is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1905, no 1821, 22-11-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie-orders voor „HST ! W*p OOSTEJi" gelieve mea steeds te Bdresseercn aan Neèrbóach' Boekhandel te Neerbosch.

i

Om in 't ecrstverschijnentl nummer te worden opgenomen, moeten «le advertenties des Maandags In ons bezit zijn.

Advertentiën.

Pj|'"'' JDeii 27™- Nov. 1905 hopen, I). ^ Hj onze geliefde ouders jjp

EÉ C. YAN ZOEST ij

i ij en m

|1 H. \'AX EWIJK, p

ggg hunne 40-jarige Echtvereeniging g

j|g te herdenken.

|||- Ilunne dankbare Kinderen. |j| fil Cothen, Nov. 1905. §!|j

m h

feiiiigiiilillig

Mevrouw VÏSSEH. Pastorie Vaals (Limburg), vraagt met 1 Januari 1906

een Christelijke lienstböde

als meid-alleen.

Gevraagd direct, wegens ziekte, in Delft,

een flinke Dienstbode,

die kan werken en liefst ook koken. Loon f80.— plus f 20.— waschgeld.

Brieven franco, Mevrouw I. GROOT, Hertog Govertkade 12, Delft.

Met 1 Februari wordt verlangd eene zindelijke; bekwame

werkmeid»

Loon f 120.— P. G. Goede getuigen vereisclit.

Brieven, letter O., aan NEEKBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

Voor eene 25-jarige

Dienstbode, p. g.,

op krukken loopende, wordt betrekking gezocht. Zij kan keurig naaien, uitstekend koken en is alleszins aan te bevelen.

Brieven franco. Adres: Zusterhulp. Van Eeghenstraat 5G, Amsterdam.

CERIST. FEÏTSIOU,

EISEXACII - Barlfflsserstr. 24.

Heerlijke, gezonde ligging, niet ver van de „Wartburg".

Vriendelijke kamers, goede Hollandsche tafel. Baden in huis.

Matige prijzen.

L. XEMFERS.

LICHTBEELDEN

VOOE

Kerstfeestviering.

Onvergetelijke uren.

Blijvende indruk.

H. VAN ROOSEBEEK,

Overtoom 125, Amsterdam.

ïTaiöiooi.

REGULIERSTRAAT NIJMEGEN.

Beliangerij. — Stoffeerderïj.

1VERHl/IZINGEN van en naar alie plaatsen.

Hofleveranciers.

CACAO

de voortreffelijkste drank.

Fabriek te Sneek.

adresseeren aan Neerbosch' Boekhandel te Neerbosch.

Om in 't ecrstverschïjnend nummer te worden opgenomen, moeten de advertenties des Maandags In ons bezit zijn.

DE DIRECTIE "0ER 1^9 WEESIN RICHTING te NEERB OSCH wensch f vóór 2<5 November e.k., franco te ontvangen Monsters en Prijsopgaven van :

I circa 100 baal.

Gort )

Bruine en andere Eoonen j

Groene Erwten (gelezen) > Qn tT't

Capucijaers \ S0 H L"

VJitte Suiker.

Kcffieboonen.

Thee.

Stroop.

Margarine.

Krenten.

RozJjnen.

Zout (geraffineerd) naar behoefte; Stijfsel.

Zsep (groen of geel).

Bezems.

Borstels (werk- en wasclï-). Eampeglazen (No. 6, 8, 14 en lampebelge).

Nadere Informati'én ten kantore der Weesinrichting.

Christelijk Logement

PLACE ROYALE,

ZEER GESCHIKT VOOR GROOTE

GEZELSCHAPPEN EN FAMILIES.

40 RUIME FRISSCHE LOGEERKAMERS.

Logies per nacht 40, 60 en 80 Cent. Zeer smakelijk dineeren voor 50 Cent.

Alcoholische dranken niet verkrijgbaar.

Firma Wed. Joh. Rups & Zoon,

Confiseiirs-Cuisiniers, Nijmegen,

BEVEELT ZICH BELEEFD AAN.

Amerikaanscfae Orgels.

TWAALF AMERIKAANSCHE ORGELS, sommige nieuw, andere weinig bespeeld, worden aangeboden tegen zeer lagen prijs. Prijzen van ƒ 60.— tot / 180.—. Br. fr., letter 0., bureau van dit blad.

ALBERT VAN WIJHE,

Ganzenheuvel 50, Nijmegen.

HET BESTE ADRES VOOR

Branen, Zaden, Tarwebloem,

Voerartikelen, Koloniale en Grutterswaren.

ALSMEDE

DER BESTE AMERIK. PETROLEUM.

Vui-Regulateurkachels.

Nederlandsch Fabrikaat voor KERKGEBOUWEN, SCHOLEN, VERGADERZALEN

enz., om lokalen van 40 kub. Meter tot 20000 kub. Meter inhoud op 55° te verwarmen. Ze werden geplaatst in 60 Kerken in Nederland, en zijn tot directe levering voorhanden.

VRAAGT ATTESTEN.

G. STOUT, Hofleverancier, TIEL.

STOKERS

PIANO- en ORGELHANDEL

UTRECHT, HILVERSUM, Clioorstraat. Stationsplein.

| BILLIJKSTE EN MEEST SOLIDE ADREf VOOR EERSTE-KLAS INSTRUMENTEN

Stemmen, Ruilen. Repareeren, Verhuren ! Termijnbetaling door het geheele land.

1 1

I 1

'■«§

Mevrouw VISSER, Pastorie Vaals (Lim¬

burg), vraagt met 1 Januari 1906

een Christelijks Dienstbode

als meid-alleen.

Gevraagd direct, wegens ziekte, in Delft,

een fiinke Dienstbode,

die kan werken en liefst ook koken. Loon f 80.— plus f 20.— waschgeld.

Brieven franco, Mevrouw I. GROOT, Hertog Govertkade 12, Delft.

Met 1 Februari wordt verlangd eene zindelijke, bekwame

werkmeid.

Loon f 120.— P. G. Goede getuigen vereisclit.

Brieven, letter O., aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

B

H. WAM HULSTEIJ1V .Ir..

ÜB.UIDEWIEB.,

Lange nezeSstraat 4-7. - Telephoon 252. - NIJMEGEN.

5 POND PRIMA KOFFIEBOONEN,

onder Rembours franco f 2.—

Prima Ratnnrboter.

legen Pond fr. p. pst f 6 3G.

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. / 4.—.

deen betaling voer u liet gezondene goedgekeurd hebt. Hellendoorn. A. BOOM.

Areeselijk!

goedkoop. Van 40 Gulden, en nu voor 14 Gulden te koop een liagel splinternieuwe HAND NAAIMACHINE,

geheel van de nieuwste verbeteringen, schuitje zonder gaatjes, zelfwerkend garenwindei", mahoniehouten voet, en 3 jaar garantie. Ook op 50 Cent per weck bij

W. VERMEULEN,

Hoogstraat 7S, Rotterdam.

Oude machines worden tegen hoogen'prijs ingeruild.

EIELSC1HEEREN MODE-MAGAZIJN.

Donkere Gaard over liet Wed.

H. F. JÜRRITSMA, Utrecht,

Hofleverancier.

Zeer belangrijk voor Dames.

ENOELSCKE ONDERKLEEDING

voor DAMES,

Combinations zonder Knoopen.

BORSTROKKEN en PANTALONS,

in Wlerino, Zijde en iVlerino,

alsmede

Onkrimpbare Wol,

voorzien van een gepatenteerd fabrieksmerk.

Ieder kleedingstuk, hetwelk in de wasch krimpt, wordt zonder eenige navraag gratis geremplaceerd, aangezien krimpen NIET mogelijk is.

Levering circa 7 dagen in 20 kwaliteiten, naar gelang der dikte.

Alleen echt te verkrijgen met het mer£ „Jay Finish", aan bovengenoemd Magazijn.

Monsters op franco aanvraag-.

Evangelisatie en Oir. Scholen te Hoorn.

Wij zijn de laatste maand van ons boekjaar ingegaan. Zooals het nu staat zal-het tekort in de Kas der Ev. en Chr. Scholen groot zijn.

De Heere kan ons in deze maand nog. verrassen met groote en kleine gaven. Wij zien verlangend uit naar kuip voor ons tekort dat nu reeds f 500.— bedraagt. Wij gebruiken geen collectant. Onze Evangelisatie is aangesloten bij den Bond en wordt aanbevolen door vele predikanten.

Met beleefde aanbeveling,

J. DE LANGE, Penningm. Hoorn, Turfhaven.

Beleefd verzoek om linlp.

Dit verzoek is geplaatst in Het Oosten van 18 Oct. 1.1. en er kwam bij mij voor den lijder in van N. D. te K. ƒ 2.50 en van C. G. te A. ƒ 2.50. Mag ik den lezer nog eens bij dit beleefd verzoek bepalen? Hulp is dringend noodig. De giften zullen dankbaar aanvaard en in „Het Oosten" worden vermeld.

Hoogachtend de dw. dn. in Jezus, E. PADBERG. Lokaal „Emmanuel".

BargerErïsclieiderveen o d. Niemv Amsterdam (Drenthe) Adres E. PADBERG, Nieuw Amsterdam.

IE1ELSCH HEEREN MODE-MAGAZIJN.

• '\/\/V/VA/V\

Amerikaanscfae Orgels.

TWAALF AMERIKAANSCHE ORGELS, sommige nieuw, andere weinig bespeeld, worden aangeboden tegen zeer lagen prijs. Prijzen van ƒ 60.— tot ƒ 180.—. Br. fr., letter 0., bureau van dit blad.

ALBERT VAN WIJHE,

Ganzenheuvel 50, Nijmegen.

HET BESTE ADRES VOOR

Branen, Zaden, Tarwebloem,

Voerartikelen, Koloniale en Grutterswaren.

ALSMEDE

DER BESTE AMERIK. PETROLEUM.

Vui-Regulateurkachels.

Nederlandsch Fabrikaat voor KERKGEBOUWEN, SCHOLEN, VERGADERZALEN

enz., om lokalen van 40 kub. Meter tot 20000 kub. Meter inhoud op 55° te verwarmen. Ze werden geplaatst in 60 Kerken in Nederland, en zijn tot directe levering voorhanden.

VRAAGT ATTESTEN.

G. STOUT, Hofleverancier, TIEL.

BILLIJKSTE EN MEEST SOLIDE ADRES

VOOR EERSTE-KLAS INSTRUMENTEN.

Stemmen, Ruilen. Repareeren, Verhuren,

ZADELiiKEEIJ, Ganzenknvel 36,

JSflrXTUVEBG-iEÏIlNr.

Alle soorten KOFFERS, HANDKOFFERS, TASSCHEN, en fijne Lederwaren, alsmede ZEEMLAPPEN en SPONSEN. VAN TUIL & S30RNEMAN.

■IIIIMIMIIIP—mgflUIIII ■ H——

WW OKTW AMGEli: "W

Nieuwe Capucijners,

Nieuwe groene Erwten,

Nieuwe bruine Boonenf Prima kwaliteit. - Billijke prijzen.

Nieuwe Vruchtenjams en

Roode Bessensap.

Extra fijne kwaliteit.

Prima Leidsclie en Goudsche Kaas.

Edammers van f 1.25 af en hooger.

Wederom ontvangen de van ouds bekende Extra fijne GELDERSCHE ROOKWORST, en de van vorige jaren zéér gunstig bekende zuivere Inlandsche KONINKLIJKE KROONEIEREN, a 41/, Cent per stuk.

Prima Iste soort gegarandeerd zuivere AMERIKAANSCHE PETROLEUM en prhna PETROLEUM, tegen scherp concurreerenöe prijzen, bij

H. J. VAN WIJHE.

Hontstraat 57, Nijmegen.

OKEcfyy ffTixlfTnrryral

WAAROM

OVERTREFT NOVA ALLE LIMONADES?

Omdat ze geheel gewaarborgd, is tegen schadelijke bestanddeelen. NOVA kost per flescli 90 Cts., voldoende voor 6 fiesschën limonade.

Importeurs W. YAN HELDEN & Co.,

ROTTERDAM.

Gelegenheidspakket P A T]ï? il IT JUf" Geen beter unJJJjnU,

Een pak boeken voor Een Gulden, 20 Cent Porto.

No. 1. Verhalen uit Oost-Indiö, groot boek, prijs t' 1.20.

„ 2. Een compleet Tijdschrift met verhalen, versjes, raadsels,- enz. enz., vereerd met do inteekoniug van H. M. de Koningin, prijs f 1.— li 3. Hertog Hendrik, groot boek met 25

platen en portretten, prijs f 1.— ii 4. Do Onoverwinnelijke Vloot vernield,

mot platen.

,i 5. Voor Moeder, met platen. „ 5. Jongens- en MeisjeSspelen, met § gekl. platen.

n 7. Het kleine Volkje, metiS gekl. platen. ii 8. Onze Huis- en Landdieren, met 8

gekl. platen.

ii 9. A. B. C. Prentenboek, met gekl. pl. u 10. Boontje komt om zijn loontje. ii 11. Nog een groot PrentW'oek. ,/ 12. Een groote, onbreekbare Amerik. Lei.

Dat is slechts 1U cent pér stuk, en alleen No. 1 is het geld waard, dus van 2—12 gratis.

Zend postwissel a f 1 20, of, zoo men liever wil, voor f 1.25 aan postzegels, aan

H. VERHOOG, B 63 en 64, HALFWEG (N.H.)

Wie 2 pakketten bestelt, ontvangt er nog een Boekwerk met platen bij en een Porzie-A Iburu. Schrijf er vooral bij: Uit ulh't Oösteu."

De Heere kan ons in deze maand nog