is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1906, no 1834, 21-02-1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

ctter en de dader werd in hechtenis genomen.

zijn meer ongunstige berichten. Alle gezantschapswachts te Peking zijn volgens de Lonet>sche «Tribune" gewaarschuwd tegen het dreiSende gevaar van een opstand tegen de Europeanen ; het Duitsclie gezantschap heeft een extra atterij bekomen. En de douanen te Djark'ent, aan de grens -van Turkestan, hebben- een naar V^bina bestemde bezending vian 2 kanonnen, *000 karabijnen, 2000 projectielen, 1,100,000 Patronen en anderen schietvoorraad in beslag genomen. Er waren twee voorname Chineesche ambtenaren gekomen om de bezending in ontvangst te nemen.

(Jonger, de vroegere Amerikaansclie gezant te Peking, is van meening, dat daar ernstige onlusten broeien. Conger raadt aan, een vlootbetooging te houden om de Chineezen vrees in te boezemen. En de heer Scliwerin, vice-president van de «Pacific Mail Steamship-Company", yerklaarde óók den toestand in China donker in te zien ondanks de jongste geruststellende verzekeringen der Chineesche regeering. In een onderhoud met een persman heeft hij onlangs gezegd : «Ik zou geen cent geven voor het leven van een blanken zendeling ir. Cbina, aanstaanden zomer. Het boycotten van de Amerikanen en hunne waren, zal men zien, is slechts een begin van nieuwe Chineesche gewelddadigheden tegen de Europeanen."

FRANKRIJK.

De partij der gematigden in de Eoomsche Kerk in Erankrijk heeft de overhand behouden Er waren onverzoeolijken, die wilden dat de Paus verbieden zou voor den eeredienst gebruik te maken van de kerkgebouwen, om daardoor I het volk tot verzet tegen den staat te prikkelen. De Paus heeft zich echter door deze strooming niet laten meevoeren en raadt den Katholieken de kerken te blijven gebruiken en een welgemeende poging to wagen om zich naar do wet te voegen, als ten minste geen scherpe controle over het beheer der geldmiddelen wordt voorgeschreven en de Regeering geen invloed zal willen blijven uitoefenen op de benoeming van bisschoppen en priesters.

SPANJE.

De onderhandelingen te Algeciras, die do vorige week een oogenblik oen dreigend aanzien ha Iden gekregen, komen weer in 't goede spoor.

Volgens het «Berl. Tagebl." worden er bemiddelingsvoorstellen gedaan. Erankrijk eischt met meer de gïheelo politie-regeling voor zich alleen, maar wil Spanje doen opdragen de politieorganisatie in enkele gedeelten, Duitschland in Magador een haven aan den Atlantischen Oceaanin de andere havenplaatsen en aan de Algeriinc e grens zou de politie dan onder Fransch

maMit T'nD,° DüitSClie r°S°erinS

met dit denkbeeld kunnen vereenigen, en Engeland

T»U-1 8i, Z1J" toestemming aan gegeven hebben.

uitschland zou ook het recht krijgen in Magador een kolenstation aan te leggen, wat door geen 'er andere mogendheden als een bedreiging I unner belangen zou worden opgevat.

t Is te hopen dat een conflict tusschen een ranscli oorlogsschip en een Marokkaansche boot, p-»m 1°' ('e toestan<l ongetwijfeld moeilijker is orden, geen ernstige gevolgen hebben zal.

s Rededeel ingen. j

5 Onze Meubelmakerij 3

^ levert soliede stukken en er wordt 5 ^ niets machinaal gemaakt. De kunst l ? > ^ op n stoel n fauteuil toe te geven c

fefenc; ™ "iet. ■»>" SC

S dat ü 00^ niet ^et Seval voor l i minder ?ooten onzer stoel™ het in ? S zwarte h\n, ^een UJd afleggen, de \

< het geheel g groen wordt en ? \ schrikt als Z°° zwakJes is' dat 8e \

i daaron 6,en stevige bezoeker zich 5

< k°op, en 6IÏ Goedkoop is duur- S s geeft' gew Wle ,.z'ch prullaria aanschaft j

c aan nog weer net zooveel c >

S de zaakjes '1 en °P^napping uit als ? !

5 niet zeggen ed°|St hebben. Dat wil nu £ j

? Neerbosch extr meuhelmakerij te c <

? niet. Maar wat dUUl is — volstrekt > !

I en duurkoop: be^?*1 ik over goed" < '

< °nzen nieuwen f'weezenvnenden, l « £ u overtuigen atalogus en u kunt ? ,

< En zonder catalogus S <

< kan men hier ook , i i l Gisteren schreef een inl "d ,crocllf- S <

r°gistratie om een eShonT ^ de <

5 °m slalen in te bergen. Het m" t&St > <

gn zijn die bij zijn'schfe^ j

> prijsoS er Ge,n Uekenir)g hij, vroeg > < 5 eeri pgave> gisterenavond zonden wij ?

5 en he/1 ander. als antwoord terug', i ' sP°edio- j°U .m'J verwonderen als niet $ e lijding komt: afwerken! S

°at gebeurt wel metr 5

zulk /

0ndankbaarbeSlelli"/en .sIaan we niet < l weldra de y\I' 's 'let nu weêr ? menschen dat er Jonge en oudere S vestigd tot ï;,?11 aangenomen en he- i d er hij die eel ,n' Gewo°nli)k wordt > gegeven »

schrijve tijdig even naar Neerbosch en voor ƒ 27.50 leveren wij u een draaiende boekentafel, die klinkt als een klok, wilt u een schrijftafel of bureau, ook best.

Een voorbeeld.

Ik was van 't voorjaar bij een collega en die vertelde mij, dat daar een andere collega zijn vijf-en-twintigjarig ambtsfeest zou vieren. De ring wilde

hem graag wat vereeren, maar wat? Ik zeg,.... een draaiende boekentafel van

Neerbosch — jongen ja! was het antwoord, maar eerst moeten we er met elkaar over besluiten. En zoo gezegd, zoo gedaan maar Neerbosph'

boekentafel staat nu od de sludppr-

kamer van den predikheer.

Kijk, dat is medewerking

die niets kost en voor ons ontzettend veel waard is, want onze jongens moeten geregeld hard doorwerken, anders groeien er geen mannen van pak-aan uit. En dat is toch zioodig. In den strijd om het bestaan, die tegenwoordig overal woedt en op alle terreinen gestreden wordt, kunnen de sukkels niet meê doen, maar behalen

degenen, die van zessen klaar zijn, de victorie. En die overwinning zag ik ook gaarne behaald door onze jongens. En daarom:

Steun Neerbosch' Meubelmakerij!

Uitverkocht

zijn onze Scheurkalenders en Almanakken voor de Jeugd. Dat is erg prettig.

Maar

wij zitten nog met 270 Weezen-Almanakken. Dat is een boekje van 176 bladzijden en laat ik u nu even uitvoerig vertellen wat er in staat en dan zult u zeggen : stuur me dadelijk

niet een maar twee exemplaren. Doch luistert vrienden naar den inhoud :

De VVcezen almanak bevat behalve kalender, tijdrekeningen, verduisteringen, verjaardagen van het Kon. Huis enz. enz., een nauwkeurige, betrouwbare opgave van de jaar-

en weekmarKten m ons geneele tand, een posten telegraafgids, waarde berekening van buitenlandsch geld. Renterekening, zegel- en handelspapier, een tuiukalendcr met uitvoerige opgave wat in elke maand moet gezaaid, gep'ant, gesnoeid, gestekt, verp'ant worden.

Daarna volgt het nieuwe Reglement tot opnaming van kinderen in de VVeosinrichting, de naamlijst der weezen die een handwerk leeren en liet verslag van Ds. Schrijver over den arbeid op liet Weraendorp to Neerbosch in het laatstverloopen jaar, waarbij eejl financieel overzicht van inkomsten,

uitgaven, bezittingen en schulden.

Daarna volgen ongeveer 60 bladzijden mengelwerk, verschillende stukjes van Ds. F. P. L. C. van Lingen, dr. G. J. v. d. Flier, dr. J. R. Slotomaker de Bruine, dr. J. v. d. Valk, ds. de Kat Anoeli no. Hn hopr T) Wil_

kens en anderen, die allen iets interessants

te vertellen hebben uit hun ervaringtn en ontmoetingen of iets meededen uit den scliat van hun kennis.

Voegt men hierbij dat de Weezenalmanak is geïllustreerd met tal van mooie plaatjes en behalve //Kén goede Raad" een supplement bovat met de adressen van personen in allo plaatsen van eenige beteekenis, die door het Hoofdbestuur van den Ned Vrouwenbond zijn aangezicht en zicli bereid hebben verklaard ou inlichtingen te verstrekken aan meisjes, die zelf niet in de gelegenheid zijn om onderzoek in te stellen omtrent be¬

trekkingen, welke hun worden aangeboden, dan zal men tiestemmen dat deze Almanak „elk wat wils" geeft.

En zoo'n Almanak kost maar één kwarlje. Als ik nu 11 personen had die er ieder 25 aan den man wilden brengen, dan was ik klaar en geef ik ieder als aandenken een ingebonden exemnlanr. Hof vnn mii hiizonder ver-

£ heugen als dit werkje nu eens heel

vlug van de. hand ging en wij met 1 Maart konden zeggen: Be WeezenAlmanak is ook uitverkocht. Voor de vrienden is één kwartje geen bezwaar, en voor ons is het gemis van die 270 kwartjes een heele schadepost. Derhalve .... wie helpt meê?

BRIEVENBUS

Aan Ds. H. J. O. te II. Veel dank voor llv? mo°i, sprekend souvenir aan ons verblijf ten uwent.

JJen Heer O. B. Lz. te W. Dank voor I

de toezending der lijst.

Den Heer II. A. D. te S. Als men mij inlichtingen vraagt, zend ik die. Met uw vrouw gegroet.

$ Den Heer F. W. J. L. te A. Met groos len dank uw bijdrage ontvangen. Het ? verheugt mij dat u Het Oosten leest.

f Aan cle Eedactie van N. C. voor G. Wij 5 zijn U zeer erkentelijk voor de sympathieke s aanbeveling van onze uitgaven.

| KerkDieuws.

? Ned, Herv. Kerk.

£ Bekoepen te : Gorredijk (toez.) P. G. Vlieg,

f cand. — Rijnsaterwoude, L. J. Wesseldijk te

5 Schraard. —• Leur, F. v. Walsem, cand. —

c Lellens, H. C. A. Gerlings, cand. — Aarden-

£ burg, D. Sijpkens te Krommenie. — Etersheim,

f en Schardam (toez.) H. G. Ruys, cand,

j Aangenomen naak,: Siieek, dr. G. A. Wumkes

5 te Zeerijp.

S Bedankt voor: IJselmuiden, B. Batelaan to

C Waarder. — Krommeniedijk, H. G. v. Wijn-

5 gaarden, 'cand.

, Evang. Luth, Kerk.

^ Aangenomen naar : Tiel, C. A. Stellwag, cand.

> Geref. Kerken.

> Beroepen , te : . Oldekerk (Gr.), A. J. de Boer j te Grijpskerk. — Utrecht, J. L. Schouten te ' Watergraafsmeer. — Urk, A. J. de Boer te , Grijpskerk.

i Bedankt voor: Urk, T. Sap te Gouda. — Gouda, O. Wijdoogen te Elburg.

Liefdegaven.

VOOR DE WEFZEN

Goederen.

In hartelijken dank ontvangen:

Amsterdam, door zr. M. 17 meisjes- en 11 jongenshemden, 12 meisjesbroeken en 4 rokjes, gemaakt op den Zendingmiddag die gehouden wordt voor In- en Uitw. Zending door zusters en patiënten. — Leiden, A. G. K. Jr. 83 meisjes| hoeden. — Hees, mej. d. R. 12 bonte hand| doeken. — Klaaswaal, mevr. C. K. van den krans //Tabitha" 8 rokken en eenige sigarenplankjes. — Silvolden, mej. W. C. K. verzameld door de leerlingen der catechisatie en Zondagsschool 83 worsten, 1 stukje spek en 18 knotten sajet. — Helder, mej. v. G. van de vrouwenvereen. „Bid en Werk" 5 broeken, 8 hemden, 9 pr. kousen en 4 boezelaars. — Kortgene, N. N. sigarenplankjes en gebr. postzegels. — Uit N.-Indië onder letters G. S. gebr. postiegels.

Giften.

In hartelijken dank ontvangen:

Haarlem, van de Chr. Avondnaaischool f 8.(37. — Klundert, mej. A. C. T. f5. —Lollum, ds. E. T. S. gevonden in den kerkezak te Lollum op 11 Febr. IJ. f 10, met het bijschrift „voor de weezen te Neerbosch, omdat die geen aardschen Vader en Moeder meer hebben en alzoo een schat missen, dien velen nog hebben". — Haarlem, mejkvr. M. d. L. f7.78 bijeengebracht door eenigo lezers van „Het Oosten". — 's Gravenhage, mej. M. D. f3. —- Brummen, H. A. J. L. f2.50. — 's Gravonhage, F. S. Jr. f 10, jaarl. gave. — Dedemsvaart, J. H. S. de helft der collecte op 't40e jaarfeest derjongelingsvereen. z/Pred. 12 : la f3. — Nieuwland, A. H. f5. — Steenwijk, door E. t. K. van D. H. voor 't laten lezen van //liet Oosten" f150. — Silvolden, door mej. W. C. K. verzameld door de leerlingen der catechisatie en Zondagsschool f9.07. — Zwartsluis, door W. d. G. vau de Vereen, voor In- en Uitw. Zending f 3. — Rotterdam, door dr. J, R. van N. N. f50. — 't Loo, L. f5. — Door mej. M. H. gecoll. op een bruiloft te Rotterdam f1150. — Z vaag westeinde, ds. J. d. ,1. uit de catechisatiebus f 2.50.

— Heiningen, kinderen v. d. M. verzameld door het weezenbusje f7.20.-—Kortgene, N. N. fl. — Baarn, mej, J. S. fl.

Neerbosch Cent.

In hartelijken dank ontvangen:

Oldemark, J. H. verzameld door A. L., J. 1L, K. D. en J. v. E. f10.

Nationale Collecte.

In hartelijken dank ontvangen :

11illegersberg, N. N, f100. — Klaaswaal, j door ds. K. van A. K. f 5. — Haarlem,'mejkvr. M. d. L. f2.50. — Rotterdam, J. v. Z Wzn. f 10.

Advertentieu

: ]

* * * Diep getroffen door de talrijke bewijzen van vriendschap en waardeering voor Baron F. W. J. VAN AYLVA VAN PALLANDT van Vanenburg, in brief en kaart betoond, en niet in staat zijnde allen te • beantwoorden, wordt met dit woord de 1 innige dankbetuiging voor hetgeen haar 5 zoo zeer tot opbeurenden troost strekte [

— en als een schat bewaard zal .blijven — S uitgesproken door j

DE WEDUWE. i

Aan het Gymnasium te Zetten wordt ' ten spoedigste gevraagd eene (

Keukenmeid, ;

hoog loon.

Zich persoonlijk of schriftelijk aan te melden bij Mevr. SCHAINK. t

- In 't Verplegingshuis „Rustoord" (voor t oude lieden) wordt gevraagd een

i fatsoenlijke Dienstbode,

die de Moeder van dit huis behulpzaam kan zijn, in alle huiselijke bezigheden.

Zich schriftelijk met goede getuigschriften aan te melden bij C. J. BIJSDIJK, Admd. Diaken der Ned. Herv. Gemeente te Zivijndrecht.

i GEVRAAGD tegen 1 Juni a. s. in de Christelijke Bewaarschool te Kloetinge,

- een beslist geloovige

ONDERWIJZERES,

' lliet beneden den leeftijd van 23 jaar tegen nader overeen te komen voorwaarden.

Aanbiedingen in persoon, of met franco brieven, worden ingewacht tot 15 Maart a- s., bij C. BEENHAKKER Azn. Medebestuurslid.

Terstond gevraagd^ in een welvarend dorp (prov. Utrecht), voor vast werk, een

net persoon,

18 a 20 jaar ongeveer, als meubelmaker of schrijnwerker.

Brieven onder letter O, aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

Aan de School der Weesinrichting te Neerbosch verlangt men een

Onderwijzer (Ned. Herv.)

op een salaris van f 350 -)- verhoogingen voor dienstj. (4 X f50) en f 100 voor de hoofdakte boven kost, kamer, wasch en, zoo noodig, geneesk. beh. en 7 pCt. voor pensioen, 't Bezit van een akte q, r. rbis, s of huisvlijt geeft f 50 meer. (Gunstige salarisregeling).

Adres: Ds. J. SCHRIJVER, Prcd.-Dir.

Een Verpleegster,

sedert vijf jaar als zoodanig werkzaam, stelt zich weder beschikbaar voor het werk der dienende liefde, onverschillig waar. Zij is genegen tot allen arbeid, waarin zij nuttig en tot zegen kan zijn.

Brieven onder motto „ Verpleegster" aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

Er biedt zich aan een jongmensch, oud 26 jaar, als

Koetsier-Pakhuisknecht,

goed bekend met' den moBstuin en genegen huiswerk te verrichten. Liefst zoo spoedig mogelijk.

Brieven onder letter Q. G., aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

Ds. SCHRIJVER zoekt een

geloovig jonkman,

ferm en krachtig, ontwikkeld en beschaafd om als MEDE-ARBEIDER op te treden in de Weesinrichting te Neerbosch.

Verdere inlichtingen wil hij gaarne geven.

Meid-Alleen.

Mevrouw VERTHOLEN te Bennekom, bij Ede, zoekt terstond, voor noodhulp of voor vast, of tegen Mei voor vast — met de hulp van een dagmeisje — eene

Meid-Alleen,

van goede getuigen voorzien.

Bij twee Dames te Haarlem wordt met Mei gevraagd

eene Dienstbode p.g.

goed kunnende koken en werken met behub van een DAGMEISJE of

eene Weduwe p.g

met hare DOCHTER.

Br. onder motto „Haarlem" aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

Juhbega ad. Vaart.

Geliefde Lezers! Onze Chr. Jonged.ver. „Maria Martha", komt tot u met de bede haar te willen steunen met een gave, het zij in geld, katoen of iets dergelijks.' Een gansch jaar breien en naaien hier een 2G tal meisjes voor de armen. — 40 huisgezinnen zijn in December 1905 door hen verblijd: gaarne zouden zii. D. V nnV <i;f

jaar „Martha" zijn, doch de voorraad in

geia, Katoen etc., is uitgeput. Wil hen s. v. p. door uwe gave in staat stellen, voort tP trnan

met hun werk. Indien u ons helpen wilt

JL J _x_ _ _ _ '

•Mjuui uan-s. v. p. uw gave aan K. MOL, Jubbega a/d. Vaart.

P.S. Iedere gift honen wii in dit hlad

te verantwoorden.

R0EFSTEM

Het Bestuur van het Diakonessenhuis

te Haarlem stelt, om te voorzien in de schreiende behoefte aan hulp voor den diakonessenarbeid te Batavia, voor geschikte meisjes de gelegenheid open om zich daarvoor te bekwamen. Wie zich vei binden wil 5 jaar op de bestaande voorwaarden naar Indië te gaan, kan van die gelegenheid gebruik maken.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Zuster A. L. HOOG, besturende Zuster vjh. Diakonessenhuis te Haarlem.

Boerenknecht

gevraagd, nu of later, best kunnende melken, door A. DE NOOIJ Jr., Weesperkarspel.

Prima Natuurboter.

legen Pond fr. p. post f 0 oO.

Zware versche EIEREN, 50 st. fr. / 2.75-

Geen betaling voor n liet gezondene goedgekeurd hebt I/ellendoorn. A. BOOM.

Drinkt FRANSCHE CROCÜS.

I ons voldoende voor 2 V8 liter warme melk.

ALOM VERKRIJGBAAR.

Importeurs W. VAN HELDEN <6 Co.,

BOTTERDAM.

Firma Wed. Joh. Rups 4 Zoon,

Confiseurs-Cuisiniers, Nijmegen,

BEVEELT ZICH BELEEFD AAN.

ZADELMAKERIJ, Ganzenherol 36,

]VXJMEGEJNT-

Alle soorten KOFFERS, HANDKOFFERS, TASSCHEN, en fijne Lederwaren, alsmede ZEEMLAPPEN en SPONSEN. VAN TUIL & BQRNEMAN.

Amsterdammers!

Eenig adres van Chemisch-zuivere groeno en gele Zeepen is:

Firma Hartman & Coolsma,

Looiersgracht 53, Amsterdam.

Onder voortdurende contröle van Dr. Hamel Roos en Harmens.

Levering franco op aanvraag in prachtige verpakking.

Telelconnummer 6170, Iiiterc.

Ter vervanging der duurdere ROOMBOTER verzendt ondergeteekende, franco rembours:

2'/a KG. Fijne Margarine a f 2.50 „ a f 4.—

T 2 ,, >> "

Aanbevelend, J. J. STELLINGWERF!1,

Harlingen, N. Haven 87.

STOKERS

PIANO- en ORGELHANDEL,

UTRECHT, HILVERSUM, Thoorstraat. Slafioasplein.

BILLIJKSTE EN MEEST SOLIDE ADRES VOOR EERSTE-KLAS INSTRUMENTEN.

Siemmen, Ruilen, Repareeren, Verhuren, Termijnbetaling door het geheele land.

albert vanwijhe,

Ganzenheuvel 50, Nijmegen.

HET BESTE ADRES VOOR

Granen, Zaden, Tarwebloem,

Voerartikelen, Koloniale en Grutterswaren.

alsmede

DER BESTE AN1ERIK. PETROLEUM.