is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1910, no 2073, 21-09-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschilderde penantkastjes . , , » 9.50 £ tic

„ waschtafeltjes. . . « 5.— ? op

ii nachtkastjes . . . 'n 5.— s ze

n reclame tafeltjes . . « 2.— ? en

Boekenhangers. ... ƒ o.— S

en „ 3.50 5

Piano- of Orgelstoeltje zwart ge- >

politoerd C

Onze Drukkerij ? ^

\ is bekend, ja want ieder begrijpt 5 to

Iwel, dat waar die kalenders en alma- s ; nakken en zoovele boeken gedrukt ? (( worden, waar ook dit Orgaan gedrukt $ wordt, een drukkerij moet zijn .. .. s dan, voor particulieren leveren we < eigenlijk veel te weinig af. <

Dat kan beter worden t h

indien wij mogen drukken het jaar- S ^ verslag uwer vereeniging; de periodieke g 6i mededeelingen van uw arbeidsveld; e e de wikkels voor uw winkelwaren; de > prospectussen van uw branche; de ? attestatiën voor uw kerkeraad; de ? brochures voor uw doel; de program- s ma's voor uw feest, de muziek voor ? g uw zang enz. enz. enz. g e

Taa oxx glads 2

GEBED VOOR DE CATECHISATIE.

Op de wflze van Psalm IX. Heer ik wil u uit, enz. 1

O Zonne der gerechtigheid,

Die ons verlicht, verwarmt, verblijdt,

Laat toch uw goddelijke stralen Met kracht op onze zielen dalen.

Gij geeft, 't is waar, voor ons gezicht Nu nog 't natuurlijk zonnelicht;

Ja, wie kan u genoegzaan loven, v 't Licht van uw Woord geeft Gij daarboven.

Maar al dat licht en baat ons niet, Zoo Gij, o heilzon! niet en schiet Uw stralen om ons te verlichten ; Al 't andre zijn maar doove schichten.

Dies Heer, die ons steeds spijst en laaft, Och, dat Gij nu uw Geest ons gaaft,

Wijl wij hier samen zijn gezeten, Om 't voedsel van uw Woord te eten.

De mensch leeft niet bij brood alleen, Maar Heer, uw zegen is 't alleen Die lijf-en zielspijs doet gedijen;

Wil ons dan steeds daardoor verblijen.

Vat ons toch bij de rechterhand;

Verlicht ons duistere verstand,

En heilig ons hier in uw waarheid;

Breng ons hierna in 's hemels klaarheid.

DANKZEGGING NA DE CATECHISATIE.

Stem: Psalm XXXI. Ik stel op u vast, enz.

Gedankt moet nu Jehova wezen,

Die ons uit zijn woord rein,

Geleerd heeft, groot en klein;

Zijn Naam moet eeuwig zijn geprezen, Voor alle zijn weldaden,

Die ons steeds overladen,

Vooral is ons nu weer gebleken,

Uit dit goed onderwijs,

Gelijk ook telken reis,

Zijn goedheid; waarvan veel versteken

Zijn, die 't nu wel betreuren,

't Geen ons nog mag gebeuren.

Och, dat wij dit ter harte namen,

Gelijk wij zijn verplicht;

Heer! neem nooit van ons 't licht;

Voor eeuwig zullen zij zich schamen,

Die dit zoo weinig achten;

Och, dat ze haar bedachten.

Heer, wil uw plagen van ons weren;

Zijt nimmer zoo verstoord,

Dat Ge ons Onttrekt uw Woord;

Laat uw Geest zelf ons daaruit leeren;

Zoo zullen wij 't betrachten,

En gun ons daartoe1 krachten.

Amen.

Gebed en Dankzegging uit het Vraagboek van -ds. Van' Klaveren .Zie: vorig Oosten en Nijmeegsche Kerkbode No. 728.

Gïier een en aissfisr.

Lichtstralen, 3/4 afl. 16e Jaarg. 1910. J. M. Bredée — Rotterdam.

In deze zeer lezenswaardige en belangrijke uitgave geeft Br. A. J. Bliek, zendeling te Meester Cornelis, een uitnemend overzicht van 't geen do Protestantsche Zending doet voor den ikrankeu en voor den armen Javaan. Uit den aard

der zaak is de behandeling van hét pauperisme' op Java niet volledig. Be Heer der Zending zj zegene alle pogingen, die tot heil van leprozen en paupers worden in het werk gesteld!

Papa i Woente door Alb. C. Ivruyt.

— Rotterdam, M. Wijt & Zonen.

Zeer onderhoudend en leerrijk is deze korte biographie. De kennismaking met dien Posso'schen hoofdman is een zeer aangename. Wat kan God el toch wonderen doen in eea menschenhart. Zonder Papa i Woente en diens invloed zou het werk der Zending niet zoo voorspoedig zijn geweest. —

Eene lezing over het belang eener Christelijke school. W. J. van

Nas. — Rhenen.

Ehenen 's oudste pastor, Ds. W. Pt. Boerendans, ^ hield den Sisten Oct. 1907 voor belangstellenden in Christelijk onderwijs eene lezing, die thans, behoudens enkele wijzigingen, op verzoek vau ' een geacht gemeentelid, in druk verschijnt, 'tls een warm pleidooi voor de Christelijke school.

3

In Christus alles. J. M. Bredée,

— Rotterdam. 4

Afscheids- en intreerede van Dr. G. Oorthuis gehouden te Leiden en te Amsterdam 26 Juni ^ en 6 Juli 1910.' Met de bevestigingsrede van • Ds. C. B. Oosterhuis, Predt. te Botterdam, gehouden te Amsterdam 3 Juli 1910. Hoogst ernstige woorden, uit der, aard der zaak eenigszins gelegenheidspreeken !

Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven. — Goes, Ooster- ( baan en le Cointre.

Een lied met Harmonium- Orgel- of pianobegeleiding. Niet vermeld worden dichter en < toonzetter. Een lieve, eenvoudige melodie, aan- : bavelenswaardig voor het Christelijk 'huisgezin. ;

J. G. S. Jr.

— I

Karkniftuws.

Beroepen te : Langewaag, J. M. Natzijl te Berkhout. — Aalst, toez. P. Kruyt, cand. — Boxum en Blessum, B. Klein Wassink te Leeuwarden. — Ouderkerk a/d IJsel, dl-. J. D. de Lind vau Wijngaarden te ■ Putten. — Brakel, P. Kruvt. cand. — Asperen, J. Voorsteegh te Acquoy.

Aangekomen naar : Langweer, P. Nauta te Bitthem. — De Meern, B. Gijzel, cand.

Bedankt voob : Betranchement, G. W. Kobus te Bockanje. — Heerenveen, D. Sijpkens te Krommenie. — Hedel, A. Dekker te Gameren. — Ameide en Tienhoven, 1'. van Toorn te Sprang. — Glanerburg. G. J. v. d. Plier te Ootmarsum. — Waddingsveeu, C. Bouthoorn te Dordrecht.

Liefdegaven.

VOOR DE WEEZEN.

Giften.

lil hartelijken dank ontvangen:

Van N. N. te N. f25 voor rijtuig-gebruik. — ' Van mej. A. B. te A. f 10. — Leerdam, door ds. G. f 10.30 verzameld door G. V. — Zuidzande, S. L. f3. —Vreeland, mevr. wed. H. W. F. geb. J. f2 voor't lezen van wHet Oosten." — Vlissingen, P. H. v. B. f 1. — Botterdam, N. N. f500. — Neerbosch, uit de bus bij den ingang f 19.05 — Botterdam, door mevr. wed. S. A. v. d. H. geb. W. f 17.50 uit het busje van wijlen C. v. d. H.

VOOB BESTAUBATIE WEEZENKAPEL.

In hartelijken dank ontvangen en verantwoord : f 2340.32 Driebergen, mej. B. d. G. ... n L Amsterdam, mej. M. d . B. . . . n 0.50 Nieuwerkerk (Z ), mej. C. L. . ■ n 1.

Totaal f 2342.82

Advertentfe-orders voor „HET OOSTEN" gelieve men steeds le adresscereii aan Neerbosch' Boekhandel te Neerbotch.

Om in 't eerstverscliijiiend nummer te worden opgenomen, moeten de advertenties des Maandags in ons bezit zijn.

• Advertentiën,

Weduwe,

uit den beschaafden stand, P. G., z. k., van gepasseerden leeftijd, zag zich gaarne " geplaatst aan het hoofd van een klein Chr.

gezin of bij een eenig heer. Salaris geen _ vereisehte.

Brieven onder letters V. V. aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

y. GEVRAAGD tegen November: een nette

Varkensslagersleerling

boven de 16 jaar, van goede getuigen voorn zien. Zondags vrij.

•d Adres; JOHs. SLOT, Iiaalte.

In het Christelijk Gesticht voor Krank- « zinnigen „Vrederust" te Bergen op Zoom, WORDT GEVRAAGD eene i

HUISMEESTERES, f

die instemt met doel en grondslag der Vereeniging. Alleen personen van netten stand en van ontwikkeling komen in aanmerking. Sollicitatiën worden ingewacht bij

DEN GENEESHEER-DIRECTEUR.

Eene Installatie le koop,

bestaande uit:

lo. een Stoomketel van 25 vierk. M. ver- | warmd oppervlak en 6 atmosfeer stoomdruk ;

2o. een I Cylinder Stoommachine van 24

effectieve paardenkracht;

3o. een Gelijkstroom Schunt-dynamo van

110 Volts en 4 Kilowatt vermogen; 4o. een daarbij passend Schakelbord.

Alles in prima toestand en iederen werkdag van 9—12, van 2—4 en van 5—7 uur ■ in werking te zien aan de Weesinrichting te Neerbosch.

GELDBELEGGING.

Het Bestuur eener Chr. School VRAAGT

een

eerste" hypotheek

a f 7500.— tegen hoogstens 4 pCt, op zijn school met meubilair. De school, zoo goed als nieuw, is wel gelegen en heeft bij aanbesteding, zonder meubilair, gekost f 22000 en aan bouwgrond f2400. Een jaarlijksche aflossing kan worden toegezegd.

Brieven fr. No. 27 aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch.

EVANGELISATIE, CHR. SCHOOL EN CHR. BEWAARSCHOOL TE HOORN.

Wij hebben voor onze Stichtingen elke maand f 600.— noodig. Als wij elke maand f 180.— van buiten ontvangen, kunnen wij rondkomen. De laatste 3 maanden ontvingen wij samen slechts f 221.50. Ons tekort begint grooter te, worden. Wij zijn afhankelijk van vrijwillige gaven, want wij gebruiken, sedert 18 jaar, geen Collectant. Cwe gaven zijn vooral nu dubbel welkom.

J. SCHIPPER, Penningmeester. ' Militair Tehuis te Hoorn.

PLACE ROYALE, NU1E6EN,

CHR. HOTEL RESTAURANT,

Ridderstraat 6a.

r —

Logies per nacht 80, 60 en 40 ct. Dineeren 60 ct. en hooger. ■ Pension per week ƒ 6.—, f 7.— en ƒ 8.—.

r

Pension in Juli en Augustus Q f 8.—, f 10.— en f 12.— per week.

Zeer aan te bevelen voor gezelschappen, die de Weesinrichting bezoeken.

Aanbevelend,

2 L. VAN BERKUIIII.

i f85,- Amerik. Orgel, f85,-

" Pianomodel, 5 Octaaf, 10 Registers, waarbij F dubbele koppeling, 2 Kniezwellen, fijne kast e met lustres. Aangeboden voor f85,— met garantie. Levering franco.

Brieven onder lett. O. aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch. e —

9 Probeer de Sigaren

UIT DE FABRIEK VAN

" J. MAST te Oud-Beijerland.

Prima Hasidwsrk .. .. ie MONSTERKISTJES franco.

r.

Van Qouwemnge & Hamerslag,

- NIJMEGEN.

te

GROOTHANDEL IN

Steenkolen, Cokes, Anthraciet en Briketten.

lisiai Ki

VOORHEEN:

„DE VEREENIGDE IJZERHANDEL". HERTOGSTRAAT,

hoek VAN BROECKHUIJSENSTRAAT.

Int. Telefoon 160.

NIJMIEG-EN".

ECHTE Germania Vulkachels.

Petroleumkachels. Gaskachels. - Tegelplaten.

Huishoudelijke Artikelen.

Prima Natuurboter.

Negen Pond fr. p. post f Ss075.

Aan bekende adressen wordt op proef geleverd.

Hellendoorn. A. BOOM.

s C. WESTENDORP.

1 Verlengde Hertogstraat 133,

HST IJ" 1S/L E O- E 3NT.

I HEERENKLEEDfflG.

I dames-tailleur.

I Costnes ei lautels naar maat

Beleefd aanbevelend.

' """"B—1Til

firma Uled. Joh. Sis & Zn.,

Confiseurs-Cuisiniers, Nijmegen, BEVEELT ZICH BELEEFD AAN.

jP

1, LIPJES,

OPPERT 131—133, BOTTERDAM.

SPIEGEL- EN VENSTERGLAS. ATELIER VOOR GLA.S TN LOOD EN IN KOPER. GLAS-ETSERIJ. MACHINALE GLASSLIJPERIJ. GLAS-ASSURANTIE.

Verzending door het geheele Rijk.

! 1 ALBERTVANWIJHE,

Ganzenheuvel 50, Nijmegen.

HANDEL IN

I GRANEM, ZADEN, TARWEBLOEM, aiie soorten VEEVOEDER,

KOLONIALE en GRUTTERSWAREN,

SPEK en REUZEL enz. enz. i Doet vragen en bezorgen aan huis.

Vruchtensappen, Limonadesiropen, Bessenwijn, Frambozenwijn, ieiwijn, Jams van m & ZOON.

Prysconranten, ook voor wederverkoopers, «p aanvrage.

M. G. BOK & ZOORS,

Hofleveranciers, ALFEN a/d RIJN.