amsterdam zal 10 Mei de algemeene vergadering worden gehouden van het Nederiandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, waarin de navolgende punten zullen worden behandeld.

Van de afdeeling Uirecht:

De algemeene vergadering bespreke de vraag: „Wat kan vanwege het Genootschap of zijne afdeelingen gedaan worden, om aan ontslagenen, die geen arbeid voor particulieren kunnen krijgen, eanig werk en daarmede een eerlijk bestaan te verschafïjn

Van de afdeeling 's Gravenhage :

Het hoofdbestuur wende pogingen aan bij de Vereeniging „Het Doorgangshuis" te Hoenderloo, dat ontslagen mannelijke gevangenen beneden den leeftijd van 21 jaar aldaar kunnen worden opgenomen, en verleene zoo noodig flaancieelen steun tot een bedrag, ter beoordeeling van het hoofdbestuur, indien die pogingen gelukken.

— Dezer dagen verscheen het tweede verslag, ovar 1893, van de Vereeniging! „Nederiandsch Hervormde Diakonessen-Inrichting", gevestigd te Amsterdam.

Met zeer veel genoegen maakten wij kennis met het beknopt verslag, en het verheugde ons, dat deze jonge vereeniging in ledental en begunstigers in het afgeloopen jaar niet onbelangrijk is vooruitgegaan, „&au arbeidsters in dezen wijngaard", zegt bet verslag — op welks omslag een afbeelding prijkt van het Moederhuis, Prinsengracht 97 Amsterdam, — „is groote behoefte. Weduwen zonder kinderen en ongehuwde vrouwen vinden hier een schoonen arbeid." En verder: „Wij leven zoo kort, maar dat korte leven heeft groote beteekenis voor de eeuwigheid; dat leven te mogen besteden tot heil van den naaste, tot troost van de bedroefden, ter oprichting van de strnikeleaden, ter" uitbreiding van het Godsrijk, dat is een leven, waarbij onze ziel zich wel bevindt en waarop God zijn Amen uitspreekt".

Van harte bevelen we dezen arbeid bij onze lezers aan. De Heer zegene dezen arbeid der dienende lielde! Penningmeester der inrichting is de heer mr. P. J. Hooft Graafland, Heerengracht 490 te Amsterdam.

— Te Utrecht heeft zich dezer dagen eene vereeniging gevormd ter bevordering van de zedelijkheid in de, Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Zij weusciit een nauwgezet onderzoek in te stellen naar de bestaande toestanden en te bestrijden, wat op het gebied van zedelijkheid tegen alle Goddelijke en inenschelijke wetten indruist, b. v. het concubinaat en de verordeningen, die met de zonden heulen. Verder zal zij gaarne ondersteunen particuliere inrichtingen, die de moraliteit bevorderen en zich het lot aantrekken vaa zoovele verlaten en verwaarloosde kinderen aldaar.

Ia de commissie van oprichting vindt men de bekende namen van Ds. Adriani te Utrecht, Mr. W. B. Bergsma te Apeldoorn, de heer J. G. Sillem te Amsterdam, Mevr. Doure. Elout van Soeterwoude en mevr. Reijgersberg—Versluijs te Den Haag Majoor Schoch te Bussum, Ds. de Jonge te Utrecht Dr. Keuchenius te Scheveningen, Mevr. Doure. Klerck—Van Hogendorp, te Den Haag.

Buitenland.

N.-Amerika.

In den Noord-Amerikaanschen Senaat duurt de beraadslaging over de tariefwet voort.

Bijna was het reeds tot eene beslissing gekomen. De republikeinen namelijk, meenende, dat de democraten niet voltallig waren, boden aan eene stemming te houden over het ontwerp. De democraten namen de uitdaging aan, maar toen het er op aan kwam, trokken de republikeinen hun aanbod terug. Zij hadden verwacht, dat de democraten de uitdaging niet zouden hebben aangenomen, en dan zouden zij het verwijt, dat de beraadslagingen opzettelijk gerekt worden, op de tegenpartij kunnen schuiven. Toen echter de democraten zich bereid verklaarden den strijd te aanvaarden, bliezen de Republikeinen den aftocht.

Het debaS dat zeker nog wel weken zal duren, werd toen weer voortgezet.

Brazilië.

Indien de correspondent van de Times te BuenosAyres goed is ingelicht, dan is het geschil tusschen Portugal en de Argentijnsche republiek «ver de inhechtenisneming der Braziliaansche ofiicieren reeds bijgelegd. De Portugeesche regeering heeft zich bereid verklaard de eischen der Argentijnsche regeering in te willigen.

Betreffende de ontvluchting van admiraal Da Gama en zijne aanhangers te Montevideo wordt nog gemeld, dat in het geheel 220 Brazilianen den wal wisten te bereiken. Deze ontvluchting van de Portugeesche schepen was alleen mogelijk, i doordat Da Gama door vrienden aan den wal werd geholpen. Men vermoedt, dat Da Gama zich nu naar Rio Grande zal begeven, ten einde den leider van den opstand in deze provincie, Silveira Martins, bij te staan.

In hoever op grond van de onderhandelingen, welke tusschen president de Moraes en Martins zijn aangeknoopt, eene schikking mogelijk zal wezen, is nog niet bekend. Voorloopig blijven de opstandelingen in de provincie Rio Grande bij hun voornemen om den strijd tegen de regeering te Rio de Janeiro voort te zetten. Na de onderwerping der admiraals De Mello en Da Gama is echter de kans, dan hun verzet met goeden uitslag zal bekroond worden, aanmerkelijk verminderd.

Liefdegaven.

VOOR DE WEEZEN.

Goederen.

Utrecht, door mej. D. C. van een Meisjes- en Kinderkransje 20 sloopen, 4 zakken en 11 pr. kousen. — Middelburg, van den „Neerbosch-krans" 12 ongebleekt katoenen lakens, 12 katoenen sloopen, 8 blauw katoenen boezeroenen, 8 dito zakken, 12 dito schorten en 2 knikkerzakjes. — Kalenberg, van de Jongedochtersvereen. 3 groote en 2 kleine meisjeshemden, 4 jakjes, 8 boezelaars en 3 pr. kousen. — Almeloo, anoniem 8 hoeden, 1 pr. schoenen, 1 jas, broek en vest en 2 mantels, gfcdr. kleed. — Hilversum, van rnejkvr. A. G. W. 12 lakens, 12 boezeroenen, 14 borstrokken, 14 rokken, 16 jongens- en 24 meisjeshomden, 10 witte boezelaars, 14 meisjesbroeken en 10 luiers. — Lemelerveld, B. J. D. 60 eieren. — Spannum, van Trijntje 2 sloopen, het eerste naaiwerk.

Gebruikte Postzegels.

Utrecht, W. I, — Maassluis, mej. A. C. O. — Spannum, Trijntje.

Giften.

Schoonerwoerd, N. N. f100. — Amsterdam, C. S. f 20. — Deventer, door P. H. W. f 15 286, netto opbrengst van een uitvoering der chr. zangvereen. „Ha'llelujah", gegeven te Wilp. — Van H. J. te P. f 26.55, verhooring des gebeds, betaling eener gelof e. — Rotterdam, door J. v. Z. Wz, van S. L. f2.50, J. P. K. f2.60 en S. M. f10, jaarl. gaven; J. W. L. M, f5; mej. C. J. L. M. fl; Hester A. f 1; Ottolina G. f 1; Lotta C. f 1.

— Hees, J. K. f 1.06. — Hennaard, door J. B. van IJ. R. 50 Ct.; W. d. J. fl; J. B. te Oosterend fl. — Pella, A. B, 0„ en J, J. M. f20 50.— Heemstede, door mej. M. S. f2.97 verzameld.— Graft, uit het weezenbusje van P. J. P. f 2.4i5.— Burum, Fr., uit de catechisatiebus van ds. W. H. f5. — Baarn, mej. T. E. G. fl. — Den Haag, H. J. M. f 1 ; S J. M. geb, v. d. P. 50 Ct. ; Cornelia B. 20 Gt. — Maarsen, J. W. d. R. d. W. f2. — Wormerveer, R. P. f5. — Roseland, N. N. Dlr. 2. — Overisel, J. B Dlr. 1. — Leiden, N. B. f10. — Utrecht, W. I. fl. — Hilversum, jkvr. A. G. W. f 50. — Alkmaar, J. A. S. — Spannum, mej A. S. f 1 ; van de kinderen der Naaischool f 1.80; mej. P. H. f2.50. — SiouxCenter, G. Z. f3.50. — Hien, B. & S. f9.10. — Neerbosch, B. L. J. f 5. — Amsterdam, W. f25.

— Meppel, T. f2.50.

VOOR HET ZIEKENHUIS.

Sluis, C. S. fl.50. — Rotterdam, door J. v. Z.

Wz. van J. W. L. M. f5; mej. C. J. L. M. f 1 D. W. P. f10. — Arnhem, G. 1". f50. — Hennaard, door J. B. van J. Z. 25 Ct.; G, I. 30 Ct. -— Baarn, mej. T. E. G. f 1 ; mej. R, G. fl. — Den Haag, H. J. M. fl; S. J. M. geb. v. d. P. 50 Ct.; Cornelia B. 15 Ct.— Maarsen, J. W. d. R. d. W. fl. — Wormerveer, R. P. f5, — Overisel, J. B. Dlr. 1. — Utrecht, W. I. fl. — Hilversum, jkvr. A. G. W. f'50 voor meublement. — Kalenberg, van de Jongedochtersvereen, fl. — Scharnegoutum, door R. H. W.: van R H. W, fl; A. A. v. T fl; H. E. B. f 2; mevr. wed. E, fl; Sj, R. S. fl.50; ds. J. C. B. fl; J. W. 50 Ct,; U. H. fl; K. W. 25 Ct; H. en S. W. 25 Ct.; S. S. G. fl; J. S. G. £0 Ct.; wed. J. A. S. 50 Ct ; T, B. 25 Ct.; wed. G. J. 25 Ct; M. J. E. 50 Ct.; D. J. 50 Ct.; S Th. D. 50 Ct.; U. K. 25 Ct.; N. N. 25 Ct.; D. W. 50 Ct; S. T. 50 Ct.; K. G. J. 50 Ce.; E. J. 25 Ct. — Van W. te K. f3.50.

VOOR DE VERBETERING DER GEBOUWEN.

Kloetinge, Chr. K. fl. — Rotterdam, door <!• v. Z. Wz. van J. W. L. M. f5; mej. C. J. LM. fl; Hendrika O. fl; II. M. f2,50. — Hennaard, door J. B. van R. A. B. f 1; uit den spaarpot van J. R. B. fl; J. d. V. te Oosterend f 0.25.— Baarn, mej. T. E. G. fl. — Den Haag, H. J. M. fl; S. J. M. geb. v. d. P. 50 Ct.; Cornelia B, 15 Ct. — Maarsen, J. W. d. R. d. W. f2. — Wormerveer, R P. f 5. — Oferisel, J. B. Dlr. 1. — Utrecht, W. I. fl. — Van W. te K. f2.EO. VOOR DE SALATIGA-ZENDING.

Utrecht, door 't Dames Comité f 25. — Emmen> coll. Evangelisatielokaal f 6.415. — Meppel, idf6.81; mej. T. f 2.50. — Zeist, coll. Zendingbij" eenkomst f34.016; ds. L, C. f10; G. f10. — Amerongen, coll. Ned. Herv. Kerk f 10.926 ; uit het Negertje van H. f2.25. — Emst, coll. Zendingbijeenkomst f 3,956. — Dordrecht, coll. Ev. Vrije gem. f 18,8 5. — Breda, coll. Zendingbijeenkomst f 23.98. — Goes, coll. Ev. Vrije gem. f21,10.

Bevallen van een MEISJE,

Mevrouw W. DE blecourt—

Nauta.

Villa Rusthof Hees, 29 April. '94.

Voorspoedig bevallen van een MEISJE c. p. knook—burgers.

i Willemstad, 30 April 4894.

Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze innig geliefde Zuster en Behuwdzuster

MARGARETHA ABRAHAMINA THEODORA NIEMEIJER

Wed. H. SCH0LTENS.

Uit aller naam

Ph. s. niemeijer,

Predikant. Utrecht, 26 April 1894.

magowfc» Het Bestuur derVereeniflP^lF ging tot bevordering van emigratie maakt bekend, dat de

eerste Algemeene Vergadering

met de leden zal plaats hebben 22 Mei a. s., des nam. te half twee ure, in het Volkskoffiehuis in de Doelenstraat te ARNHEM.

Het Bestuur voornoemd j. H. p. gangel Csz.

Secretaris.

Een Chr. HUISVADER,

door financieële bezwaren genoodzaakt zijne zaken te liquideeren, ZOEKT eene betrekking van administratieven aard, als reiziger, corrector of iets anders, die hem en zijn gezin een burgerlijk bestaan kan verschaffen. Prima referentiën zijn disponibel.

Brieven franco No. 464. Uitgever dezes.

Tegen 1 Augustus a.s. biedt zich aan

eene KINDERJUFFROUW,

P. G. Zij kan goed met kinderen omgaan en is vele jaren in dusdanige betrekking werkzaam geweest. De beste aanbevelingen staan haar ten dienste.

Brieven franco No. 465. Uitgever dezes.

Wettig Qeöeponerie FaMtaerksn.

UT rara pö L*_J Kkn □□

rn HEI tb

Vraagt de verbeterde

lIMiLBllTfflt,

uit de Stoombriquetteiifabriek \an C. JONGENBURGER

te ALPHEN a/tl Rijn.