is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1907, no 1895, 24-04-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tosse der Afd. Leiden : Mevrouw Roslces geb. Duyiiiaer van Twist, Hooge Rijndijk.

— De Nationale Chr. Ondei'officierenVer. lioudt op 9 Mei a. s. in het Mil. Tehuis te Utrecht (Wed) haar 5de jaarvergadering. De Afdeeling ■Utrecht belast zich met de ontvangst. Voor zooveel mogelijk kunnen de broeders, die daags te voren liomen, bij de vrienden in Utrecht logeeren. Voor den aanvang der vergadering, in de pauze en desgewenscht voor vertrek wordt gelegenheid geboden iets te nuttigen.

Voor goede regeling van een en ander is het noodig, dat tijdig worde opgegeven (aan C. Wattel, Sergeant Vesting-Artillerie, Secr. der Afcteeïing):

le. naam en positie van hen die ter vergadering komen,

2e. daarbij vermeldende of zij al dan niet als afgevaardigde (correspondent) komen,

3e. wanneer (datum en tijdstip) zij aankomen.

Over het Zendingshuis der Nederl. Zen-

ui;; gsvereeniging te Botterdam meldt het verslag over 1906 het volgende:

Voor het zendingshuis was 1906 een kalm jaar. Na den grooten uittocht in 1Ü05 bleven ons slechts 3 kweekelingen over, nl. A. v. Dijk, V • J. A. Zwaan en A. van As. Met den nieuwen cursus (Sept. 1905) deden 2 nieuwelingen hun intrede in ons huis, nl. A. Kok en Ij. M. van Noppen. Met deze 5 vingen we dit verslagjaar aan. Hes eerstgenoemde drietal vormde de eerste-, het laatstgenoemde tweetal de tweede klasse. Kok en Van Noppen volbrachten tot onze tevredenheid den proeftijd. Intussclien was op 1 Mei een derde jongeling, Matthijs de Koning, in de tweede klasse opgenomen, zoodat nu beide klassen uit 'i kweekelingen bestaan. De tweede klasse houdt zich nog bezig met de vakken van het lager «iderwiis : de eerste klasse heeft op haar rooster

staan : de Theologische vakken, de Geneeskundige vakken, Dnitsch, Fransch, Maleisch, Soendaneesch en orgelspel. Aan het orgelspel is een uugles verbonden voor beide klassen. Het medisch onderwijs, voorheen door particuliere geneeslieeren gegeven, ontvingen onze kweekelingen sinds 1893 aan het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam van een der aan die Inrichting verbonden medici, met goedkeuring van de Directie. Op den duur werd echter dit werk voor één medicus te zwaar, vooral nadat ook voor de kweekelingen van andere corporaties diens hulp werd ingeroepen. Om nu op meer doeltreffende e:i meer duurzame wijze in de behoefte aan medisch onderwijs te voorzien, heeft de Heer Directeur, bijgestaan door den Heer Onder-Directeur en na geraadpleegd te hebben met de hoofden van de beide te Rotterdam bestaande Zendingshuizen, een plan ontworpen, om in een j ree-jarigen cursus de [Zendeling-kweekelingen op bevattelijke wijze en zoo volledig mogelijk theoretisch en practisch onderwijs te geven in de verschillende geneeskundige vakken. Aan dat ontwerp hebben de Directie der te Rotterdam gevestigde Zendingsschool en wij met dankbaarheid onze goedkeuring gehecht en reeds in September is deze cursus in werking getreden. De lessen worden gegeven aan het Stedelijk Ziekenhuis, door verschillende bekwame geneeslieeren. Wij koesteren van dit onderwijs de beste verwachtingen.

Het orgaan der Zendingsvereen. had in 1906 -een oplage van ± 8000 ex., het Zendingsblaadje van nagenoeg 11,000 ex. Van de Zendingstractaatjes voor de jeugd verlieten 95,000 stuks de ■pers. Op de beide Algemeene Vergaderingen waren vertegenwoordigd op 25 Mei 20 Afdee;i:igen en op 3 Oct. 23 Afdeelingen. In 1906 werd een Provinciale Bond opgericht voor Zee. k1 en Noordbrabant.

Na bijna tweehonderd jongelui opgeleid te hebben heeft hij de rust wel verdiend.

Maar

hij is niet rustig over dat volle magazijn. Weet u wat hem een aangename herinnering zou zijn aan deze laatste maanden? Als hij het nu nog eens recht druk kreeg met bestellingen. Natuurlijk bedoelen we hiermee niet, dat iedereen wat gaat bestellen. Niemand zal koopen wat men niet noodig heeft. Maar als degenen die wat noodig hebben, nu eens bij baas Van Yperen terecht, kwamen, dat zou wel aardig wezen.

Kijk cle lijst nog eens na:

Buitenland.

RUSLAND.

Het wordt meer en meer duidelijk, zegt de Petersburgsche correspondent van de «Times", ..at het op eene ontbinding van de Doema aanr nni VTfft, heet. flat die ontbinding reeds een be¬

viste zaak is en dat het eenige, wat nog uitgemaakt moet worden is, of Stolvpin al of niet •iremier zal blijven. Het algemeene gevoelen is, dat het ministerie-Stolypin een gedeeltelijke .wijziging zal ondergaan.

De ministers zijn intussclien begonnen de Doema te boycotten. Vrijdag waren de regeeringsöanken onbezet, en op zijn verzoek aan den Gzaar moi een gehoor , heeft de Doema-president Gowin zelfs geen antwoord gekregen. Mocht de Doema worden ontbonden, dan zal de meerderheid der boeren als oorzaak daarvan beschouwen ie afkeer van de Regeering om de landbouwerskwestie te regelen en dan zal, zooals een boer zich uitliet, //geen grondeigenaar het wagen zich buiten te laten zien". Bovengenoemde berichtgever is echter van meening, dat de gevolgen van veel ernstiger aard zullen zijn.

jVIededeelingen.

Het magazijn van Van Yperen,

• J . L.,:«Urtn/^n1nl/D orfil/nlnv.

■" VVcLcU'in ue IJUlMlUULlCiyi*^ uiuivcicn > ^ staan, die door de jongens op onzen <

> f 1 miTlPrwrinlrnl WOfH ftTl. lfi ^

/ ïviuxvci vcnaaiui^u ■» 7 —-

l te goed voorzien. U begrijpt wat dat •? zeggen wil: er staat te veel in.

5 Onze baas timmerman,

| iedereen kent hem, want hij is hier 5 bijna veertig jaren, gaat ons verlaten.

Per stuk.

In elkander vouwend Amerik. Droogrek met latten. Lang 1.10 M. Blauw geverfd. . . . f 2.50

Ongeverfd „2.—

Strijkplank, bekleed met wit baai. „ 4.80

Idem, onbekleed 1.75

Kleerbakken. Groot in den bodem gemeten 30 X 47 cM.

Geverfd , 0.90

Grootere naar gelang booger. Aardappelscbilbakjes. Geverfd. . „ 0.35

Trapladders, per trede „ 0.60

Zeer fraaie tuinstoelen. Beukenh.

met Amerik. grenen zitting.

Blank geolied 2.75

IJzeren Tuinstoelen, geverfd . . „ 2.25 Tafelbak met ezel van eikenh.

Gelakt ,5.—

Idem, zeer fijn geboend „ 7.50

IJzeren Tuintafel. Geverfd . . . , 3.— Rektafelblad met 2 schraagjes.

Blauw geverfd *7.50

Kindertuintafel van hout met

gedraaide pootjes. Netjes geverfd, 1.75

Een houten stoeltje 1.25

IJzeren Kindertuintaf el „ 1.25

Een dito stoeltje. Geverfd . . . „ 1.25 Voetbankjes van ijzer met houten blad en geverfd 0.45

Idem, van hout en geverfd . . . „ 0.40 Eierrekken voor 24 stuks..... 0.95

Grooter, eenigszins ander model, 2l/a Cent per gat.

Stoven van eikenhout ,0.75

Idem van wit hout, geverfd. . . „ 0.35

Idem ronde met blik beslagen . „ 1.10

Laarzentrekker van beukenhout. ,2.— Amerikaan sclie Kapstok. Met

10 pennen, geboend + 0.60

Idem, met 4 ijzeren jashaken. . „ 0.40

Handdoekrekje. Geverfd 0.75

Klein rekje. Hoog en breed

+ 1 M. Blauw geverfd 1.—

Schuurbak met drie hokjes . . „ 0.35 Slijpplank van Eikenhout met

zandbakje ,1-25

Groenten Hakbord. Beukenhout. „ 0.75

Vork en Lepelbak vanMahonieh. ,1.70

Idem van Eikenhout 0.85

Trapstoelen van Beukenhout . . „ 4.50

Eenvoudige vliegenkasten naar gelang van grootten f 5.—;

ƒ8.50; ƒ12.50.

Vuilnisbakje. 50 X 30 X 20 cM.

Geverfd ,1.50

Waschbok van zwaar Grenenhout.

Lang en breed 60 cM. hoog

55 cM „1.75

Looper-kloppers, blauw geverfd, om gang- en traploopers te kloppen 7.50

Wie boven ƒ 25.— bestelt, ontvangt de voorwerpen door geheel Nederland franco.

Over een en ander.

TTs.33, b-iox- exx gmds ©a OTjrocsbL

Droefheid is niet iets, dat ons nu en dan toevallig overkomt. Zij is de inslag, geweven in de schering van ons leven. En hij, die de goddelijke heiligheid van de smart en de diepe bedoeling van het lijden nog niet leerde verstaan, hij moet ook nog leeren wat leven is. Het Kruis, de openbaring van het hoogste leven, maakt het duidelijk.

Tiobertson.

* *

ïjc

Is hij een Christen, die den Bijbel en de Formulieren van buiten geleerd en alle gestalten en ongestalten van geloovigen bestudeerd heeft, maar die de dankzegging van den Earizeër en niet de smeeking van den tollenaar in het hart heeft?

Groen v. Prinsterer.

Bij boeken en bij menschen gaat men doorgaans veel te veel af op den titel.

N. N.

ijC

*

Zelfvertrouwen, zoo vaak de waan van den hoogmoed, is een kostelijke schat, als het de vrucht is van het geloof in God, het gevoel Zijner roeping en het erkennen Zijner gave. La Saussayc.

De grootste verzoeking is: niet in verzoeking te komen. Geert Groote.

Wanneer een mensch zijn zonden gedenkt, dan worden die zonden door God vergeten.

Arndt.

deed ik precies hetzelfde. Er was een kroeg vlak naast den winkel waar ik werkte; ik besteedde daar vijftig, ja soms zeventig cents daags, wel de helft van wat ik verdiende. Op een goeden morgen moest ik voor mijne vrouw in den slagerswinkel zijn, en wie kwam daar binnenstappen? De man van de kroeg.

„Geef mij tien pond runderlapjes," zei hij.

Hij kreeg die en ging weg.

„Wat moet jij hebben?" vroeg de slager.

„Geel mij tien cent lever."

't Was al wat ik koopen kon. — Ga jij nu maar je borrel drinken, vriend. Dan kan jij lever eten, maar de man, die je den drank verkoopt, eet runderlapjes."

De man, achter de toonbank in de kroeg, eet runderlapjes; de man die er voor staat, eet lever. Dat is het verschil!

LASTERVEEREN.

Een goede les gaf iemand eens aan zijne dienstmaagd, die maar al te gaarne het kwaad gerucht van andere menschen verbreidde. Hij beval haar een geslachte kip op de markt te koopen, den vogel te plukken, én de veeren naar alle kanten in het rond te strooien. De dienstbode, ofschoon over dit bevel ten zeerste verbaasd, deed desniettemin wat haar geboden was. Toen zij met de geplukte kip bij haar meester gekomen was, zeide deze tot haar: „Ga nu langs denzelfden weg weder terug, en zoek al de veeren op, die ge zoo pas hebt weggeworpen." — „Maar dat is geheel onmogelijk!" antwoordde de gedienstige; „de wind heeft ze in dien tijd reeds lang verstoven!" — „Zoo gaat het nu ook juist met uwe lasterlijke praatjes !" antwoordde hij. „Gij vertelt allerlei over andere menschen, en bekommert er u niet om, hoe ver uwe praatjes rondvliegen. Zij gaan de geheele stad door, en berokkenen uw medemenschen allerlei schade en verdriet. Daarom, strooi van dit oogenblik af niet zooveel veeren rond, maar eindig uwe

booze en zondige kwaadsprekendheid!"

VERSCHEIDENHEID.

Kerk en Secte. Serie I. No. 4.

Hollandia Drukkerij — Baarn.

De Waalsche Gemeenten door M.

A. Perk. em. predt. te Amsterda,m.

Is een zeer leerzame beschrijving van de gemeente der Walen, wier geschiedenis in de eerste jaren zóó samenvalt met die onzer vaderlandsche kerk.

De Zevendedags-Baptisten. door

G. Velthuyzen Sp,.

Wat de Baptisten voorstaan en belijden geeft de Hollandia drukkerij in Serie I, No. 3 uit van de hand van den heer Velthuyzen, voorganger der Zevendedags-Baptisten te Haarlem. Wij zouden den uitgevers vooral hierop willen wijzen:

streng in het oog te houden dat de lezers tot

't beschaafd leekenpubliek behooren, leeken dus,

niet ingewijden. Niet dat deze bochure te geleerd is, doch wat weet, zelfs een ontwikkelde leek,

van Maronieten en Thomas-Christenen .J

J. G. S. Jr.

EEN RIDDER KLUIZENAAR.

Een ridder had van kindsbeen af een zeer opvliegend karakter gehad. Bij de minste

ol geringste aanleiding ontstak Inj in de grootste drilt. Zoo had hij ook eenmaal in

een aanval van dolzinnige woeae zijn eigen broeder doodgestoken.

Groot was zijn berouw geweest, en in overeenstemming met den aard der tijden,

waarin hij leefde, deed hij allerlei boete¬

doeningen. Hij ontvluchtte de menschenwereld en woonde als kluizenaar in de woestijn, waar hij niemand had op wien hij boos kon worden.

Hier deed hij eene zeer leerzame ontdekking, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor allen, die gewoon zijn den oorsprong van het verkeerde, waaraan men zich schuldig maakt, meer buiten dan in zichzelven te zoeken. Hij was gewoon het water te drinken uit een bron, die op eene hoogte ontsprong, en vandaar naar beneden stroomde, en gewoonlijk verschafte deze bron hem overvloedig wat hij van noode had. Doch in den zomer duurde het gewoonlijk een heelen tijd, voordat hij zijne kruik gevuld had, en op zekeren dag drupte het water zoo langzaam naar beneden, dat hij wel een half uur bezig was, voordat hij een enkele teug kon nemen om zijn dorst te lesschen.

Dit nu maakte hem driftig. Hij stampvoette, geraakte als buiten zichzelven, en werd eindelijk zóó toornig, dat hij zijne kruik tegen de rots stuksloeg.

„Wee mij!" riep hij uit. „Ik heb gemeend mijzelven te ontvluchten!" En hij keerde weder naar zijn huis terug, omdat hij 't nu had ingezien, dat de verzoeking hem ook in de woestijn achtervolgde.

BRIEVENBUS.

Den lieer J. li. te 's Gr. Dank voor uw brief. Spoedig hoop ik u te beantwoorden. Gegroet.

Den Heer I. v. H H. tijdelijk te V. (België) Uitstekend. Hoe laat? Wij eten Zaterdags te 5 uren.

Kerknieuws.

Ned.' Herv. Kerk.

Beroepen te: Vianen, J. F. Wachter te Laügerak. — Sliedrecht, (toez.) K. G. C. Oldemaa te Beemster. — Purmerend (toez.) P. de Haas te Erichem. — Spankeren en Laag-Soeren, J. W. C. Ort te Dongjum. — Babyloniënbroek, S. R. Hermanides, cand. — Voorhout, B. ter Haar Romeny, cand. — Krewerd, L. van Dijk te Niezijl.

Aangekomen naar: Steenwijk, A. v. Kooten te Garderen. — Culemborg, A. L. Th. v. d. Ven te Eindhoven. — Vollenhove, C. Reynierse te Wilhelmioadorp. — Lutjegast, (toez.) J. G. Steenbeek Jr., cand. — Urk, C. \ lasblom te Colhen.

Bedankt voor: Wouterswoude, M. Pol. te Horssen. — Huins en Lyons, O. J. Staal te Wervershoof. — 's Gravenliage, Dr. J. E. Calleitbach te Rotterdam.

Liefdegaven,

RUNDERLAPJES OF LEVER ETEN?

Twee mannen werkten samen in denzelfden winkel. De een was jong, de ander oud. De jonge man deed zijn voorschoot af, en wilde de deur uitgaan.

„Ga je een borrel nemen, Jan?" vroeg de oudere.

„ Ja, dat ga ik doen."

„Ga je gang dan. Toen ik nog jong was,

VOOR DE WEEZEN.

Goederen.

In hartelijken dank ontvangen:

'sGravenhage, Jkvr. A. S. 5S blauwe boezeroens en 1 doos gebr. postzegels. — Sexbierum, mej. S. A. 12 borstrokjes. — Hillegersberg, door mej. E. W. v. S. van den Maria-krans 21 wollen onderrokken en 6 bonte werkschonen. — Stavoren, van de meisjesvereen. der Herv. Gemeente 10 pr. sokken, 3 rokjes en 3 boezelaars. — IJselstein, door mej. J. B. een sprei van mej. M. M. B. — Bourtange, mevr. W. geb. v. W. van de meisjesvereen. „Een ding is noodig"' 1 jongens-, 1 meisjes- en 1 kinderhemd. 2 werkschorten en 2 pr. kousen. — IJselstein, mej. wed. I. V. 75 hoeden, 21 petten, 6 lappen stof en 3 schorten. — Postm. Leiden, anoniem 12.30 M. duffel.

Giften.

In hartelijken dank ontvangen:

Fruitfort (Mich.), R. v. d. M. f 1.13. — Hees, mej. d. R. f 6.75. — 's Gravenhage, jonkvr. A. S. f500. — Wolvega c. a., ds. A. VV. V. f7.50 namens den Kerkeraad der Herv. Geau