is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1908, no 1949, 06-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiij concludeerde dus tot afstemmen, al waardeerde ■hij in de bedoeling het goede, n.1. om tot ruimte en outspanniug te komen. Dr. Slotemaker *le Bruine had wel bedenkingen, maar was voor ^ «le aanneming der voorstellen. Ds. Schrieke ^ verdedigde de voorstellen. , verte

In namiddag vergade ring werd de rekening ^ ^ van den penningmeester goedgekeurd en bleek ' ■dat gekozen waren tot loden van het Moderamen-. «y •«de heeren ds. C. 1?. Gror.emeyer, van Amster- V -dam en dr. A. v. d. Flier G. Jzn., pred. te u| ' Middelburg. „ Wl

Daarop hield dr. A. J. de Sopper, van "V elzen, ™ | zijne rede over wHegel en onze tijd." °

In de avondvergadering sprak Ds. G. H. Wagenaar over «De Christelijke Staatsschool , ^ terwijl Donderdagmorgen een levendig debat werd gevoerd over de beteekenis van Christus uitspraken omtrent het oude Verbond, tegenover 0 <le resultaten van historisch eritisch onderzoek. ^ Dr. J. Eiemens, pred. te Hoogland, had dit ;• onderwerp ingeleid. ^

— Onder leiding van dr. Slotemaker de Bruine ajs

te Utrecht, werd Dinsdagavond in het Volks- jen

koffiehuis Lijnmarkt47, de jaarvergadering srehou- S0IÏ •<leu der 1'red. Geh.-Onth. Vereeniging. Uit het

jaarsverslag door den secretaris, ds. Ledeboer van

Breedevoort, uitgebracht bleek dat het ledental j

thans 21-J. bedroeg. Onder alle studenten in de g(.el

theologie was de brochure verspreid : «de leids- a])S

lieden der Gemeenten en de Alcohol nood ' van „.gj ds. J. Knap. Aan alle predikanten was liet jaarverslag en de ledenlijst toegezonden, terwijl na

//Eukrateia" de bond van alle Prot.-Christelijke g0r

drankbestrijdersvereenigingen was opgericht. ^al

Alle Kerkeraden werden aangezocht als be- ge

;guustigers daarvan toe te treden. Door al deze -n propaganda was in do kas een tekort ontstaan

van f 104.. :aa

Als betuursleden werden gekozen ds. D. .T. m(

Aris, Herv. predikant te Drachten ; ds. A. Schou- (-j0

■ten, Gereformeerd predikant te Aalten en ds. Th.

Scharten, Luth. predikant te Hoorn. _ ~

Na behandeling der agenda, waarbij o.a. druk

■gesproken werd over onderwerpen te behandelen op ?

het a.s. Christ. Congres, dat door «Knkrateia S

wordt voorbereid, hield dr. R. J. van der Meulcn ?

■oene inleiding over: de taak der Kerkeraden in S

betrekking tot het drank vraagstuk , welke tot, ?

■een opgewekte bespreking aanleiding gaf. Dit S

stuk zal in druk worden gegeven en Jater aan c alle Kerkeraden toegezonden worden. Door ds. 5 Couvée uit Amerongen werd de vraag besproken 2 of de P. GehNO. V. zich niet eens wenden zou 5

.tot de voornaamste tegenstanders onzer beweging, 2 teneinde hun bezwaren te vernemen. Daar echter 5 bij de „Nationale" een dergelijk voornemen be- i -stónd, zal in dezen naar samenwerking gestreefd > worden. 5

Daarna werd deze druk bezochte vergadering > door ds. Dijkman van Rozenburg gesloten. 2

— Het orgaan der Ned. Zendingsvereeniging 2 bevat de agenda van den 47sten zendingsdag > •op Hemelvaartsdag, 28 Mei, a.s. 5

Des middags om 1 uur: Bijeenkomst van ? afgevaardigden, genoodigden en leden, met het 5 "hoofdbestuur, in het gebouw der «Maatschappij 2 tot Nut vau 't Algemeen", Oppert 81, te 5 Rotterdam. i

Na het openingswoord, uit te spreken door 5 ■den voorzitter vau het hoofdbestuur, zal do 2 heer C. Albers, oud-zendeling der vereeniging, S «en referaat houden over het onderwerp: „Het 2 $>;oed recht van de Zending onder de Moliam- \ medanen". Er zal gelegenheid gegeven worden < tot gedachtenwisseling over dit onderwerp. (

Te 3Va uur: Gemeenschappelijke (maaltijd < in «Maison Koomen", Schiedamschesingel 27. ( Des avonds te 6 uur: Samenkomst in de < Groote Kerk. Als spreker hierbij zal optreden , <ls. A. J. A. "Vermeer, pred. te 's-Gravenhage, < terwijl do kweekelingen A. van Dijk en A. , van As tot zendeling zullen worden ingezegend . «n daarna afgevaardigd door ds. H. J. Roose- ] boom, voorzitter van het hoofdbestuur. 1

Op Vrijdag, 29 Mei, heeft dan des voormid<lags te 10 uur in «Maison Koomen" bovengenoemd de 98ste algemeene vergadering van afgevaardigden der afdeelingen met het hoofdbestuur plaats.

— Uit Zetten meldt men aan de Nederlander, -<lat zich een voorloopig comité heeft gevormd, om in plaats van het Geref. Gymnasium, dat naar Arnhem vertrekt, te Zetten een nieuw Christelijk Gymnasium met internaat op te richten. Dat de belangstelling hiervoor in de naaste omgeving groot is, blijkt wel uit het feit, dat alleen uit de Herv. Gem. van Zetten en Andelst reeds een kapitaal is volteekend van f21.750 voor dit doel. Het voornemen bestaat, dit nieuwe gymnasium primo September 1909 te openen. Aan den Stationsweg wordt reeds naar geschikt terrein uitgezien.

— De Centraal-Bond van Christelijk-Philanthropische Inrichtingen in Nederland, houdt zijn .jaarlijksche algemeene vergadering op Maandag 18 Mei 1908, 's namiddags te P/2 uur, in «Eensgezindheid", Spui 12, Amsterdam.

De Agenda vermeldt de volgende punten van behandeling •.

1- Notulen van de Buitengewone Algem. Vergadering van 25 November 1907. 2. Verslag van den Secretaris. 3. Rekening en verantwoording van den Penningmeester over 1907. 4. "Verkiezing, wegens periodieke aftreding van 2 leden van liet Bestuur (Mr. YV. H. J. Baron van Heemstra en de Heer A. J. da Costa) en 1 lid van de Commissie van Advies (de Heer M. van Wijhe Ezn) die allen herkiesbaar zijp. .5. Korte mededeeling van den nieuwbenoemdon Inspecteur Mr. A. de Graaf. 6. Ingekomen circulaire dd. 10 April 1908 meldende do oprichting van een „Centraal-Bureau tot inzameling van gelden" gevestigd te Utrecht. 7. Mededeeling ■over de oprichting van de «Nederlandsche Ver-èeuigiag voor Armenzorg en Weldadigheid."

Buitenland.

AMERIKA. (

De commissie voor buitenlandsche aangelegenheden uit het Amerikaansclie Huis van Volksvertegenwoordigers beveelt de aanneming aan van het wetsontwerp, bepalende dat voortaan elk ^ iaar een millioen dollars voor den aankoop vau r

"eieren gezantschapsgebouwen en consulaten in het uuö ' buitenland besteed zal worden. Het onderwerp wil beginnen met een half millioen te bestem- jk men voor het koopen van eigen gezantschapsgebouwen te Berlijn en te Mexico. maal

JAPAN. berg

Voor zoover men tot nu toe lieoft kunnen na- meni

„aan zijn bij de ramp van de Matsoesjima 28 js officieren, 33 adelborsten en omstreeks 200 man

0111 het leven gekomen.

Het ongeluk wordt weer geweten aan zeilontloding van het befaamde Japansche kruit sjimose, E

dat een groote ontplofbare kracht heeft, maar a|s

als andere erop gelijkende kruitsoorten (men En denke aan do ramp met het Eransche schip lena) aafl

soms tot zelfontbranding kan overgaan. gciK

ZWITSERLAND.

De Bondsregeering heeft bepaald, dat de volksstemming over het voorstel, den verkoop van absint in het geheele land te verbieden, zal worden ^ gehouden op Zondag 5 Juli. ,

" Er wordt een harde strijd verwacht. _ _

Volgens ambtelijke opgaaf bestaan er in Zwit- ge < seriand 40 absintfabrieken, waarvan 17 in het tns kanton Neufchatel (13 in het Traversdal,) Hm ern: Genève, 4 in Waadland, 2 in Walliserland, 3 bel; in Schwvz, 2 in Zug en 2 in Bazel.

Van de 745,739 kilo absint, die het vorige ^ iaar in deze fabrieken gemaakt werd, ging niet meer dan 61,111 kilogram naar het buitenland; die de rest werd ju het land zeil verbruikt. sto

\ ^Mededeel ingen. j bej

> —* " ' $ 7.0<

5 Voor de Meubelmakerij 2 's

t \ doen we nog eens een krachtig beroep 2

1 \ op de medewerking der weezenvrienden. 5 br<

• 2 Men versta ons echter goed. We be- 5 'ia

1 § doelen niet, dat u maar wat moet < £1(

1 3 bestellen, ook al heeft u dat niet noodig. 2 "e [. 2 Dat is dwingen. Maar we willen aan- 5

- ? dringen bij hen, die huwelijksplannen S te

1 5 zien aankomen bij hun kinderen of 2 ei1

2 zelf huwelijksplannen hebben. Wij 2

I l denken aan hen, die uitbreiding willen 5 -

? geven aan hun huis en daarvoor een 5 g S nieuw slaap-, eet- of mooie-kamer- ^

" 5 ameublement noodig hebben. Wij staan ^ — ? er voor in, dat u tevreden zult zijn. ï

it \ Neerbosch' Boekhandel 2 _

llB S is gelukkig met de jongste uitgaven. S

> Dc Bruid van den Balling, een echt S

,r < boek voor jongelui, die er veel belang <

lo < bij hebben de kracht van het geloof, 5

g, \ de waarde van een christelijke levens- S

et 5 beschouwing, de ongereptheid der reine ?

n' ? liefde en degelijke karakters in helder ?

■!n ? licht te zien, wordt nog geregeld be- 5

., ^ steld. Het verblijdt mij, om ons en 2

■L ? niet het minst omdat wij daarmee ten ? |

je ? zegen kunnen zijn voor vele lezers i

en 5 van dit boek. s

l HET boek van Bunyan l

nd 5 gaat zeer druk. Wie hoorde er niet c se- > van, en nu Des Pelgrim's reize naar >

1 de Eeuwigheid met de Ghristinnereis 5 ( f' ' in volksuitgaaf verscheen, en voor zoo'n £ ] aiï ^ beetje verkrijgbaar is, wil ieder dat c : l'y_ S boek natuurlijk hebben. Wij zeggen S ,

J al'een dit maar: wie het nog niet in S er ? huis heeft, lestelle het dadelijk. Het is c ' 1(l' > noodig voor u en uw huis. ?

lat 5 Aan de Directie 5

uw C 5

en. J geve men s. v. p. ten spoedigste kennis, S

iste < indien gestuurde gaven niet verant- <

dat S woord, gedane bestellingen niet uitge- ?

-dst < voerd, gezonden brieven niet behandeld S

'o0 5 worden. 5

L\ve \ s

en. $ De Stichting is opengesteld i

ukt 2 voor bezoekers, behalve op Zon- en § ? Feestdagen, van Maandag tot Vrijdag ? an" 5 van 9—12 en van 2—4- uren. S

zlJn s <

, in - —

van Vaa Ixier es%

:om. ©xj, vaa overal.

slag

oor-

, 4. Bij de geringste dingen

in 2 Slechts trouw te zijn:

aron 't Is de fontein,

) en Waaruit de blijdschap 0 zoo hoog komt

id'on Oetinger.

* %

er- *

rich- _ c. .

3ljng Droetlieid is niet iets, dat ons nu en dan sling toevallig overkomt. Zij is de inslag, geweVer- ven in de schering van ons leven. E11 hij, die de goddelijke heiligheid van de smart

en de diepe bedoeling van het lijden nog MEL niet leerde verstaan,, hij moet ook nog leeren jn

wat leven is. Het Kruis, de openbaring van aand

het hoogste leven, maakt het duidelijk. toew

Robertson. (ee-n

*** inlan

Om Christen te worden is het eerst noodig ons zelf te worden. N. JS\ zijn

*** nooc

Ik vraagde eens aan een kluizenaar in Italië, hoe hij er toch toe kon komen heele- leve] maal alleen in een armzalige hut op een brie) bergtop te gaan wonen, ver van alle andere iiart] menschen verwijderd. Hij antwoordde: „God een is mijn naaste buurman". D

Sterne. te v * ^ * ook

van

Er is niets, waaronder menschen zóó lijden j^ij als onder de liefdeloosheid van menschen. mer En toch komen wij er zoo zelden toe eerst mee aan anderen te doen, wat wij zouden wen- zilv schen dat ze aan ons deden. van

Bitzius. wee 1= * naa

* de c Neem elke gelegenheid waar om iets haa

schoons te zien. Schoonheid is Gods hand- ziel schrift. Eoep haar welkom toe in elk schoon sch gelaat, in iederen lachenden hemel, in elke I frissche bloem. Drink haar eenvoudig en troi ernstig met al uw macht in. Zij is een var

beker van zegen. Ivingsley. °

* *

* bo< Wees onder de menschen als een doove, vai

die hooren, als een blinde die zien, als een ter

stomme die spreken kan. lie)

N. K. en

* vei

' ^ dc l Zwak is een godsdienstige richting, die de

> beteekenis en de waarde van het geloof de

> zoekt in wat de mensch voor God is, of in ™ \ 's menschen werken voor hetgeen hij Gods

!werk noemt, maar niet in woorden weet te qi brengen wat God is voor den mensch. Aan haar geloofsovertuiging ontbreekt het godsdienstig karakter; ontbreekt althans wat ze

bezitten moet om het besef van verantwoor- ze (lelijkheid in ons te versterken, en het los

te maken van wat in onze gevoelens en doel- v,

einden persoonlijk, tijdelijk en toevallig is. h|

De Bussy. (j(

\ VERSCHEIDENHEID, f:

? DE STEENDRUKKER. a

2 't Geen 't hert in zich besluit. I z

? Dat drukt het van zich uit. I „

2 't Papier, gelegen op de plaat, I ^

i Mits dat het door de persing gaat,

' 5 Ontvangt een afdruk van haar wezen; J

1 S De ziel gedrukt op 't eeuwig goed, (

I 2 I Ontvangt Gods beeld in zijn gemoed. j ; > j Waardoor hij eeuwig wordt geprezen. (

S Luyken. 1

t 5 ARBEID OP ZONDAG. j

II s Een onverschillige boer blufte er eens op,

3 ? I dat hij 't vorige jaar op een Zondag zijn I 1 <- land had geploegd, ook op een Zondag zijn t 2 zaad had gezaaid, en eveneens op een 1 ? I Zondag in Augustus met den oogst was I n 2 begonnen. Niettegenstaande dit, zoo zeide s c I hij, was de oogst zóó rijk geweest als nim- I J I mer te voren.

2 „God rekent met den mensch niet altijd S I in Augustus af," aldus sprak de man, aan 2 wien hij dit alles gezegd had.

5 HET GOUDEN BEELD.

> Ergens, waar in schier ontoegankelijke 5 I rotskloven en harden grond schatten van ? I edel metaal bedolven zijn, als wilden ze den in 2 I mensch, door zich te verbergen behoeden ig > tegen hebzucht en roof, lag ook een gouden 2 beeld verscholen, dat aan hem, die het < I vinden zou, geluk of ongeluk zou geven. L~v Zoo luidde althans de overlevering.

Een jongeling trachtte daarom in de I woeste rotsgevaarten en kloven door te ® I dringen en er naar te zoeken. Hij zag zijn I pogen bekroond en hij vond een gouden I beeld, terwijl voorts een glans van edelgeI steenten in de verte schitterde. I oen bij het beeld wilde wegdragen, kwam een stem: I „Indien gij dit millioenenbeeld in uw huis I brengt, zal het ook 't wn/hardcjAjcdtl aan, trekken. Doch zoo gij het hier laat, ontcomt vangt gij alle jaar de rente van het millioen n" I en kunt gij gerust leven, terwijl het milli'r. I ardenbeeld u moeite en zorg bij zoo n overI groote rijkdom brengen zal. Bedenk u wel! Een half uur dacht deze jongeling, die 1 dan I verstandig en voorzichtig was, na. Hij verewe- I genoegde zich toen dankbaar met het mil1 hij, lioen en deed daarmede wèl, zichzelf en mart I anderen. Wie wil als hij ?

MEL AATSCH MET DE MELAATSCHEN.

In een buitenlandsch blad vinden wij een aandoenlijk verhaal van de trouw en de toewijding eener jonge vrouw op Hawii (een der Sandwichs-eilanden). Een schoon inlandsch meisje huwde eenige jaren geleden met een jongen inboorling, die onlangs melaatsch werd. Hij zeide er niets van aan zijn vrouw, maar maakte in stilte al de noodige toebereiselen tot zijn vertrek naar Molokai-eiland, waar de melaatschen krach¬

tens de wet verplicht zijn hun verdere levensdagen door te brengen, en liét een brief voor zijn vrouw achter, waarin hij een hartroerend afscheid van haar nam en haar een lang en gelukkig leven toewenschte.

De jonge vrouw was ontroostbaar en na te vergeefs verlof gevraagd te hebben, om ook naar Molokai te gaan, nam zij de hulp van een knappen, sluwen dokter te baat. Hij verstrekte haar een preparaat, dat, als men er eenige weken dagelijks de hand mede inwreef de huid van dit lichaamsdeel zilverwit maakte, als in het eerste tijdperk van melaatschheid. Daarop wendde zij zich weder tot de gezondheidscommissie, om nu naar Molokai gezonden te worden. Maar de dokters vertrouwden het geval niet, omdat haar gelaat volstrekt geen sporen van de ziekte vertoonde, en toen men baar eens scherp ondervroeg, bekende zij haar list.

De dokters waren zóó getroffen door hare trouw en toewijding, dat zij voor ditmaal van den vasten regel afweken en haar verlof gaven om zich bij haren echtgenoot te gaan voegen. Vol blijdschap ging zij aan boord van een stoomboot naar Molokai, van welk gevangenis-eiland zij nooit mag terugkeeren. Iedereen bewondert zóóveel liefde en zelfopoffering, ■— zelfs zij die koel en onverschillig blijven, wanneer men bun verhaalt van Hem, die uit liefde voor hen, den smadelijken kruisdood stierf. „Hij is afgesneden uit het land der levenden; om 1 de overtreding Mijns volks is de plaag op Hem geweest."

! OORDEEL VAN EEN PAAR BEROEMDE MANNEN OVER DEN BIJBEL.

, „De bijbel is niet alleen een wo/^sboek," . zeide de groote Duitsche dichter Goethe, , „maar een boek der volkeren, omdat hij de ' lotgevallen geeft van één volk als symbool van alle overige. Hoe beschaafder de mensch• heid wordt, des te meer zal de bijbel gedeeltelijk als grondslag, gedeeltelijk als mid" I del bij de opvoeding, natuurlijk niet door eigenwijze, maar door waarlijk wijze menI schen worden gebruikt."

En W. von Humboldt, Jeen beroemd I geleerde, verklaarde: „Hij, die rijk is aan j'kennis, dringt diep in den bijbel door; ~ I niemand legt hem onbevredigd ter zijde. I Het lezen in die oude boeken geeft een I bron van troost."

„Ik heb mijn verlichte denkbeelden alleen I aan de lezing van één boek te danken." t. I zoo zegt weer een ander dichter, Heine. I „Aan één boek? Zeker, het is een oud en I eenvoudig boek, bescheiden als de natuur, I ook natuurlijk als deze, een boek, dat er alledaagsch en eenvoudig uitziet, als de zon 11' I die ons verwarmt, en als het brood, dat ons voedt; een boek, dat ons zoo trouwhartig en goed aankijkt, als een grootmoen' der, die er dagelijks in leest met de lieve, bevende lippen en den bril op den neus. I Dit boek heet kortweg „het boek, de bijbel."' I Met recht noemt men het ook „Heilige Schrift!" Wie zijn God heeft verloren, kan >P, I Hem wedervinden in dit boek, en die Hem ij 11 I nooit heeft gekend, dien mensch waait er 'jn I uit tegemoet de adem van 't Goddelijk en Woord."

ras I —

m- Kerknienws.

ijd Ned. Herv. Kerk.

ian j Beroepen te: IJlst, (tooz.) G. van TVolfsI winkel te 's Gravenland. — Dokkum^F. Germs I te ïwijzel. — Vlaardingen, J. van Duyvenboode

te Heukelum.

I Aamgenomen naak.: Grootebroek, A. Sterson jke te Oostliuizen. Almelo, L. S. van Zwet te Hoo/an o-ersmilde. — Marum G. W. Hijka te Heveske-. — jen Havelte. P. Neermever te Bakkeveeu. — Winsum, Jen (Fr.) Tj. Petersen te Oosterzee. — Goutum, J. den v. Giffen te Zuidhorn.

het

'en. y •

Liefdegaven,

de — —

.te VOOR DE WEEZEN.

zijn

den Goederen.

l»e' In hartelijken dank ontvangen:

Workum, N. N. II pr. kousen. — Lekker-

em: ]cork) p. v. I). een doos met gebr. postzegels. —

tims Kooten, B. H. gebr. postzegels. — Bodegraven,

aan- ]) t. eea praclitige bezending bloemzaden voor

P11'" de kleine tuiniers. — Paesens, door mevr. C.

ioen ggb. k. van de meisjesvereen. «Bidt en Werkt"

nilli- 4 hemden. — Oosterend, door mej. B. O. geb.

ver- B. van de vrouwenvereen. «Martba" 5 jakjes,

rel!" 7 sloopen, fi boezelaars, 5 borstrokjes, S pr.

die kousen, 1 pr. aroote id., 1 groote en 3 kleine jon-

ver- gensliemden, 12 groote en 2 kleine meisjeshem-

mil- den, 7 schortjes en 12 zakdoeken. — Orerscliie,

f en mej. J. v. d. G. 8 molton dekens, G hemden, 12 rokjes, 10 jurken en 3 kapers.