is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1907, no 1892, 03-04-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■buiten in do kas dier VerecnionDg. I)e Heer .zegene dit werk !

Lichtstralen le aflevering — 13e Jaargang.

Lief en Leed uit de Heidenwereld, door Mej. N. Reiche.— Uitgave J. M. Bredée, te Rotterdam.

J. G. S. Jr.

Tas hier gimds 'w^xk o^rea^l.

Zoo 't God goed is, zoo zij 't ons mee.

Ons beste werk is stil zijn. De Dienaar en de Heer zijn twee:

Doch moeten eens van wil zijn.

Heeft God geen haast, hebt ook geen haast:

Wanneer m is op t benerste,

Is dikwijls liulpe aldernaast;

En als ze naast is, schijnt ze 't verste.

En schoon men nooit tot redding quam, Nog waar een Mug geen Kemel.

Want of men u hier 't al benam, Nog blijft de weg ten hemel.

Camphuisen.

* *

*

Waarom stierven zij — zoo vragen wij

dikwijls. „Ik wil zwijgen en mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan," zoo luidt het antwoord van een bekenden Psalm {39). Laat ons nu ook zoo spreken: „Ik wil zwijgen/' niet uit woede of vertwijfeling, maar omdat het Zijne daad was, en daarom moet het wèl gedaan zijn. Het was niet het werk van het toeval of de noodzakelijkheid, neen, het was de daad van den Vader, zonder wien geen muschje ter aarde valt, die " Zijn Zoon liet sterven door de innige begeerte om te redden, wiens Geest het leven schenkt aan alle schepselen. Ja, hun sterven was de daad van dien God, wiens vreugde het leven is en niet de duisternis, de wijsheid en niet de doelloosheid Wat Zijn 'bijzonder doel met hun sterven was? Wij weten het niet, behoeven het ook niet te weten. Ons bezighouden met vermoedens, dat zou zijn zich bemoeien met dingen, die te hoog voor ons zijn. Laat ons dus zwijgen, niet uit wanhoop, maar omdat het geloot ons de lippen sluit.

Kingsley.

* ^

*

Het is gemakkelijk onzen Leidsman te volgen, zooals Israël de wolk- en de vuurkolom, toen zich door de lioode Zee een veilig ' pad voor hen baande en de hemel brood op het hongerende leger liet nederdalen. Maar het is niet zoo gemakkelijk, als de wolk- en de vuurkolom verdwijnt en alle zichtbare teekenen van de genadevolle tegenwoordigheid des Heeren teruggetrokken worden. Dan moet het geloof ontwaken en uitroepen.: Heer, ik houd mij aan U vast.

Gerolc.

VERSCHEIDENHEID.

ZONDAGMORGEN.

Sabbatsmorgen! Dag des Heeren!

Daal ter neer van 's hemels troon!

Voer ons op in reiner sferen,

In gemeenschap met Gods Zoon!

Zie ons, knielende aan Zijn voeten, Hem begroeten Met een dank- en jubeltoon!

Wek dat heilig zielsverlangen,

Dat naar Hooger Waarheid smacht!

Breek de kluisters, die ons prangen, Gee?t des Vredes! Geest der kracht.

Wil ons de eerstelingen geven Van dat leven,

Dat ons in den Hemel wacht!

Leid met blijdschap onze schreden Naar des Heeren tempelpoort!

Breng ons vurige gebeden,

Psalmgezang en lofakkoord! Doe ons heilbegeerig komen Tot de stroomen Van Gods eeuwig blijvend Woord!

Zalig, Hem het hart te wijden,. Die ons eerst het Zijne bood! 'k Wil geloovig met Hem lijden,

Met Hem meegaan in den dood, En, om eeuwig Hem te prijzen, Mee verrijzen Uit der graven donkren schoot!

O, die heiige Sabbathsdagen!

Bloesems zijn ze uit Hooger, Lucht, Die de kiemen in zich dragen Van de volle Levensvrucht.

Laat ze mij, o God van zegen!

Trouw verplegen Tot mijn jongsten ademzucht.

TEN KATE.

AAN HET WERK.

De apostel der Indianen, John Eliot, leerde een kind lezen, toen hij, tachtig jaren oud zijnde, op zijn sterfbed lag; „Waarom rust gij niet van uwen arbeid ?" vroeg men hem. John Eliot antwoordde: „Omdat ik God gebeden heb mij nuttig te maken in mijne omgeving, en Hij heeft mij verhoord; want nu ik niet meer kan preeken, geeft Hij mij kracht genoeg om dit arme Indiaansche kind het ABC te leeren."

Tnnhticr iaren oud. te zwak om van het

bed op te staan, en nochtans aan het werk voor anderen!

LIJDENSVRUCHT.

Een kapitein placht te zeggen, dat tegenwind, die schijnbaar belemmerde, den spoed van het stoomschip bevorderde: „de vuren gaan er door branden." Welk een troost zouden Gods bedroefde kinderen vinden te midden hunner beproevingen, zoo zij daarin slechts de middelen zagen ter bevordering van hun blijdschap en geestelijken wasdom.

NIET LEEDSCHUW.

Een Perzische wijze ontving eens van zijn heer, toen hij nog slaaf was, een bittere vrucht om deze te eten. De slaaf nam de vrucht aan en at deze geheel op. Hierover verwonderd, vroeg hem zijn heer, hoe hij toch eene zoo bittere vrucht kon eten? „Ik heb," antwoordde de slaaf, „reeds zoovele weldaden van u genóten, dat ik ook wel eens iets bitters proeven kan." Dit antwoord trof den heer zóó, dat hij den slaaf de vrijheid gaf.

Christen, merk dit op! Als God u eenmaal een bittere vrucht voorzet, of, zooals wij Christenen liever spreken, u den lijdensbeker te drinken geeft, doe gij als die slaaf. Zeg ook: „Lieve Vader in den hemel! ik heb reeds zoovele weldaden van U ontvangen, dat ik ook wel eens een bitteren dronk proeven kan.''

daarna een grooten sprong. Doch zie, de tak was de tak van een vlierboom, en terwijl de knaap boven het water zweefde, brak de stok middendoor en deed de knaap een diepen val in het water.

Dit zag een herder van verre; hij liep er heen en hief een groot geschreeuw aan; de knaap echter blies het water voor zijn mond weg en zwom lachend naar den oever.

Daarop sprak de herder tot den jager: „Gij schijnt uw zoon wel veel geleerd te hebben, doch ééne zaak hebt gij vergeten. Waarom hebt gij hem ook niet geleerd, het inwendige der dingen te onderzoeken, eer hij zijn hart voor het vertrouwen opent?

ad hij toch het zwakke merg van den vlierboom gekend, dan zou hij zeker den bedriegelijken bast niet vertrouwd hebben."

„Vriend!" antwoordde de jager, ik heb zijn oog gescherpt en zijn kracht geoefend — en dus kan ik hem aan de ondervinding toevertrouwen. Het wantrouwen moge de tijd hem leeren. Doch hij zal ook in de verzoeking staande blijven; want zijn blik is scherp en zijn kracht geoefend."

BRIEVENBUS.

Den Heer G. J. B. te V. Het speet mij u niet te ontmoeten. Tot ziens. Gegroet.

Ds. G. W. te 's Gr. Veel dank voor uw schrijven.

Den Heer J, >S, te W. Uw tijding ontvingen wij met vreugde.

Ds. G. J. H. te S. Nu ge op den tweeden Paaschdag niet kwaamt, zal het nu op den Hemelvaartsdag wezen? Gegroet.

Ds. A. J. B. te S. Al blijft het begeerde wat lang weg, het komt wel.

Ds. L. A. te L. De jongen is hersteld, het verheugt mij dat de afdeeling bij u tot stand komt. Busjes zijn in de maak. Met de uwen gegroet.

Kerknieuws,

DE GATEN ZIJN ER NOG!

Een knaap, verslaafd aan de gewoonte van iioirpn moest on bevel van ziin vader

11cl ; ----- x , , ,

telkens, ais lil] een teugen veneiu iiau,

een spijker in den deurpost siaan. r-inueujK werd de leelijke gewoonte overwonnen en had de knaap bij verschillende proefnemingen zijne waarheidsliefde bewezen.

Nu verooriooioe ae vaaer neui, ei ccnigc spijkers uit te trekken, en dit werd zoolang 1-i^T-hn al (] totdat er P-een söiiker meer in

— o J.

de deurpost was. Doch de jongen, wel

i , _ j _ a. _i J _

verre van er trotscn op te zijn, uai ai ue

• r~\ i

spijkers er uit waren, riep nu: „ucn; vader de gaten zijn er nog, waar vroeger de spijkers waren!"

Juist zoo laat het kwade zijne litteekenen achter.

VAN JERUZALEM NAAR JERICHO.

„Een mooie preek vindt gij niet ?" vroeg iemand, na het eindigen eener godsdienstoefening.

„Gaat nog al," antwoordde de aangesprokene.

„Wel," hield de eerste spreker aan, „die man weet meer van den Bijbel en heeft dieper studie van Bijbelsche geschiedenis en aardrijkskunde gemaakt, dan de meeste predikanten in onze Gemeente."

„Dat is best mogelijk," antwoordde de ander, „maar zie je, ik had gerekend, dat ik iets zou hooren van den weg naar den hemel, en ik heb alleen den weg van Jeruzalem naar Jericho leeren kennen."

DE VLIERSTOK.

Een jager wandelde met zijn zoon door hef velrl f-erwiil een diene beek tusschen

hen beiden vloot. De knaap wilde bij zijn

1 J n — 1* 1". ! -I 1_ * — i_ n J i-, lv n i\ 1 —

vaaei Zijn, uutu hij Kon mei uvci uc ucci%. immpn want zii was 7ppr hrppH. Nu sneed

INOUl'-") — -j ■ —' — —.

hij in het bosch een tak af, zette dezen in de beek, leunde met kracht daarop en deed

Ned. Herv. Kerk.

Behoepen te : Noorden, S. IJbema, cand. — Oudewater, F. de Gidts te Goedereede. — Leeuwarden, dr. H. Schokking te Vlaardingen — Beets, J.jRitterteObdam.;—Uitwijk, M.Niemeyer, cand. — Lutjegast (toez.) J. G. Steenbeek Jr., cand.

Bedankt voöii: Lienden, G. Cazemierte Balk.

Gereformeerde Kerken.

Aangenomen naah : Groningen, J. J. Miedcma te Charlois.

Liefdegaven,

VOOR DE WEEZEN.

Goederen.

In hartelijken dank ontvangen:

Burum, dames W. 2200 gebr. postzegels. —

Abcoude, S. 900 binnenl. en 20Ö buitenl. gebr. postzegels. — Zutphen, J. B. een cither. — Zuilen,

door mej. 1). M. K. van de Martha-ferans 19 pr. kousen vervaardigd door de leden W. D., L. v. D., A. v. H., G. L., L. B., C. K., S. v. d. A., C. S„ M. v. T., S. v. D, en N. K.

In aandenken aan een overleden weezenvriendin 2000 krentenbroodjes.

Giften.

In liartelijken dank ontvangen:

Den Haag, door D. W. van G. J. C. f 3. — Nijmegen, mej. H. B. f 5. — Ierseke, C. v. d. E. 11.10 collecte. — Abcoude, S. f 1. — Nijmegen, A. v. W. f4. — Amsterdam, X. Y. Z. f 110. — Arnhem, mej. A. E. E. f5. — Middelburg, dr. J. van mej. P. geb. M. voor 't laten lezen van het «Oosten" f5. — Breda, Jeane H. f 2.50 met halve centen verzameld voor een Paaschgave. — Berkel eu Rodenrijs, N- N. f 5. — GrandRapids, H. B. f9.41. —- Steeuderen, door H. G. coll. Jaarfeest Knapenvereeniging 1' 2.50. — Neerboscli, collecten over Maart in de Weezenkapel f 24.325.

Neerbosch-Cent.

In hartelijken dank ontvangen:

Vlaardingen, mej. M. V. f2.50. — Den Haag, Marietje B. f4.50. — Woerden, mevr. E. van Sopliie BI. f3.25; Gerrie v. Z. Ij. f3.S5;Anna Br. f 1.90; Gretha C. f4; Hendr. v. D. f2.94; Martha R. fl.95; Wilh. d. BI. f3.20; Corn.

G. f2.15; Teuntje P. f2.63; J. d. F. f7.08 [•

van een bruiloft 93 Cts; A. N. t 3.86; G. N

f3.58; El. D. f2.38; R. L. f 1.06; mej. A. L.

to Montfoort f4. — Oldemarkt, J. H. van A, L., J. H., K. D. en J. v. E. f 10.— Eibergen;

H. H. t. C. van Dientje D. en Jsnnv t. C'.

f5.20. — Brammen, mej. U. f48. —Oosthem, J. v. B. f4.16. — Nijmegen, mej. li. H. v. d. S. f2.60. — Zwijndreclit, E. E. B. van R. d. G. f7.87; J. L. J5.S7; schoolbus 88 Cts.— Sneek, mej G. P. f 5. — Monster, Anna v. L. f 5.30. — De Steeg, mevr. R. van A. H. f 1.885; C. W. f2.755; J. V. f2.138; J. W. f 1.11; J. K. f2.06; H. L. f2.24; Tr. V. f2.466; M. K. 35 Cts. — Rotterdam, J." v. L. f2. — Velp (G.), mevr. wed. E. O. f2.35. — Driebergen, Eva T. f5.10. — Doesburg-, Anna B. f5. — Wissekerke, ds. H. S. van K. lv. f2.06; C. E. d. R. f3.17; G. P. G. f2.015; Eliz.V. 70® Cts.— Moordrecht, Jacoba C. K. f5. — Zevenhuizen (Z. H.), mej. M. S. J. v. L. f6. — Den Haag, Loesje v. L. f2. — Bolsward, D. B. f7. — Nijmegen, Annie en Betsv D. f 2.25 ; Cat.otje H. f 9.46; mej. wed. H. J. v. W. f2; kinderen

A. v. W. f2.50. — 's Heer-Arendskerke, C.E. f15.195. — Oostkapelle, de kinderen van ds. F. B. f3.25. — Leiderdorp, mej. J. v. V. fl.95. — Hoorn, mej. C. W. C. L. vau de kinderen der Chr. Bewaarschool f2.33®. Ierseke, J. D. f 5.70. — ÏJselstein, mej. H. M. v. G. fS.48. — Wolfaartsdijk, A. B. f5.49 uit 5 busjes. — Maasland, W. J. V. van A. v. d. A. f'1.46®; G. d.

B. f 3.13®; M. M. f 1.74; G. V. fl.356; A. d. Z. {4.13*. — Klaaswaal, mej. J. B. van Cor. M. f2.52; Pietje v. d. L. f2.88; Neeltje K. f 4.725; Aagje Ê. f4.79; mej. J. B. f5.20.— Amsterdam, mej. C. O. fö, — Alfen a/d. R., tnej. C. S. f 65.75 verzameld door Trijntje d. P., Betsy E., Anna d. G., Matje G., Marie K. Dirkje N., Sijtje S., Johanna v. D., Trijntje d. K., Johanna v. R., Christina v. D„ Geertje K. en Hendrika E. — Zuid—Beijerland, mevr. D. f 7.675. — Wijchen, ds. J". S., van Jac. S; f 2.76®; zusjes A. en R. Th. f3.16®; Frans V. 27® Cts; mej. B. 75 Cts; Maria d. V. f 1.05; Maria H. 22 Cts.; uitIjeur: Jacoba L. 80® Cts.; B. G. 29 Cts. — Tienhoven, ds. G. B. F. van Kaatje V. Jd. f3.01®; Alida F. f3.56®; Jan D. f2.49; uit Maarseveen : Gerritje V. Hd. f 2.60® ; Abram d. G. Pz. f2.96; uit Breukelerveen: Willem

M. Jz. t 2.60. — bilvolde, Christina J. f 1.40. — Kloetinge, D. W. f 7.30. — Ellecom, mej. J.

G.. G. van iD. en C. P. 75 Cts.>; C. M. f 1 ; N. en W. v. d. Br. f4.75. — Vlaardinscavnbacht, Cornelis B. f5.50. — Zegwaart, D. R. van Antje v. B. f4.32; H. J. J. B. f2.59; Jacoba B. f2.995; Willem 11. f4.365; Sientje d. J. f2.895; Marie d. K. f3.30; Piet L. f2.875; Maartje v. R. f2.895; Cor. V. f6.01; Eliz. V. f 3.53 ; Paulus V. f3.61; Trijntje v. S.

f 3.67. — Zandvoort, zuster D. B. f 18.50.

Rijswijk (Z-H.), Marie B. f2.31. —- Haarlem, door-11. G. van jongej. K. f 1.S5 ; R. G. f5.15.

— Schiedam door W. v. Z. van H. v. Z. f5.50.

— Leeuwarden, Corn. P. Mz. f2.70.— Zeist, zuster Dina A. f27. — lJmuiden, S. E. G. f 13.S75; van W. L., R. R. en L. N. —Zaïtbommel, mej. M. W. fl.55, ■— Zetten, H. J. v. D. f 12.40 door Alie, Ruurt, Hans en llennv. Gouda, J. E. v. D. B. van A. v. M. f2.37®; Dirkje B. f 1.64 ; Jansje v. d. T. f 3. 90 ; Debora van T. f4.60®; Maria C. B. f2.73 ; Cor. W. f 1.65 ; Esther G. f2.02.; C. B. f 2.80; Mijntje S. f 1.77 ; Ilelena M. v. D. B. f 8.3S5. — Nijlaud, 1. S. en F. v. V. f5.31. — Biggekerke, mej. A. K. M. van Pietje S., Lena 11. en Janna d.

H. f9.54. — Cortgene, M. H. P. fl.75. — Breda, Micp L. f 5.65. — Rijswijk, (Z.-H.), J. J. R. f7.50. — Enschedé, Martha S. f 2.90.— Meppel, Margaretha P. f3.75. —Utrecht, mej. G. K. f 1.50. — Oosterbeek, Evert K. Wz. f4.20. — Franeker, Renske M. f5. — Nijmegen, jongeh. F. B. f5. —- Harmeien, ds. H. J. O. van Jac. B., Corn. v. H„ Janna B., Adriana B*, Anna M. C. d. W. f]8.88®. — Amsterdam, G. J. D. f 4. — IJselmonde, Serina J. A. M, f 5. — Bennekom, dames A. en S. 1. f 10.65. — Varsseveld, door mej. W. W. v. E. uit de busjes van Willie J. en Mina v. d. L. f 8.305; Mina S. en Dirkje v. A. f2.62 ; Leonie d. H. f 3.57'J; Dina R. en Hanna W. f4.80. — Hoogeveen, W. K. uit de bnsjes van Albei.t B. 60 Cts.; Jantje B. S. fl.725 ; Cato V. B. f 1.63; JanK. 8ö Cts.; Jacob K. 71 Cts.

Baarn, mej. .T. L. f 71.71. — Gramsbergen, Jan V. M. f9. — Bodegraven, I. H. van. Chr. C.

f2.09; Greta M. f3.155; Bertha M. f4.685; Wilh. v. d. B. f4.235; Jan B. f2.83; A. en A. N. v. E. f3.78; Pietje v. A. f 3.98-,;. Crijna

K. f3.54 ; Tennis O. f 2.a66; Willem P. f 1./1; Anna M. f6.52®. — Westbroek, Annetje d. G. f (5.50. — Terneuzen, mej. S. L. fl.10. —.

Aal ten, mevr. B. geb. T. f 31.64. — Lochem^

-r-. -t n cm «flR ' Ti>.l /~i— * iv

mej. br. J. o. r i».öD". — niiuuii, voirtLuije vv. f4. — Jleer-Hendrikskinderen, mej. C. P. f6. — rijnaart, mej. A. M. V. f5.80. — Schiedam, mej. M. S. f4.50; mej. v. d. B.

fl.50. — Harlingen, Johs. S. met medewerking vau P. eu J. Z. t'4.40; busje J. W. 40 Cts.— Sarooskerke (W.), Lein en Betj® H. f4.60. — Doesburg, S. A. A. f4.95. — Oudebildtzijl, mej.11 G. D. en A. M. f10. — Oosterend, (Frsl.), mej. B. O. geb. B. door Rients, Trijntje en Wiepkje f 10.50. — Maassluis..Fred.R. f 6.50. —•

B. Hl. fl.50. — Almeloo, — Oegstgeest, joneej. A. B.

f3.695;. mei. G. P. S. f 4.S3®. — Purnierend,

K. L. f26.60. — Gouda, mevr. E. P. S. S, f 10.59; C. J. V. f3.50. — Scherpenzeel, mej. A. v. W. en E. W. H. flS.19. — Gorinchem, Willemina M. f 12.50. — Rotterdam, mej, E. T. fl.20®. — Westbroek, Hendrina v. K. f 1.47. — Oosterbeek, mej11. A. en B. G. f 3.50. — T)f»n Ha«cr 1? f 9. KH 7,\*rr»lla yyiai

V. f 2.75. Hees. Nellv a f 7 o,n _ ftmff r\T. H.V

P. J. P. f2.42; busje wed. B. te O. G. f2. Nationale Collecte.

Ootmarsum, mej. mei. J. P. f3.40.

In hartelijken dank ontvangen :

TT 11 f O KA (^nofor7Pfl /Fr ^

UUlVvl, II . _u. L IW.llU. — VUOiVlUVV V •- » • /

Ar. ^ A TT ' 1 TJ

li, 1 HUYCIOUUlj *.*•

gift f 10. — Oostburg (Wisc.), W, G. fl

I J. R, f 10,