is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1902, no 1637, 14-05-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze is de liefde. Hartelijk hoop ik dat door den oud-weezenbond die band der ge liefde steeds sterker moge worden. En nu vo is bet wel waar, dat die liefde door zich aan te sluiten bij den Bond niet geboren me wordt, maar toch: de liefde vraagt nauwe zie aaneensluiting." tei

Vervolgens werd een kort woord gesproken door br. De Haan, diakoon te Heem- me stede, die in welgekozen bewoordingen verhaalde, hoe hij hier op Neerbosch de no eerste godsdienstige indrukken had ontvan- to gen en later den Heer had leeren kennen, in En juist de indrukken, die hij te Neerbosch had opgedaan, hadden er hem toe gebracht zich te wijden aan den arbeid der eei: liefde, waartoe hij, na eenigen tijd in Rot- pi» terdam werkzaam te zijn geweest, door ÏCK bemiddeling van den heer Van 't Linden- *nai hout op Meer en Bosch te Heemstede zulk eene schoone gelegenheid had gevonden. Bij De heer Jac. v. 't Lindenhout stelde als daarop in het licht, dat de Hemelvaarts- L* dag voor de familie Van 't Lindenhout een der schoonste dagen is geworden. „Dan zien we de oud-weezen, die hier C0] vroeger hun opvoeding hebben genoten w en doet het ons goed te hooren/lat het hun ste welgaat. Waarvoor is veertig jaar geleden de arbeid aan deze plaats begonnen? Opdat het de weezen goed zou gaan. Het meest ^ droevige in het lot der weezen is wel, dat Di zij geen tehuis hebben. Welnu, wij verheu- va gen er ons in, dat gij allen Neerbosch als Di uw Tehuis blijft beschouwen. Hier op »i Neerbosch wordt gij niet vergeten. Vooral ^ denken wij aan u als wij onze harten ver- ^ heffen tot den God van ons leven.

Gods zegen ruste rijkelijk op u en de j_ uwen." ia

De heer Joh. v. 't Lindenhout verhaalde ve nu nog omstandig, hoe een der oudweezen in Amerika., de heer Gerrit Duthler, met voorbeeldige trouw, de moeder van c Dr. Otte heeft verpleegd lot aan haren tE dood. Van te meer gewicht noemde hij a( dit, omdat Dutbler daardoor namens de g. weezen van Neerbosch «enigermate had ikunnen vergelden, wat Dr. Otte jaren geleden met niet genoeg' te waardeeren d opoffering voor zoovele weezen had gedaan j tijdens de kwaadaardige mazelen-epidemie.

Ten slotte deeld'e hij mede, dat er nog v altijd zeer vele aanvragen kwamen om ë plaatsing voor arme verlaten kinderen en & gaf te kennen dat, wat men ook mocht j, zeggen, te Neerbosch nog altijd plaats „ was voor weezen, die nergens anders een plaats konden vinden. z

De heer Jacobs, die met dankzegging J eindigde, sprak nog een enkel woord. '• „Wat ik had willen zeggen, is reeds c door anderen gezegd. En op uitnemende t wijze. Ik heb genoten dezen dag en ik c hoop, dat het allen zoo gaan zal, opdat déze dag voor velen een spoorslag moge zijn om te arbeiden voor de weezen.

Ik heb reeds meer gezegd en wil nog eens herhalen, dat één ziel meer waard , is , dan de geheele wereld. En als we dat weten, dan kunnen we God niet genoeg : danken voor Zijne goedertierenheid ons geschonken in de stichting en onderhouding van de Weesinrichting en in den '.arbeid van den Öud-Weezenbond."

Na den maaltijd vertrokken velen weder 1 om nog denzelfden dag hunne woonplaatsen te bereiken. Voor Neerbosch was Hemelvaartsdag een dag van bemoediging, een aansporing om te waken, te blijven in het geloof; standvastig, onbeweeglijk, sterk te zijn in het aanbevolen werk des Heeren, en een bevestiging der belofte dat de arbeid, in onzen Heer verricht,

niet ijdel wezen zal.

% *

*

■ De gezondheidstoestand der weezen is nog steeds zeer gunstig.

Zoo ver wij kunnen nagaan hebben de nachtvorsten van de laatste dagen aan onze vruchtboomen, die in bloei staan, geen schade toegebracht.

Binnenland.

De toestand van H. M. de Koningin.

Ochtend-Bulletin.

, y

„Het Loo, 11 Mei, 's morgens 9 uur.

Hare Majesteit de Koningin bracht den nacht rustig door, de geheele toestand geeft reden tot tevredenheid. Van heden af zal eens per dag een bulletin verschijnen.

Dr. Roessingh.

L. Pot, Arts."

„Het Loo, 12 Mei, 's morgens 9 uur.

Hare Majesteit de Koningin bad een zeer rustigen nacht. Alle verschijnselen duiden op een ingetreden herstelling.

Dr. Roessingh.

L. Pot, Arts."

Uit Het Loo werd van Zondag nog der gemeld, dat Z. K. H. de Prins met ge- dr® volg ter kerke ging.

De Zondag verliep, in tegenstelling Ko met dien van de vorige week, toen alles zich zoo onheilspellend liet aanzien, gis- ver teren zeer rustig ten paleize. Kr

Na den kerkgang is de Prins niet liat meer uitgeredeo. Do

H. M. de Kooingin-Moeder heeft zich , nog steeds niet buiten het paleis ver- zeL toand, maat maakte alleen wandelingen H. in het park.

bel

Oc

— De elfde, Algemeene Vergadering der Ver- j,la eeniging voor Christelijk: Volksonderwijs zal D. V. me plaats hebben op Donderdag 2-2 Mei e. k., des voormiddags ten 10 Ure, in het Paviljoen Vondel- wa park te Amsterdam. tel

Aan deze Algemeene Vergadering zal op Woensdag 21 Mei, des avonds ten 8 ure, eene Openbare Bijeenkomst voorafgaan in de Koepelkerk, waarbij va] als sprekers zullen optreden de H.H. Ds. c. J. § Limmerink van Amsterdam, Ds. D, J. Karres van we 'é> Gravenhags en Ds, c. 3. van Paassen van Haarlem ye)

Ai

— De 38e Algemeene Leden-Vergadering der confessioneele Vereeniging zal gehouden worden op ^ Woensdag 4 Juni 1902, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht (ilariaplaats).

Op de Agenda komen voor:

Verkiezing van vier leden van het Hoofdbe- ^ stuur, ter voorziening in do vacatures, ontstaan door de periodieke aftreding vau de Heeren Ds. S w( Dijkstra en Mr. J, M. Reus en door het bedanken vau de Heeren Ds. J. W Felix en Ds. J. L. g( Dippel. — De hedendaagsche miskenning van de uitwendige roeping. Inleider : Dr. B. van Meer ^ te Utrecht. — De opleiding tot den Heiligen Dienst. Inleider: Ds, G. H. Wagenanr te Leeu- . warden. — De regeling van de linancieele verhouding van de Dienaren des Woords : Inleider •- Mr. J. M. Reus te Dordrecht. — Bespreking van de in het Weekblad „de Gereformeerde Kerk" gegeven beoordeeling van de Synodale voorstellen. jj De vergadering zal D. V. worden voorafgegaan e[ door een openbare Dank- en Bedestond voor de Ej Confessioneele Vereeniging en de Vereeniging voor aj Christelijk Voorbereidend Universitair Ouderwijs z; te Utrecht op Dinsdag 3 Juni 1902,'s avonds half tt acht uur, in de groote zaai van het Evangelisatiegebouw „Irene" te Utrecht aan de Keistraat, onder -y 1-iding van Ds. C. A. Lingbeek te Klundert. t(

— Te Rotterdam werd Woensdag en Donderdag ^ de 49ste algemeene vergadering van het Ned. Jongel.-Verbond gehouden.

Woensdagmiddag van 1 — 41/, vergaderden de verschillende sectiën ter bespreking van de belan- ^ gen der ringen correspondenten, knapenvereenigingen, Zondagsscholen, Zending en Letterkunde, terwijl om half 7 de vergadering, waar verschillende bondszaken besproken en voorloopig beslist werden, aanving. . j

Om 9 uur 's avonds werd een vrij goed bezochte bidstond gehouden onder leiding van den heer J. Zevenhoven Sr. te Rotterdam, waar in 't bijlonder j gesmeekt werd voor het herstel vau H. M. de Koningin, het einde van den Zuid-Afrikaanschen oorlug, om trouwe plichtsvervulling (ook met 't : oog op het komende halve eeuwfeest) en om onderling vertrouwen in 't Verbond.

, Toen de voorzitter van het Verbond, de heer J B. J. Gsrretsen, te ruim halftien de morgen-ver- ' gadering opende, was de groote zaal van het > Verkooplokaal dan ook geheel gevald met bonds- j 1 vrienden.

t Daarna verzocht de voorzitter aan den hoofdbe- ' r 3tuurder, den heer Zegers, Efeze 1 : 15 — 23 3 voor te lezen en het gebed te willen doen, waar- : aan door deze welwillend voldeed.

In een schoon, fijn gestilleerd openingswoord 1 heette de voorzitter der vergarderden nogmaals welkom in de stad van Mercurius en Neptunus. r Daarna bracht de secretaris zijn jaarverslag uit.

We stippen daaruit aan, dat het aantal afdeeg lingen steeg van 311 tof 315, dat Zutfen, Rotterr dam en Nieuwveen hun 40jarig jubileum in 't " afgeloopen jaar hadden gevierd, dat het aantal n bondsinrichtingen met vijf vermeerderd was, dat L' de heer Bierens de Haan als secretaris had bedankt S ea vervangen was door den heer Wiliemse, dat de e Jongelingsbode in ruim 1800 nummers elke waek t, uitkwam, het Letterkundig bijblad in 679, dat het Boekenfonds 2100 boeken plaatste, en dat de Commissie voor Zondagsschool, Knapanvereeniging en Zending en het Bureau van plaatsing zich ijverig is van hun taak kweten. Bij afwezigheid van den penningmeester, las de heer Bierens de Haan hst [e financieel verslag voor. Daaruit melden we, dat de „Jongelingsbode" zich zelf dit jaar had kunnen in bedruipen, dat het Van Disfonds nog een tekort n' van f196 had, en dat de winst en verliesrekening sloot met een baiig saldo van f238,15. DeCommissie tot naïien van de boeken des Penningsmeesters bracht verslag uit en stelde voor den Penningmeester voor zijn gehouden beheer te de cliargeeren. Zulks werd aangenomen.

Ook deelde de Voorzitter den uitslag der plaats gehadhebbende stemminz v^or hoofdbestuurders mede; herkozen waren de heeren Hoogenbirk met ir. 220, Zegers met 248 en gekozen de heer G. ht Vogel met 200 stemmen. Bij acclamatie werd )e_ Amsterdam als plaats voor de viering van het h»lve eeuwfeest aangewezen.

In de middagvergadering werden enkele huis,ln houdelijke zaken afgedaan en een referaat gehouden, door den heer H. B. Alers, waarop een levendige bespreking volgde. In de avondvergadering, in de Groote Kerk, werd het woord gevoerd door D. Karres uit Den Haag en den heer ir. J. L. Zegers van Heemstede.

611 . .

" — De Nederl. Bond van Jongelingsvereenigingen

op Geref. grondslag hield Donderdag in hetCon-

certgebouw te Amsterdam zijn 14e jaarlijksche

algemeens vergadering.

Te 10 uur werd de morgenvergadering door

den voorzitter, Ds. J. E. Vonkenberg van Barendrecht op de gebruikelijke wijze geopend.

Op voorstel van den voorzitter werd een tele-

gram van deelneming in de ziekte van H. M. de Koningin aan Z. K. H. Prins Hendrik verzonden.

Voorts werden nog telegrammen van sympathie verzonden aan Z. E. minister Kuyper, President Kruger en het Nederlandsch Jongelingsverbond, dat te Rotterdam in het Verkooplokaal vergaderde.

Als plaats voor de volgende vergadering werd cal Dordrecht aangewezen.

Tot leden van het Bondsbestuur werden herko- De zen de heeren Joh. T. de Lange te Ermelo en le[ H. Jager te Oostwold (Old.).

Hierna kwamen verschillende voorstellen in de behandeling. Aangenomen werd o. a, om met 1 October het Bondsorgaan, hei „Geref. Jongelingsblad", uit te breiden, mits geblekec is, dat de sw

meerdere kosten gedekt kunnen worden.

Ds middagvergadering, die zeer druk bezocht ^ was, werd te 7 uur geopend. De voorzitter las telegrammen van dankbetuiging voor van Z. E. jj Minister Kuyper en het Nederl. Jongelingsverbond.

Het woord was nu aan Prof. Dr. H. Bavinck van Kampen, om eeu referaat te houden over „Samenwerking". Aan het debat, dat hierop volgde, — werd deelgenomen door Ds. B. O. Los, van Hilversum en de heeren Montanje en Beermans van Amsterdam,

De heer Jb. van Ocersteeg hield nu een referaat over „Jongelings-vereen., Kerk en Huisgezin."

Wegens het vergevorderde uur volgde hierop geen debat. m

Door Prof, Dr. J. Woltjer werd nog een leer- el zame toespraak gehouden over „kunnen en kennen". ^

Namens den Nederl. Militairen Bond werd het woord gevoerd door Ds. P. Groote, Luthersch predikant te Amsterdam, die de groete van dezen Bond overbracht en zijn dank betuigde voor hetgeen door den Gereformeerden Jeageüngsbond voor de militairen wordt gedaan, q

's Avonds te 7 uur trad nog voor den Bond op iu de Keizersgracht Ds. K. Eernhout, van Utrecht. ^

— Wij ontleenen aan het verslag van de Ned. f Zendingsver. van 1901, de volgende mededeelingen. |

Herinnerende aan het woord Jes. 58:11: „De' d Heer zal u gedurigiijk leiden," wijst het verslag L er op dat de leuze, bij de oprichting der Veree- ^ niging opgeheven: „De Heer is onze Banier," nog v altijd dezelfde is waaronder zij werkzaam is, terwijl v zij er zich wèl bij bevonden heeft zich daardoor ^ te hebben laten leiden. d

Wat Hoofdbestuur, Zendingshuis, Agenten en d Vrouwen-Vereeniging betreft, was deze verandering c te melden dat Br. G. Labots Jr. uit het Hoofdbebestuur getreden was en vervangen door Br. J. P. Kleykamp, c.

De 3 proef kweekelingen, die in het Zetdingshuis j waren opgenomen, waren tot kweekelingen bevor- ; derd. 1 proef kweekeling werd aangenomen. Verder | kwamen er in het Zendingshuis geen veranderingen voor, en gingen de werkzaamheden haren gewonen ' gang.

De Agenten, drie in getal, de Brs. C. Heyue, C. Karmelk en P. S. Partlema (de laatste voor Eriesland, Groningen en Drente) verrichtten hun werk met toewijding.

De Vrouwen-Vereeniging, die een droevig verlies 1 leed, verleende weêr haar zeer gewaardeerden steun aan het werk der Zendingsvereeniging.

Onder de 57 afdeelingen der Vereeniging, 2 meer dan verleden jaar, zijn er op wier zeer trouwe en ijverige medewerking te roemen valt; maar ook zijn et die weinig teekenen van belangstelling en leven geven, De opkomst in de bidstonden laat hier en daar veel te wenschen over.

De Provinciale Bonden van afdeelingen maken ' dat voor een dee' weêr goed. De Eriesche Bond houdt Zendingsdagen. Dat voorbeeld werd gevolgd door den Noord Hollandschen Bond, die er twee ; hield. De Zuid-Hollandscbe Bond schreef niet alleen een Zendingsdag uit, maar liet ook in 17 gemeenten spreekbeurten vervullen, waarbij de [ Zending en haar werk het onderwerp van besprej king opleverden.

Het maandblad het „Orgaan" verscheen geregeld in meer dan 7000 exemplaren. Het is te wenschen ] dat ze gelezen worden, omdat het „Orgaan" den baud onderhouden moet tusschen de Zendelingen t en de leden der Zendingsvereeniging. Het „Zen} dingsblaadje." dat meer bepaald voor de leden der

1 Stuiversvereeniging verschijnt om de 6 weken, j verscheen in oplaag van meer dan 10000 exemB plaren. Voorts is de Vereeniging overgegaan tot , de uitgave van kleine geschriften, om de belangt stelling in het Zendingswerk hier te lande op te e wekken. In het Soendaneesch werd eene Bijbelsche „ Geschiedenis uitgegeven in 2 deeltjes.

2 Wat de financiën betreft, sloot de jaarrekening ^ van 1900 zeer ongunstig, zoodat 1901 aanving st met een tekort van f 8015.95. Maar de Heer heeft ^ in allen nood voorzien, zoodat niet alleen het te,n kort van 't vorige jaar is gedekt, maar bovendien rt ontvangen f 56659,27, totaal f 64675.32.

l£r Onder die ontvangsten bevinden zich f5150.— n6 aan legaten, een gift van f 5000.— uit Amsterdam, c. de opbrengst van den Bazaar te 's-Gravenhage

f 1000. . Voorts f 8480,08 van de Stuiverscollecte,

'e f 3 >42 7.41 opbrengst van de Pinkstercollecte, f 588.88 voor Bantam en f 3717.37 uit de Soenits daneesjes. De uitgaven hebben bedragen f 57039.11, rB zoodat er eun tekort is van f 379.8i. Den Heere et zij voor die uitkomst dank.

q De Zendingsarbeid der Vereeniging strekt zich rd uit over tien posten, waar elf Zendelingen aan 't werk zijn. Die posten zijn: Lêbak met Zendeling Ant. A. Pennings, Tanah-Abang met Zendeling L Tiemersma, Meester-Cornelia met Zendeling C, Albers, die in deze maand 40 jaar aldaar en werkzaam is, Buitenzorg met Z?ndeiing A. de Haan, Pangharêpan met Zendeling H. Muller, ' ; Bandoeng met de Zendelingen B. M. Alkema en ' H. C. G. Ruttink, Tasik-Malaja met Zendeling J. H. Blinde, Tjidêiês met Zendeling J. Verhoeven. Oheribon met Zendeling O. van der Burg, Indra ren mnjoe met Zendeling C. J. Hoekendijk. — Een 3B- begin van werkzaamheid, waarbij ons onwillekeurig ;he de verzuchting over de lippen komt: Wat zijn deze onder zoo velen ? Maar met dat al toch een veroor blijdend begin.

Kerknieuws.

Ned. Herv. Kerk.

Beroepen te : Dordrecht, V. d. Plassche te Hasselt. — Molkwerum, c a. Boorsma, cand. Dokkum, Scfcöafeld te Pieiersbierum. Amsterdam, Klap te Velzen — Heeze bij Eindhoven, Piooy, cand.

Aangenomen naar : Bozum, Klein-Wassink te Leimuiden. — -^00è» h ^ ^aaa, Weeder te Culemborg.

Bedankt voor : A.mmerstol, Crc-xner te Middelie.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen te : Oldebroak, Op 'c Holt te Bolsward.— Kralineen. V. d. Velden te Klundert. — Oaster-Nijkerk, Jansen te Loagerhou. — Hardinxveld. De Boer, cand.

Aangenomen naar: Qoltgensplaat, Dekker te Helder.

Bedankt voor : Noordwijk » z., Van Minnen te 's Gravenzande.

Liefdegaven.

VOOR DE WEEZEN.

Goederen.

Utrecht, dames S. 12 droogdoeken van wijlen mevr. S. geb. v. V. genaaid op 78 jarigen leeftijd en 1 pakje gedragen fcieederen. — Helpman, mej. A. t. V. gebr. pos'.zegels.

Giften.

Zeist, mej W. V. 30 Cts. bij betaling. — Amsterdam, door J. H. I. van N. N. f 1.50 opgespaarde halve centen. — Hien, J. d. P. f 2.50 — Neerbosch, van den Oud-Weezenbond f 50; uit het Ondersteuningsfonds f40; collecte, bij den maaltijd f26.95B. — Nijmegen, H. J. v. W. 50 Cts.; mej, M. B. f 5. — Huppel bij W., B. W. t. H. f2.50. — Lsnt, J. W. A. fl.5ï. — Blokzijl, van ds. B. f 12.21 van de Zondagsschoolkinderen door H. W. te Tongeren. — Chicago, anoniem. Dlr. 1. — Midslana, C. B. f2.50. — IJmuideu, W. W. f3. — Winterswijk, mevr. R. geb. A. van mej. R. geb. D. fl.5i5 voor 't laten lezen van „Het Oosten". — Rott'rrdam, A. v. d. S. f10 — Kralingen, M. D. f32.50. — Vlaardingen, door II. v. E. f4,50 gecoll. op de bruiloft van den heer P. P. en mej. E. J. v, E — Rotterdam, mej. E. M. v. d. H. fl.

VOOR DE SALATIGA-ZENDING.

Hcukelum, door ds. L. S, d. B. : door mej. C. S. ta Zutfen van lezsrs eener portefeuille Chr. 'lectuur f8.75 en van mej. C. S. f 1 voor 't ontvangen der Berichten. — Breda, ds. E. J. J. ,L. f 1 id.

begin van werkzaamheid, waarbij ons onwillekeurig de verzuchting over de lippen komt: Wat zijn deze

Boekbeschouwing.

Bij den Uitgever G. E. Callenbach te Nijkerk verscheen de vijfde druk van Nissens bekende practische bandleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis voor scholen en huisgezinnen. Dit werk verschijnt thans in 10 afleveringen elk van 5 vel, d. i. 80 bladzijden druks, tegen den zeer geringen prijs van 3 71/, ct. per aflevering, d. i. een werk van S00 bladzijden tegen f 1.75.

De eerste aflevering ziet er zeer netjes uit eu voor zoover we daaruit konden nagaan is de toezegging, dat het geheele werk grondig zal worden herzien en „die verbeteringen zullen worden aangebracht, door de practijk a. h. w. aangewezen en alzoo nuttig en noodig gebleken," geen ijdele belofte. De bewerking komt ons inderdaad eenvoudiger, bevattelijker voor dan van vorige uitgaven.

Men profiteere van deze gelegenheid om in het bezit te geraken van een degelijk handboek der Bijbelsche Geschiedenis.

CORRESPONDENTIE

Wegens het Pinksterfeest verschijnt het volgend N®. van dit Blad één dag later.

Advertentie.

♦> Den 21sten Mei a. s. hopen D. V. onze geliefde Ouders

X GERRIT VAN DE VOOREN XZ

-# \f~

EN

=# HENDRIKA SCHUILING

Hf «►-

HUNNE \+~

é 50-jarige Echtvereniging ±

TE HERDENKEN. ffl

l|| Ps. 40 vrs. 6.

Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

, 4f ZETTEN, 12 lei lildi

Een herv. pred. op een gunstig gelegen dorp VRAAGT met Aug. eene beschaafde

BURGER-JUFFROUW

van beslist Christelijke beginselen, die een goede behandeling boven hoog salaris stelt, (leeftijd ongeveer 40 jaar) om met eenige hulp de huishouding waar te nemen. Gunstige referentiën worden geeischt.

Met fr. br. aan te melden onder letter B. A. bij den boekhandelaar G. LOS te Leiden.