is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1900, no 1562, 05-12-1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extra Goedkoope Aanbieding.

De Vriend des Huizes 1885, 1886, 1887, 1888 a fl.— ; gebonden

a fl.50 per Jaargang.

De Vriend des Huizes 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,

1898, 1899 a fl.50; gebonden a f2.40 per Jaargang. 'tGeheele stel dus op 9 Jaargangen voor f 11.—; gebonden f 18.—.

Te Huis 1888, 1889, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 a f 1.— ; gebonden a fl.75 per Jaargang, 't Geheele stel dus 10 Jaargangen voor f8.— ; gebonden f 14.—.

Oud en Hieuw 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 a f 1.—; gebonden a fl.75 per Jaargang, 't G-eheele stel dus 11 Jaargangen voor f9.— ; gebonden f 15.50.

Nijmegen.

De Buurman 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 a fl.— per Jaargang.

't Geheele stel dus 5 Jaargangen voor f4.50.

En nu voor Bibliotheken, Leesgezelschappen, Jongelings- en Jongedoohters-vereenigingen, voor nitdeellngen op scholen en Zondagsscholen bieden wij het geheele stel aan franco thuis dus 13 Jaargangen VRIEND DES HUIZES

10 „ TE HUIS

11 „ OUD EN NIEUW 5 „ DE BUURMAN

voor f 32.50 ingenaaid of voor zoover gebonden verkrijgbaar voor f 52.50.

Haast U, want er zijn van verschillende Jaargangen maar enkele Exemplaren meer voorhanden.

P. J. MILBORN, Uitgever.

Nieuwe Uitgaven en Herdrukken.

Gelegenheidsboekwerkjes.

*Koetsvei,d C.Ezn., (C. van), Door lijden tot heer= lijkheid. Dagboekje voor Christenen in de lijdensen feestweken. Prijs f0.50; geb. fO.75.

Junius, (L.), Bonte Bladeren. Prijs in stempelbandje f 1.25.

*0p weg. Maandroosjes ontleend aan de H. Schrift, bevattende: voor eiken dag eener maand een gedeelte uit Gods Woord. Prijs f0.30.

*Wiersma, (J. H.), Versch uit de Bron. Woorden uit de Heilige Schrift voor eiken dag des jaars. Prijs gebonden en verguld op snee f 1. Voor de familietafel. 2de druk. Prijs geb. f 1.—-.

VERHALBIV enz.

Swan, Annie S., John Maitland. Een Familiegeschiedenis, door Makte. Prijs ƒ 1.60 ; geb. ƒ 1.90. Anna, of 's Levens strijd. Naar het Deenseh. Prijs

ƒ0.75; geb. fl.—.

Kieviet, W. H., De gewelven van Arensburg.

Met geïll. omslag en 3 gelith. platen. Prijs ƒ 0.75, geb. in prachtband fl.—.

jg|Een nieuw boeiend jongensboek.

Magdalena of een voorval uit het leven in Canada.

Een boeiend verhaal voor Jong en Oud. Prijs ƒ0.60 ingenaaid, ƒ0.90 gebonden.

Schrill, Ernst, Om de vrijheid des Geloofs. Een vertelling uit Z.-Rusland. Prijs ƒ1.—; geb. ƒ1.30. Swan, Annie, Langs verschillende wegen of De Tweelingbroeders. Prijs ƒ 1.90 ingenaaid, ƒ2.40 gebonden.

Tom Heriot. Zijne lotgevallen en ongelukken.

Tweede druk. Prijs ƒ0.90 ing., ƒ1.10 geb.

Een boek voor Jongens.

LECTUUR VOOR DE JEUGD.

Boekjes a V1/2 Cent.

Gerdes, (E.), Vertellingen voor de Jeugd. Een twaalftal boekjes. Tweede druk. In geïllustreerde omslagen en elk voorzien van twee of drie plaatjes.

1. Het verhoorde gebed. — 2. Weggeloopen. — 3. Karei en zijn Zusje. — 4. Poesje. - 5. De verborgen schat. — 6. Het losse blad. — 7. Het Duifje. — 8. De geschiedenis van Jan Bosch. — 9. Verstoppertje. — 10. Gered. — 11. In de donkere schuur. — 12. Moeders helpsters. Prijs per stel f 0.90 ; 100 Ex. gesort. f 5.—. (Deze worden niet goedkooper geleverd). Lindenhotjt, (J. v. 't.), Klein Hansje. Een Kerstgeschiedenis.

Boekjes a 10 Cent.

Korfkek, (B. H.), De heer Vrijdag. — Niet teleurgesteld. — Op een schemeravond.

Boekjes van 12 V2 Cent.

Hardenberg, (Wijlen A.), Levi's eerste Kerstfeest.

—, De blijde boodschap.

— —, Een Kerstfeest op de vliering.

Allen met gelith. platen en omslag.

Boekjes van 15 Cent.

JuLitrs, Het Geluk van een Ongeluk of boe Willem steenhouwer werd.

ZESTAL HISTORISCHE YERHALEN van E. GERDES.

De vlag op den toren. Een verhaal uit het jaar 1629. —• Ontvlucht. Een verhaal uit de jaren 1569 en 1570. — Het stadhuisklokje. Een verhaal uit het jaar 1511. — Op weg naar Haarlem. Een verhaal tijdens Haarlems beleg. — In het bosch. Een verhaal uit het jaar 1591. — De trouwe zuster. Een verhaal uit Friesland.

G-oes, (J. J.), Het boschbessenhuisje. Naar hetDuitsch. Boekjes van 20 Cent.

Gerdes, E., Een Oranje-jongen. Een verhaal tijdens

de Kroningsfeesten.

Hana, H. J., Het Koninginneportret en de weezen.

Een verhaal voor de Jeugd.

J. B., De Belooning der liefde.

— —, Het Klaverblad van vier.

— —, De Oude Heer of Het verloren Goudstuk.

— —, De Schooljaren van Karei Berg.

— —, Wat tikken kan beduiden.

— —, De Twee Weesjes.

Gebdes, (E.), De gouden letters.

Koetsveld C.Ezn., (C. v.), Moeders zegen. — Een goede Oudejaarsavond. — Een slecht karakter. Eene Kerstvertelling.

Boekjes van 25 Cent.

Betsy, De Heere is een Helper. Herinneringen uit een levensgeschiedenis. Met gelith. plaatje en omslag. Aloë, Sophia Claymore of Liefde en Vertrouwen. Gerdes, (E.), Het nichtje uit Amerika. Het

lastige muntje.

Koetsveld C.Ezn., (C. v.), Mottige Kareltje. Een verhaal.

Steltlooper, (H.), Blank=om=Eens dwaze daad. Verhaal voor de Jeugd.

Wildeboer, (Mevr.), Grietje en haar Paaschlam. Een

verhaal voor Meisjes. 3° druk.

Boekjes van 30 Cent.

Peka, Paradiso. Een Kerstsprookje voor grooten en kleinen»

Peter en Martha. Uit den vreemde. Met plaatje en

geïllustreerd omslag.

Zwart, (A. C. de), Willem Peter of Gods beloften falen niet. 2de druk. — Vernederd en verhoogd.

2de druk.

Boekjes van 35 Cent.

Betsy, De arme Jakob en zijn hond. Een Kerstverhaal. Derde druk.

Gerdes, (E.), Neef Herman of De gevolgen der verleiding.

Hana, (H. J.), Wie de fiets kreeg.

Hoogenbirk, (A. J.), In de Nieuwe wereld. Koetsveld C.Ez., (C. v.), De jongste zoon van boer Sanders.

Boekjes van 40 Cent.

Hana, (H. J.), Weggeloopen.

Boekjes van 50 Cent.

Gerdes. (E.), Het land van Wiejewaaie. Vertelling voor knapen en meisjes. Prijs f0.50.

Boekjes van 60 Cent.

Kloppers, (P. J.), De jonge tamboer. Een verhaal

uit den tijd van Napoleon I.

Schwarz, (F. W. S.), Het gebed van een kind. Een Joodsche geschiedenis. Met een woord vooraf van Prof. F. Delitzsch.

Stretton (Hesba), Cassy of De kleine pelgrim met den kleinen last. Zesde druk.

Boekjes van 65 Cent.

Gerdes, (E.), Moeders schattebout. Vertelling voor Jongelieden, met muziekstuk.

Boekjes van 75 Cent.

ALoë, Dora's Vergissing of Israëls Tabernakel.

Een verhaal uit het Engelsch.

Alcock, (D.), In de woestijn. Verhaal uit het leven der Protestanten in Frankrijk vóór de Revolutie. Vrij bewerkt door E. J. Veenendaal.

Linschoten, (J. H. v.), Mathilde of De dochter van een kermiskomediant. Uit het leven. Naar het Engelsch van Mevr. Walton. Derde druk.

Boekjes van 80 Cent.

Franel, (Marie S.), Madeleine of Grootvaders boek.

Geschiedenis voor de Jeugd. 2de druk.

Boekjes van 90 Cent.

Giberne, (Agnes), De kleine handlangster des Heeren

GEDICHTEN.

Knapp, Albert, Zes en dertig Geestelijke liederen.

Ter herinnering aan den Eeuwdag zijner geboorte (25 Juli 1798). Prijs ƒ0.75 gebonden.

Levensbeschrijving.

In Memoriam, Mevr. Van 't LINDENHOUT—Sipman. Prijs ƒ1.—.

JVieuwe Tekstkaarfen.

Een nieuwe oplage hebben wij gereed gemaakt van de gunstig bekende en zooveel gevraagde MUUBiTEKSTBN met zilverdruk a 35 Cents per stuk; in doozen van 12 stuks, met verschillende Teksten, waarvan één Geïllustreerd, ƒ 3.—. Grootte 32 X 16 cM.

Neerbosch- — Stoomsnelpersdrukkerij der Weesinrichting.