is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1895, no 1263, 13-03-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi OLDSCHIEDING'8 pianos en flMEaiKAflMscHE or6els

Hl Groote

Wannoesstraat Ml, Amsterdam.

zijn alom bekend en worden ten zeerste ge; roemd om hun sclioonen toon, artistieke teekening en hoogstduurzame constructie. Onze geheel eenige sorteering biedt steeds de grootste verscheidenheid in modellen en prijzen yan f 80 — /*1600. Vraag Catalogi en Conditiën ook voor ruil en termijnbetaling.

De DIRECTIE der »Ohris-

fcnlnKTf* nn Hptï

~m _ 7. 7 7 'i ST" lil-- T

j^ioicKenoerg re ixymegen maaKt dij aeze bekend, dat in het begin der maand MEI een verge 1 ijke»d ejcajsen zal

3 • „11J

gcuuuuen worden ter v<. vtUi,J48 zeven | fjlftalse» a'8 ko8^loos kweekeling en ver- j

* i , i ... J!. -1 . «I J 1 x_ I

ZOeEt Ben, die UtMilMHU WCUBI/UCU ueci ie üetneti» mits filet jofiger dan 12 en niet büder dan 14 jaar zijnde, om hiervan vóór 15 April e.k. door franko brieven kennis te geven aan den heer A. L. GERRETSEN, Hoofdonderwijzer aan voornoemde Normaalschool, bij wien ook de voorwaarden ter opneming van kweekelingen ie yerkrijgefl ?,p.

Nannên'ê dé Directie, C. C. G. DE PESTERS.

Nijmegen, 1 Maart 1895.

Bordeaux. ^ JnMnn.

Bordeaux . . f30 l ; Pe.r va" 45 maatJ houden4e r » ssschen met mMédoc .... f32 begrjp

van Accijns, Mand Fronsao ... f34 f en Flesschf n.

Deze Wijnen worden voor he t in den handel brengen CHEMISCH onderzocht -en als zeer versterkend aanbevolen.

Ook verkrijgbaar bij J/2 en 1li Anker. Zonder voldoende referen tiëa, wordt de order onder Rembours afgezonden.

W. l\ J. van 't I iMDEIHOUT,

Plantage, Lijn baangracht 13.

AMSTERDAM.

WESTHOFF & VAN EER SLEESEN,

Commissionairs in effecten, Regnliersdwarsstraat 73, AMSTERDAM,

belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten, het verzilveren van coupons, plaatsen en nemen van gelden op prolongatie, incasso van wissels enz.

60 TERSCHE EIEREN

levert HOENDERPARK „Hoop op zegen1' voor ƒ 2.55.

PRIMA ROOMBOTER

a 621/2 Ct. het pond in kistjes, met 9 pd. Alles franco op ontv. van postw. of remb.

Lemelerveld. Wed. B. J. DOCTER.

s? ^ 1 «sa =. SS, m

8* CC «B É 1 CD 1 ■§

2C -J CL> i«.

I r c

I S sss M *

m fa Ö

a 83 M—« S «EB (U

CS «S —■ SdD

s > SS m c3

•- i ■ s

fa ® ■ eS «

s & S* Sö ^

p i» ^ ^ ta *

■S 9 P 0^3

£ ïï Sfe sj

T, H H • S <1

■S ^ *ts -s •

05 P4 -d Ö ^ •

ü» ® m

f':. 7-lV 'Iw J§

M si"

Aan de Drukkerij der Weesiniiehtiiig te Nijmegen is verschenen een geïllustreerd TRAKTAAT, getiteld:

Die bidt die ontvangt.

Op verzoek vau een aantal lezera wordt dit stuk, voorkomende in De Kleine Courant van 26 Februari, als traktaat ter verspreiding verkrijgbaar gesteld.

Prijs 25 Ex. 50 Ct. ; 50 Ex. 75 Cl.; 100 Ex. ft.— ; 500 Ex. f4.— ; 1000 Ex. f7.50.

Aan de Drukkerij der Weesinricliting verschijnt:

Het sterven van onzen Heer en Heiland,

in het licht zijner prediking en

van zijn leven.

Voordracht van Prof. Dr. Wï. KaHLER,

te Halle a. S.

Gehouden bij gelegenheid van da Feeatweek in het Wupperdal, 9 Aug. 1894.

Vertaald door B. v. d. S.

Prijs 25 Cents.

"3

a

ORGELS met OCTAMOPPEL!

5 octaaf, 5 registers en kniezwei met 5 jaar garantie en franco levering te bekomen voor den

spotprijs van ƒ110.--.

Concurrentie onmogelijk !

Zaandam. A. SCHIPPER Wz.

Stationsstraat 182.

NB. Bespeelde Orgels of Piano's worden ingeruild.

TE HUUR

met 1 Mei e. k. te Terheijden bij Breda,

eene nette WÜN1G met TUIN

voor een klein gezin. Huurprijs f 100. Brieven franco No. 547 Uitgever dezes.

pY h. fezie y

\®\. ALMELO. ) ®JJ

Fijne 1e soort ROOMBOTER

in vaatjes van 9 pd. 55 Ct. het pd.; 20 pd. 52V2 Ct. het pd.

60 versclie KlPEIEffl ƒ2.55.

Alles franco. Remb. 10 Ct. meer.

J. GASSENAAR, Wijhe a/d Elshof.

Vrij van de Collectereis.

Het bestuur der Evangelisatie te Noordbroek erkent met dankbaarheid aan God en menschen, dat het vier jaren lang de liefderijke hulp der Christenen ervaren heeft. Zonder die hulp ware het niet in staat geweest om het werk Gods onder strijd en zegen voort te zetten.

Daarom waagt het bestuur het nogmaals een beroep te doen op Uwe weldadigheid, met het beleefd verzoek, dat allen, die iets kunnen en willen afzonderen, het aan hun zenden, daar het dea Evangelist bijna onmogelijk wordt Collectereizen te doen door den uitgebreiden werkkring. Er is reeds een tweede locaal gebouwd; met liefde en belangstelling wordt elders uitgezien naar het Evangelie des Kruises.

Christenen in ons dierbaar Nederland, helpt ons in dezen om Jezus' wil, opdat de Evangelist zyn werk onverhinderd kan voortzetten en de lieere die den blijmoedigen gever lief heeft, vergelde het genadig met Zijn zegen.

Elke drie maanden verantwoording van de giften.

De Evangelisatie is aangesloten aan den Bond.

Met de meeste hoogachting

Uw Dw. Dn. het Bestuur: R. l>. DIJKSTRA, Penn. G. KRINJEN, Secr. Noordbroek, 25 Febr. '95.

LangevelcL's THEEHANDEL Leiden

wordt steeds meer gezocht tot levering van goede, geurige, waterhoudende Theesoorten. Men oordeele zelf over het succes eener zaak van nog zeer korten levensduur. Onderstaande tabel wijst aan welke pakketten over de navolgende jaren zijn verzonden.

Jaren 1887 1888 4880 189Q 1891 1892 1893 1894

Pakketten 62 141 213 323 547 628 853 1217

Wilt u goede THEESOORTEN, in welken prijs ook, ontvangen, vraagt dan eeiiv monster aan uit

LANGEVELD's Theehandel te Leiden,

die tl franco worden toegezonden.

STOPTHEEËN 75 en 100 Cts. per half KGr.

GROVE THEEËN 80, 100, 125, 140, 150, 175, 200 Cts. per half KG.

PF~ CEYLON THEE ƒ1.10 per half KG.

Soliede Depothoudsters GEVRAAGD op gemakkelijke conditiën. Toezending bij 2*/a KG. franco, mindere hoeveelheden halve vracht op rekening.

Eflafflierte-BoMaiel

Tegen toezending van / 2.80 worden franco

twee puike kaasjes geleverd

door "W. BAKKER Klzn. Wormerveer.

Hebt gij al gelezen:

JOHANNES HUSS te Constanz, van D.

Alcock, Schrijver van „De Czaar", „DeSpaansche broeders", enz. rijk geïllustreerd.

HÜBERT BOHUN. Eene geschiedenis uit Boheme, van D. Alcock-, rijk geïllustreerd.

LOUIS DALTON. Oorspronkelijk verhaal door Van der Meer.

Rykskinderen, Een verhaal uit de Nieuwe wereld. Naar het Engelsch.

De Halve Maan en het Kruis Een Geschiedkundig verhaal, van de Schrijfster van „Glaucia".

De slaven van Sabinus. Jood en Heiden. Van Gharl. M. Yonge.

In den strijd des levens, door C. van Koetsveld G.Ezn.

Zadok's kleindochter of De leidingen Gods met een verstooten kind.

FABIOLA. Een verhaal uit de vervolgingstijden der eerste Christenen; van A. Steen.

LËONIE of Licht uit Duisternis. Een verhaal uit den Fransch—Duitschen Oorlog; van Annie Lucas.

Binnen ijzeren muren; van Annie Lucas.

De Zoon van den Beeldsnyder. Een historische schets uit den tijd van het martelaarschap der Republiek, van J. H. v. Linschoten.

Schuld en verzoening. Eene donkere bladzijde uit onze dagen, van C. Ward de Charrière,

Rijk in God en rijk in goud. Eene Amerikaansche Novelle.

Er zij Licht! Een verhaal uit het Thüringerwald, ten tijde der Hervorming, van Anton Ohorn.

Deze boeken zijn verkrijgbaar met en zonder Stempelband; de prijzen variëeren van f2.25 tot ƒ1.—.

Vraagt voor de andere uitgaven der

Weesinrichting Neerbosch en voor de „voordeelige aanbieding" bij partijen, voor Bibliotheken den fraai geïllustreerden CATALOGUS, welke alom GRATIS te bekomen is. Nijmegen. P. J. MILBORN,

Uitgever.

Aan de Weezen-ürukkerij verschijnt:

EEN WOORD

AAN ONZE

HOOGEKE STANDEN,

door

IEMAND, DIE ER TOE BEHOORT.

5 Cts. per Exempl. 100 Ex. ƒ2,50. Nijmegen. P. J. MILBORN.

Einder-Traktaten.

4 bladz. kwarto, elk met groote, fraaie plaat. Beslist Christ. boeiende verhalen. 100 ex. ƒ1.25 fr. Groote get. goedkooper. Direct te ontbieden van het Depót van geïll. Tractaten te Groningen.

Bij J. M. BREDÉE te Rotterdam ia

verschenen:

HEMEL en HEL

Een preek op Dinsdagavond, 4 September 1855 gehouden door

C. H. SPURGEOtf,

in de open lucht, bij Kiüg Edward's Rood'^, te Hackney.

Prijs 10 Cent.

Bij 12 ex. 7x/2 Cent, 25 ex. 6 Cent,. 100 ex. 5 Ct. per stuk.

Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdam:

OUDE HAUÏTA

en haar buurman, of Vrede door het bloetf des Kruises. Een Paaschverhaal door BETSY. Uitgegeven door het Ned. Godsd. Traktaatgenootschap. Prijs 6 cts.; 100 ex. ƒ5.—. Voor niet-leden: 71/2 cts., 100 ex. ƒ6.50.

Ter herinnering' aan den dag1 der plechtige bevestiging tot Lidmaat der Gemeente, is bij J. M BREDïiE te Rotterdam verschenen:

Een fraaie in 12 kleuren gedrukte CHROMOPIiAAT, vervaardigd naar een aquarel door een der bekwaamste kunstenaars geschilderd.

Prijs per stuk 45 cent; 25 stuks a 30 ct. \ 50 stuks a 25 ct.; 100 stuks a 20 ct.

Vraag den fraai geïllustreerden. CATALOGUS.

Bij den Uitgever W. H. ZURICH t& Doetinchem is verschenen:

HET LEVEN DER EEDOUÏNEN,

loor

Gr. KTIJLAKTD,

Zendeling te Ramallah (Palestina). Geheel ten voordeele der Palestina-Zending. Prijs f 0.30.

1870. 1895.

Aan de Drukkerij der Weesinrichting is verschenen:

DE GROOTE 00BL0G

xr

Frankrijk en Duitschland

«ver de jaren

1G70 en 1871.

door

JULIUS DISSELHOFF.

Dit boeiend geschreven boekje van ruim 100 bladzijden druks en van talrijke plaatjes voorzien, verkrijgbaar tegen den prijs van slechts 40 cents, zal thans in het 25ste gedenkjaar van den reuzenkrijg zeker gereeden aftrek vinden.

Ter verspreiding is de prijs bij 25 ex. 35 cents, 50 ex. 30 cents.

Uitnemend geschikt ter uitdeeling onder onze militairen en kolonialen ! ! ! N«megen. P. J. MILBORN.

Nijmegen. — Snelpersdruk der Weesinrichting.