is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1913, no 2218, 02-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog eens wat erven

wp! wisten dat ze

zouden, maar ook aan hen die nooit erven en voor wie zoo'n legaat een goddelijke beschikking, een blijde verrassing heeten mag. Ook voor de ontvangen chocolade uit het land der Zeeuwen zeggen wij hartelijk dank, niet minder voor alle gaven en alle goederen. Het is nu eenmaal zoo, dat omtrent dezen tijd de inkomsten weinige zijn, dat weet ieder en dat wordt op alle stichtingen ervaren: wij mogen dus zeer dankbaar zijn, dat hierop in ons jubileum-jaar een prachtige uitzondering

gemaakt wordt.

Zaterdagavond hielden wij weer dankstond in de Weezenkapel, hetgeen vele weken niet gebeurd was. Wij hebben toen van onze reis verteld en zoodoende de bezending vooruitgezonden ansichten aan grooten en kleinen verklaard: een gemakkelijke en goedkoope manier van reizen. Trouwens, om dat te kunnen doen dit jaar, daar heeft het Bestuur der Weesinrichting ' wel voor gezorgd. — Het is en blijft feest in ons aller hart. Daarom is het ook zoo goed, dat de dankstonden weer begonnen. Ik weet nog best dat ons als jongens op de catechisatie eens gevraagd werd wat makkelijker was: bidden of danken. Wij vonden van danken. Maar daar staat geschreven: nnnl-t Gnrl in alles. En daar begint de

mnpiliiktieid. In alles. En toch, danken is

" , . , , ,

een zegen, danken is een genoi, uaiiKen is een innig gebed. Ziet, ik verblijd mij als onze kinderen het in de wereld buiten Neerbosch goed maken, maar het is mij tot groote vreugde als ik hier op Neerbosch in de jonge levens iets bespeur van dank aan God en menschen, en later zie dat ze het a-b-c geleerd hebben van het in alles dankbaar zijn, ook in den dag der slagen, ook op den weg der rouwe, ook in de ure der verzuchting, ook op het pad van den vooruitgang. Want, dankbaarheid is het zout van het leven. Ondankbare mpn<5rVif,n ziin onDleizierigr, ontevreden,

onkiesch, ongewoon.... dat zijn muffe

levens het zout is er niet in. Het

dtpmrie ons ook dankbaar dat Zondag

Ds. J. G. Steenbeek uit Weesp voor ons preekte. Zijn woord ging er goed in. Het i<? misschien wel wat kleinzielig, maar ik

voel altijd nog veel voor de stad mijner

vaderen, waar ik mijn lieve vrouw gevnn den heb. en zulke hartelijke vrienden

mncht ontmoeten in miin dagen van zwaar

verlip*. Als ik over de Vechtbrug spoor

en naar rechts zie, naar het kerkhof, waar

ik in den loop der jaren veel aiernaars hppnhracht. en links, waar dat vriende¬

lijke stadje achter het groen verrijst, dan

word ik altijd aangenaam gestemu.

Over het ongestadige weer, net als sommiger humeur, den hooibouw die niet opschiet, de inspectie van dokter, schrijft de kronieker thans niet, dan wordt het epistel te lang.

Maar wel brengt hij hierbij een woord van groote erkentelijkheid voor de vele gelukwenschen en waardeerende woorden, tot hem gericht bij gelegenheid van zijne Koninklijke benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben er zeer mee in mijn schik en hoop het, met mijne vrouw, nog lang ie mogen dragen.

s.

Binnenland.

In blijde stemming zien wij ook uit naar aanstaanden Vrijdag. Komen er op ons Kersenfeest altijd vele gasten, dit jaar verwachten wij een gansch zeer groote schare. Allereerst het Bestuur onzer Stichting, 'jdat, naar wij hopen, present kan zijn, en in de tweede plaats die honderden kinderen uit alle deelen van ons land, waar een afdeeling is van De Neerbosch-Cent.

Gij zijt ons welkom, bijzonder welkom, kleine vrienden en vriendinnetjes met uwe Leidslieden. Veel hebt gij voor ons groote gezin gedaan in de bijna 10 jaren dat wjj uw hulp mochten genieten. En zoudt gij u op het jaarfeest der grooten niet zoo op uw plaats gevoeld hebben in ons midden, thans willen wij met u danken, met u juichen, met u lachen, met u kersen eten. Zorgt er voor dat gij 's morgens op tijd zijt en de tram pakt, die extra voor u rijdt. Natuurlijk zullen er zijn, die die tram niet kunnen halen, die moeten dan maar eens in de Mededeelingen kijken, of er nog niet een geschikte gelegenheid voor

i • -- H7n/\rrrtvi^rtrn fn clnn_

IltJIl is uiii naai net ^

men. Bij aankomst gaan we dadelijk naar de gerestaureerde kerk, dan.... maar dat zult u wel zien en proeven. En .... is er in uw afdeeling misschien een die de reis niet betalen kan, loop dan eens even bij den heer Geefgraag of Mejuffrouw Mild aan, en tien tegen één of ze zullen u zeggen: zeker, dat kind gaat ook mee, ik neem dat voor mijne rekening! Dat is niets om zoo iets te vragen. Daarmee bewijst u het kind een weldaad. Laten ze maar zien de jongelui, uw liefde: ze krijgen daarvan indrukken, die ze meer goed dan kwaad doen. Natuurlijk is er op dien dag ook gelegenheid om af te rekenen, maar liever zien we, dat de buit vóór dien tijd binnen komt, want onze administrateur is Zaterdag met vacantie uitgegaan en blijft 14 dagen onderweg. Zijn plaatsvervanger is wel capable genoeg om de zaak op denzelfden voet voort te zetten, maar op zoo'n drukken dag.... enfin, u weet nu genoeg wat wij gaarne hebben en wat u te doen staat: Komt allen, vrienden van De Neerbosch-Cent.

Naar „De Nederlander" verneemt heeft liet Bestuur van het Chr. Nat. Zendingsfeest van H. M. de Koningin bericht ontvangen dat zij hoopt in de gelegenheid te zijn het Zendingsfeest op ltaaphorst (2 Juli) bij te wonen.

Juli is de maand der groote Zendingsfeesten, zooals Hemelvaartsdag en de Tweede Pinksterdag de dagen geworden zijn voor de feesten der

Bestuur van het Chr. N at. Zendmgsreest van

lokale en clas3ikale zendingsvereenigingen.

Het Chr. Nat. Zendingsfeest opent de rij op 2 Juli. Dan volgt het Zuider Zendingsfeest, dat gehouden wordt in het Mastbosch bij Ginneken, op Woensdag 16 Juli en eindelijk op 23 Juli het Noordelijk Evangelisch Zendingsfeest iii 't Oranjewoud bij Heerenveen.

Daarenboven hebben we in Juli de Conferentie voor Inwendige Zending te Doetinchem (van 14 Juli tot 17 Juli) en de jaarvergadering van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Botterdam op Dinsdag 8 en Woensdag 9 Juli, het laatste onder Voorzitterschap van Prof. H. M. van Nes, hoogleeraar te Leiden.

Op het Noordelijk Zendingsfeest hopen als sprekers op te treden: prof. dr. Ridderbos te Kampen, eerste openingsrede; dr. J. E. Callenbach, tweede openingsrede; ds. Westermau Holsteijn te Apeldoorn, ds. A. Klinkenberg te Delft; ds. J. G. Buenk te Arnhem; ds. Petersen te Veendam; ds. Meijering te Katwijk a/d. Rijn; ds. Renkema te Duisburg; ds. Doekes te Nieuwdorp; ds. Irapeta te Katwijk aan Zee, terwijl op het Zuider Zendingsfeest het woord zal worden gevoerd door: Ds. T. Doevendans, pred. te

° . i T»l T I \J~C

Amsterdam, openingsrede, mevr. i n. xi. nul¬

man—Stolk te rnncenhage, onderwerp, „ivieuedeelingen over het Zendingswerk van haren Echt¬

genoot te Posso, JL)s. r. a tegenga, predikant ie

„ Tl 1 ±. ,1 A

Zwartsluis. Onderwerp: „net wacntwooru uci T)« J. Pullman, pred. te Utrecht, on¬

derwerp : „Drie steden." Oud-Zendeling J. A. van "Rol an +p TTt.rpc.ht. onderw.: „Nacht en morgen

op Nieuw-Guinea." Ds. M. J.Punselie, Predikant

te Leiden, onderwerp: „noe wij overwiuumn

)e Heer M. van VVylie, directeur van uei uoui- zo angshuis te Hoenderloo. Onderwerp: „Getuigen m s redden." Ds. M. M. Horjus, Pred. te Breda, kc nderw.: „De hoofdinhoud onzer Prediking." )r. S. van der Leij, Zendeling-arts te Bussum, on- bf Lerwerp: „Zending door doctoren. Ds. S.1I. J. (ames, Pred. te Lage Zwaluwe, onderwerp: „De H reheel eenige beteekenis van den Christ. Godslienst voor alle tijden en alle volkeren." Prof. Dr. P. J. Muller. Oud-Hoogleeraar te 's Graven- H ïage, Slotrede. ^

_ We ontvingen het verslag over het 26ste sj

jaar (1912) van de Lut'nersche Diakonessen In- g

richting te Amsterdam, waarin natuurlijk nog v

wordt terug gekomen op het 25 jarig jubilc, a

dat op 80 Januari 1912 feestelijk werd gevierd. e

In 1912 had de afvaardiging plaats van twee j

diakonessen voor Indië en werden vier zusters ^

ingezegend. In Mei bracht II. M. de Koningin— a

Moeder een bezoek aan de Inrichting. 1

Het aantal leden der Vereeniging steeg in 1912 ,

vau 341 tot 362 en het aantal begunstigers van ,

84 tot 98. 14 Luthersche gementen zijn bij de ]

Ver. aangesloten. Op 31 Dec. 1912 waren er ?

74 zusters in het Moederhuis, waarvan 35 inge- \

zegende. , , „. '

Het aantal verpleegdagen bedroeg voor het Zie- ■ kenhuis te Amsterdam 36416 d. i. 99 u 100 patienten per dag. Over den arbeid der zusters in verschillende plaatsen als wijkzusters enz. bevat het verslag allerlei gegevens. Uit het resumé blijkt o. a. dat de zusters in 1912 haar dienst mochten veileenen aan 4- 4000 personen; dat in de 3 zieken-

. , -r-. i o. n i • ci e f\ * „ 1,^ i

huizen te Amsterdam, jjencen jjauivia ouv werden verpleegd in 41000 verpleegdagen, waarvan 2/3 kosteloos of tegen verminderden prijs; dat in het herstellingsoord 69 zwakke kinderen werden verzorgd, en ± 800 jonge dochters en vrouwen deelnamen aan de kransen der zusters.

De exploitatie rekening loopt over een bedrag' vau f 104.939.41 met een nadeelig saldo van f 654.71. Aan contributie werd ontvangen slechts f4600 - d. i- nog geen 5•/„ der jaarlijksche uitgaven. Vandaar dat een inteekenbiljet bij het verslag is, waarvan we hopen dat velen zullen gebruik maken.

Het Bestuur der Stichting bestaat uit de volgende heeren en dames:

J. W. Kirberger, Voorz. E. Sillem. Vice-Voorz. Jhr. Mr. L. H. J. E. Vau Bevervoorden tot 01- I I demeule, Penningmeester. Ds. W. E. Ilekker. Ds. J. E. Schröder. Ds. J. J. L. Duijvendak. Ds. C. Th. Scharten. Mej. M. H. A. Insinger. Mevr. J. A. Insinger-Gleichman. Mevr. T. N. Van Loon-Egidius. Mevr. J. C. J. Eilers-Jakobsen. Mej. A. Sillem. Mej. II. E. Stumphius. Diakones L. Krüger, Besturende Zuster. Ds. Th. E. Isaachsen, Predikant-Directeur, Secretaris.

Het 21ste jaarverslag van den Diakonessen-

arbeid te Hilversum vermeldt, dat van April 1912—1913 in het Diakonessenhuis 381 personen zijn verpleegd geworden. Hersteld ver¬

trokken er 292. In de gemeente werd in 105

gezinnen 3546 keer hulp verleend; 96 bezoeken werden afgelegd.

Behoudens enkele kleine ongesteldheden, was de toestand der zusters zeer goed, zoodat deze haar werk met blijdschap mochten doen.

Eóne zuster deed examen voor godsdienstonderwijzeres ; een andere zuster kreeg de kleeding van liet Huis; terwijl eene proefzuster zal heengaan wegens huwelijksplannen. De plaatsen van enkele jongere zusters die het Huis verlieten werden door nieuwe weer ingenomen.

In Silo zijn alle plaatsen bezet. Telkens moesten aanvragen geweigerd worden. Het blijkt dat er vooral behoefte is aan verzorging van hulpbehoevende ouden van dagen, die geen eigen tehuis hebben, waar zij kunnen gekoesterd en verzorgd worden; terwijl zij niet in de termen vallen, om te worden opgenomen in een ziekeninrichting.

Op de zomervergaderingen van Bestuur en

Commissarissen van het Doorgangshuis voor jongens te Hoenderloo gaf de Penningmeester de heer P. W. van Eossem een overzicht van den staat der middelen, waaruit bleek, dat er op het oogenblik een tekort is van f16000, terwijl nog ongeveer f4000 voor de bouwrekening te betalen is. Staande de vergadering stelden de aanwezigen ongeveer 1 10.000 beschikbaar tot dekking van het tekort. Tevens werd f 5000 aan aandeelen uitgeloot uit do gelden tot dat doel van de Eegeering ontvangen.

Be Vereeniging van godsdienstonderwijzers

bij de Ned. Herv.' Kerk hoopt Donderdag 17 Juli e. k. haar 41ste algemeene vergadering te houden, in het Brongebouw te Haarlem, des ochtends te 101 ƒ2 uur. Behalve de verkiezing van lipt "Rpsbinr. zullen volgens de agenda, o.m.

de volgende punten van bespreking aau de orde lrnmp.n • 1 » T)e Insniratie der H. Schrift, bij¬

zonder, volgens het Zelfgetuigenis der H. Schrift"; II. „Het belang van het Catechetisch onderwijs in de geschiedenis der Christelijke Kerk" ; III. „Het zedelijk en godsdienstig gevaar van de bioscoop."

We ontvingen de Mededeelingen der Ver.

tot Evangelisatie binnen de classis 's-Hertogenwnnrin ltpf. iajirverslas voorkomt over het

J c- t .

;nnv 1Q19. 'f T« rlp yp.vpnrla m:ial dat zoo n verslag

aai x o u j-j , -

1 1 i*»i i .1. — ,1/A

verschijnt en ook ditmaal, DlijKi aai onuaus.» uo vele bezwaren, door Bestuur, Evangelisten en allen die in dezen arbeid betrokken zijn, het werk kon worden voortgezet. In de plaats van wijlen Ds. C. M. van Oosterzee werd tot bestuurslid gekozen Ds. J. Ossewaarde uit Vlijmen. Den Evangelist J. Klerekoper, die „met meer dan gewonen ijver te Tilburg is werkzaam geweest," ziet het Bestuur met leedwezen heengaan. De

rekening en verantwoording van den Penning¬

meester loopt over een bedrag aau ontvangsten c en uitgaven van f5488.035, met oen batig saldo j van f3.— Voor het jaar 1913 zijn de uitgaven i geraamd op f 4570 en de inkomsten op f 1428 01® zoodat er aan giften en collecten f3141.98 zal moeten worden ontvangen om niet met een tekort te sluiten.

Van het Bestuur, — een volledige opgave der bestuurders vonden we in dit nummer niet, is j waarnemend penningmeester Ds. J. W. Boogaard , Ilerv. Predt. te Engelen. j

— Het door ons ontvangen Juli-nummer van Het Evangelie in Spanje bevat allereerst een In I memoriam, gewijd aan den waardigen Jhr. Mr. M. J. van Lennep, die bijna 40 jaren lang bestuurslid is geweest der Vereeniging „Het Evangelie in Spanje", en wiens hart zoo warm klopte voor eiken arbeid, zoowel op het gebied der uitals inwendige Zending. Verder blijkt dat het ei^en gebouw voor Kerk- en schoollokalen te Malaga bijna gereed is en daarmee vasten voet in Malaga is verkregen. De f 45.000, noodig voor aankoop en verbouwing, werd genomen van het legaat door Jonkvr. Van Loon aan de Ver. vermaakt. Daardoor verliest do Ver. een jaarlijksche rente van f1800, die ze toch zoo zeer noodig heeft, daar tot nu toe voor de jaarlijksche uit- j gaven van + f8000 nog geen f 1600 aan contributies kan worden geïnd. Een en ander werd reeds in den loop van dit voorjaar per circulaire medegedeeld aan vrienden en begunstigers van dezen arbeid met het resultaat dat het comito met dankbaarheid is vervuld jegens al degenen, die een vriendelijk en vaak beschamend mild antwoord op de circulaire hebben gezonden, en bemoedigd den arbeid voortzet, ziende dat vele ■ harten in Nederland nog warm kloppen voor de 1 zaak der evangelisatie in het land van Matamoros.

Het Comité bestaat thans uit: Dr. J. H.Gun; ning te Haarlem, Voorz. Mevr. C. M. Hoefer 1 geb. Baronesse van Heemstra te Hattem en Jhr. > Dr. M. E. van Lennep te Aerdenhout, Secretaris-

terugkeer : „Het Engelsche en Eransche volk zijn eensgezind en bezield door hetzelfde streven

naar vrede, geen ijdele klank zijn geweest. .

jVledsdcelingen. j

EEN VRIENDELIJK VERZOEK. > Men zende voortaan alle gaven en ^ gelden, voor Neerbosch bestemd, aan t de Financieele Commissie van de Wees- i inrichting te Neerbosch, en niet aan Directeur, Administrateur, Boekhandel, Chef van Dit of Dat.

AAN DE DIRECTIE \

geve men s. v. p. ten spoedigste kennis, > indien gestuurde gaven niet verantwoord, j gedane bestellingen niet uitgevoerd, ge- 5 zonden brieven niet behandeld worden. ^

De bezoekers komen <

reeds. Dat zien de Weezendorpers en ) dat ziet u uit de opbrengst van de Bus. 5 Van Maandag tot Vrijdag, van 9—12 ? en 2—4 uur is de Stichting te be- S zichtigen. Zooals uit de advertenties te 5 lezen is, biedt Nijmegen, maar niet 4 minder onze naaste omgeving, goede 5 \ gelegenheid om iets te gebruiken wan- ^ ; neer de weg ons te veel zou worden. <

> De tram rijdt er 20 minuten over. ?

\ Van NIJMEGEN (bij het Station): i

< 8.— 9.15 10.40 12.10 1.— 2.— 3.— \ 5 4.15 5.15. 6.35 7.45. 9.10 10.10. j

5 Van NEERBOSCH (bij het Restau- < S rant Keijzer): <

\ 8.20 9.40 11.10 12.30 1.35 2.25 3.40 < ? 4.40 5.40 7.— 8.10 9.30 10.30.

S Het aantal nieuwe abonné's i

2 is ons niet meegevallen. Met de drukke 1 ? lentedagen zijn vast vele kaarten, die , \ wij ingestoken hadden, blijven liggen. ]

\ Toch kwamen er nog bestellingen ;

j> op Merula en ook op die drie boeken \ van Valotton. Ik kan er inkomen dat 5 iemand, die b.v. reislectuur zoekt, of \ 'n mooi boek om 's avonds voor te lezen i als men met elkaar en pension is, s Merula kiest, of die drie goedkoope ^ boeken van Valotton. Het zijn pracht? werken.

< De Meubelmakerij

S heeft weinig of geen werk en het ma? rra-7Ün ctant vnl. zeer vol.

de Financieele Commissie van de Wees¬

inrichting te Neerbosch, en niet aan

penningmeester.

. -

Te koop en ter verzending geieeu

5mulletIII, gcvvjju adii umi woaiuiguu «***. ■ r -- . p

. J. van Lennep, <!ie bijna 40 jaren lang be- ? ?

mrslid is geweest der Vereeniging „Het Evan- ? Donker mahonie gepolitoerd Ameuble- j)

lie in Spanje", en wiens hart zoo warm klopte < ment, bestaande uit:

or eiken arbeid, zoowel op het gebied der uit- ? Rnffptkastip S

s inwendige Zending. Verder blijkt dat het < 1 BUÜetKastje

gen gebouw voor Kerk- en schoollokalen te ? 1 Damesschrijttatel <

alaga bijna gereed is en daarmee vasten voet S 1 Tafel _ j

i Malaga is verkregen. De f 45.000, noodig voor J | Zuiltafeltje ?

inkoop en verbouwing, werd genomen van het S j Kanapé 1 Bekje0(j met groen §

•gaat door Jonkvr. Van Loon aan de Ver ver- £ 2 Fauteuils ■ „PStreepte trÜD. 5

laakt. Daardoor verliest do Ver. een jaarlijksche > ^ Stoelen 1

,r)te van f1800, die ze toch zoo zeer noodig < ^ ?

eeft, daar tot nu toe voor de jaarlijksche uit- j > te samen f 268.50 S

aven van + f8000 nog geen 1 1600 aan con- s ?

:ibuties kan worden geïnd. Een en ander werd ? yyjt gelakt Salon Ameublement,

aeds in den loop van dit voorjaar per circulaire S C

ïedegedeeld aan vrienden en begunstigers van / 1 Kastje p

ezen arbeid met het resultaat dat het comité s 1 Tafel

net dankbaarheid is vervuld jegens al degenen, > | Kanapé i £

lie een vriendelijk en vaak beschamend mild S ^ fauteuils ( Bekleed met licht C

ntwoord op de circulaire hebben gezonden, en ? ^ gfoelcn ( bewerkte stof- c

lemoedigd den arbeid voortzet, ziende dat vele S Hnpkstoeltie 1 c

larten in Nederland nog warm kloppen voor de ? J 1 ~~~~ <

;aak dor evangelisatie in het land van Matamoros. 5 te samen I IGx^.OO s

Het Comité bestaat thans uit: Dr. J. H. Gun- ? ?

ling te Haarlem, Voorz. Mevr. C. M. Hoefer 5 ^ |flkt met verguld afgezet één- S reb. Baronesse van Heemstra te Hattem en Jhr. £ nersoons slaapkamermeublement. <

Dr. M. E. van Lennep te Aerdenhout, Secretaris- S F S

penningmeester. 5 1 Ledikant ?

v i Waschtafel met Toilet en marmer- <

Buitenland. i i Nachtkastje met marmersteen

1 1 Tafel \

DE BALKAN. ? j Droogrekje

De berichten over den toestand op het Balkan- b g Stoelen

Schiereiland zijn zoo verward en tegenstnj ïg C

dat er niet uit wijs is te worden. Soms zoa S te samen f90.5U

men er uit besluiten dat de brand is ge usl ï . ... holon

en dan weer dat de vlammen aan alle kanten < Aan diverse meubelen.

zullen uitslaan zeker is, dat do moeilijke £ FikPiïhont draaiendBoeken-

kwestie over Albanië, waarvan Oostenrijk met S 1 Eikenhout draaiend ^ ^ ^

alle geweld een onafhankelijken Staat wil maken, ï kast • • ■ " hekleed . 24 —

met Scutari als hoofdstad, nog met is geregeld. 5 1 idem fauteuil beKl . „ ■

c 1 idem eangbanK . „ ou.

ENGELAND-ERANKRIJK. I J ë ilem 28.-

De Eransche President Poincaré bracht de c j idem zuiltafel . . . . „ 11-—

vorige week een officieel bezoek aan Engeland, 5 j idem idem 9.50

waar hij door Koning en Volk met geestdrift < ^ jdem kapstok met koperen

werd begroet. De Fransch-Engelsche vriendschap, > haken 5.—

die van zooveel beteekenis is voor de Europeesche < ^ " el boekenkastje. „ 32.50

politiek, is daardoor weer sterker geworden. ? nachtkastie . „ 12.—

Moge de betuiging van den President, bij ziju j