is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1913, no 2235, 29-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergaderde Bladeren. Prijs f0.30; thans f0.20.

Dit boekje in net bandje met vergulden titel, ruim 160 pag. dik, met portretten en plaatjes, is, zooals de titel aangeeft een verzameling „allerlei" uit verschillende jaargangen van den Weezen-Almanak.

Wagenaak, (Dr. L

II.), Mich. Zldr.z. de Ruijter,

Thans f0.02.

AVard de Charrière, (0.), Schuld en Verzoening, Eene donkere bladzijden uit onze dagen.

Prijs fl.20; thans f0.60.

Dit is geen boek voor kinderen, maar voor lieden van gevorderden leeftijd.

Wiersma, (J. H.), Stemmen van één klank.

Prijs fl.—; thans f0.30.

Yonge, (Charl. M.), De Slaven van Sabinus. Jood en Heiden, geb. Prijs fl.30; thans f 1.—.

Dit boek, dat zeer boeiend en onderhoudend is geschreven, werd bewerkt naar bronnen van Plutarchus. De geschiedenis valt voor ten tijde dat het ijzeren juk van Kome zwaar op Europa rustte.

Als hoofdpersoon treedt op een Gallisch opperhoofd, die met zijn vrouw vervolgd wordt door keizer Vespasianus, wegens den opstand van Claudius Civilus, waaraan hij deelnam.

Verder maken wij kennis met de slaven Telemon, een Germaan, en Esdras, een Jood.

Zadok's Kleindochter of De Leidingen Gods met een verstooten kind, door F. W. A. Korff. Uit het Hoogduitsch. Prijs fl.— ; thans f0.50.

„Een goed werk deed de heer Korff, zendeling onder Israël, door dit verhaal in onze taal over te brengen. Het verplaatst ons in het Duitschland der middeleeuwen, toen het Jodendom zoozeer in verdrukking leefde en stelt den lezer op de hoogte van toestanden, die gelukkig tot het verleden behooren. Het boek is boeiend en leerzaam tevens. Het boekje is met fraaie platen versierd."

De Zeeroover van Helgoland, of het recht zonder God. Een historisch verhaal uit de 16do eeuw. Tweede druk, 140 bldz.

Prijs f 0.60; thans f 0.30.

Zonder getuigen. Uit het leven eener dienstbode. 2do di uk. Met geïll. omslag.

Prijs f0.35; thans f0.20.

= VOOR ZONDAGSSCHOLEN

en ter uitdeeling op Kerstfeestvieringen.

Alice, Het verhoorde gebed. Thans f0.15.

Almanak voor de Jeugd 1914. Prijs f0.30.

25 Ex. a f 0.271/*; 50 Ex. a fO.25; 100 Ex. a f 0.20.

Anna, Het oudste Zusje. Prijs f0.20; thans f0.10.

Betsy, De arme Jacob en zijn hond.

Prijs f 0.35; thans f 0.20.

Bijeengegaard. Bloemlezing uit verschillende jaargangen Almanak voor de Jeugd. Een mooi gebonden, van vele plaatjes voorzien boekje.

Prijs f0.30.

Brouwer, (C.), Heidekinderen. Met 2 plaatjes.

Prijs f 0.25.

Brouwer, (O.), Mijn Oom Tom. Met 1 plaatje.

Prijs f 0.20.

B. G. v. S., Van Kindekijn en Vogelijn. Met 1 plaatje.

Prijs f0.10.

, Het Koninginnetje. Met 1 plaatje.

Prijs f 0.121/a.

Gerdes, (E.), Zestal Historische Verhalen.

Prijs f0.90; thans fO.25.

1. De vlag op den toren. Een verhaal uit het jaar 1629.

— 2. Ontvlucht. Een verhaal uit de jaren 1569 en 1570. — 3. Het stadhuisklokje. Een verhaal uit het jaar 1511. — 4. Op weg naar Haarlem. Een verhaal tijdens Haarlems beleg.

— 5. In het Bosch. Een verhaal uit het jaar 1511. — 6. De trouwe zuster. Een verhaal uit Friesland.

Neef Herman. De gevolgen der verleiding.

Prijs f 0.35; thans f0.20.

, Het land van Wiejewaaje. 2do druk.

Thans f0.30.

Inhoud: Een kort hoofdstuk ter inleiding. — Zonder orde en tucht. — Orde en tucht. — Een verleider. — Een ondeugende jongen. — Op weg naar het land van Wiejewaaie. — In het land van Wiejewaaie. — Op weg naar huis.

Gerdes, (E.), De grafgewelven van Tweedsmuir.

Thans f 0.40.

Paul Kasan.

Een dief in den nacht.

Op leven en dood.

Uit het vuur gered.

Een nacht en dag uit

Ondermeester.

Thans f0.10. Thans f0.10. Thans f 0.40. Thans f0.10.

het leven van een

Thans f0 30.

, Vertellingen voor de Jeugd. Een twaalftal

boekjes. Derde druk. In geïllustreerde omslagen en elk voorzien van twee of drie plaatjes.

1. Het verhoorde gebed. — 2. Weggeloopen. - 3. Karei en zijn zusje. — 4. Poesje. — 5. De verborgen sc.hat. — 6. Het losse blad. — 7. Het duifje. — 8. De geschiedenis van Jan Bosch. — 9. Verstoppertje. — 10 Gered. —• 11. In de donkere schuur. — 12. Moeders helpsters.

Prijs per stel van 12 boekjes f0.90; thans f0.60.

Gordeau Jr., (H.), Gerrit Prik. 107 bladz., mooie heldere druk. Prijs fO.25.

Dit echt jongensverhaal, zoo leuk en zoo pakkend verteld, oogstte bij zijne verschijning in De Vriend des Huizes zooveel lof, dat wij blijde zijn het thans in boekvorm, versierd met twee illustraties, te mogen aanbieden.

Ltjitingh, (J. C.), Frederik van Inthiema of Boer of Hofmeyr, (X. J.), Blikken in den Bijbel. Een hon-

/\dvocaat. 95 bladz. en 2 prentjes naar oorspron- derdtal korte toespraken.

kelijke teekeningen. Prijs f0.30. Prijs f2.40; thans fl.—.

Een verhaal uit de geschiedenis der hervorming in Fries- lnD®ze 1(j0 toespraken zijn verdeeld in 10 groepen elk van

jancj 10 toespraken, „ t Was onder den indruk van den goddehjken

' Heel pakkend en boeiend geschreven zal dit verhaal door oorsprong der Heilige Schrift," zegt de schrijver, dat ik in

velen, vooral door aankomende jongens, met belangstelling den bedestond waartoe ik wekelijks met mijne leerlingen

, samenkom, de toespraken neb gehouden, die m dit geschritt

w r n ge ezen. zijn vervat." In bijna 500 bladzijden bevat dit boek een

r-v .. n i ï i. ï o i rijken inhoud, die werkelijk heldere blikken doet slaan in

De tien welbestede centen. 2.^ den Bijbel. Zijn deze toespraken voor jongelui gehouden,

Len minuutje maar. ) 1 rijs 1 U.Uo. meergevorderden in jaren zullen er veel uit kunnen leeren.

M. C. C., De kinderen van den Gids en andere In Memoriam, Mevr. van 't LINDENHOUT-Sipman.

Verhalen. Prijs f0.50; thans f0.2o. prljs fl_; thans fO.25.

, Kleine Wim. Thans f0.15. Kooy (F. v.), Bijbelsche Geschiedenissen, vooral

Pijnakker Hordijk, (A.), Vader Martijn. Naar het teQ '''enste ('or Jongelieden.

Eransch van R. S. Thans f0.10. 1 riJs f0-90; thans 1 aj:0-

Wagner, (0.), Vertellingen en Grappen. Uit het Ivrull, (Ds. Joh ), De Bijbelsche Geschiedenis, met

Fransch. 118 bldz., rijk geïllustreerd. Een heel leenngen over geloot en leven. Eene handleiding

prettig kinderboek, waaraan groote menschen ook voor huiselijke Godsdienstoefening, eigen oefening

wel iets hebben. Prijs f0.70. en catechisaüën. 3d° druk. Deel I. (O. V.)

J Prijs fl.—; thans f0.50.

Weiland, (H ), Het tolhuis aan de Duinen. 88 blz. . .

en 2 prentjes naar oorspronkelijke teekeningen. i De Bijbelsche Geschiedenis, me eeringen

Prijs f0 30 over geloof en leven. Eene handleiding voor huise-

„ . „ , , . . i "i i , , liike Godsdienstoefening, eigen oefening en cate-

Een mooi, geïllustreerd jongensverhaal, dat men aehtereen chisatiën 3de druk

uitleest' Prijs van Deel II. (N.V.) fl.20; thans f0.50.

Psalmboekjes. Ingenaaid f 0.20. Gebonden in linnen Beide deelen gebonden in 1 band f 1.30.

f0.30. Geb. in linnen en verguld op sneê f0.50. /r. T \ u-u i u i it

& r Moody, (D. L.), Bijbelsche karakters.

Nieuwe Testament en de Psalmen. Gebonden in Prijs fO.75; thans f0.40.

linnen f 0.50. Geb. in linnen en verguld op sneê „ d-u„i n„„i,«:i,

fO.75. Geb. in .unster, <D' L>> B"bC' f0.30.

hoeken en verguld op snee 11.—. Greb. m geheel J

leder en verguld op sneê, met portefeuille-sluiting gen leeraar uit den ouden tijd.

f 1-65. Prijs f0.30; thans f0.10.

Nieuwe Testament. Ingenaaid f0.20. ,, /TT t-> \ j* ut •

fo Muller Massis, (IJ, D.), Gedichten, een keurige, mooi

Evangelie van Mattheus, Lukas en Johannes. uitgevoerde dichtbundel.

Ieder afzonderlijk a 5 Cents. Prijs geb. f 1.—; thans fO.75.

Rooster voor Zondagsschool en Kinderkerk. Murray, (Ds. Andrew), De Jubelbazuin! De zalige

Geperforeerd. Prijs 3 Cents; 25 ex. f 0.60; 50 ex. vrijheid van den waren Christen. In een net bandje.

fl.10; 100 ex. f2.—. Tegen denzelfden prijs ook Prijs f 0.60; thans fO.25.'

in boekformaat verkrijgbaar, eveneens geperfo- NotteNj (J_ A )^ Dc £rnst dcs Lewans Thomas

re Brooks vrij gevolgd. Prijs f0.60; thans f 0.25.

Op dezen Rooster worden voor eiken Zondag aangegeven:

een te behandelen onderwerp, verdeeling daarvan in hoofd- Pierson, (A. T.), Vele gewisse kenteekenen.

punten en te leeren tekst en psalm- of gezangvers. Prijs f 1.25; thans f 0.50.

—— Pijnacker Hordijk, (Ds. A.), „Sursum Corda", een

keurig, in linnen gebonden bundeltje poëzie.

VAUIA. I>ri->s fom

De „Standaard" zegt hiervan:

Besson, (H.), In het laatst der dagen, geïllustreerd. schoone, liefelijke, treffende, en godvruchtige

Prijs f080* thans f0.40. gedachten, in dichtmaat, vindt men nier vele.

Spurgeon, (C. H.), Laat uw licht schijnen of Ser-

Breet Az., (C.), De Hand des Heeren in het leven moenen in kaarsen. 3de druk. (Met een groote

en den vijf-en-twintig-jarigen Evangelie arbeid van. menigte illustratiëD). Prijs fl.—; thans f0.30. Mot portret. Prijs f0.60; thans f0.10.

Verhoeven, (J.), Tot welzijn van Java. Een kostelijk,

David, (V. D.), Een geheiligd Leven. Uit het En- rijk geïllustreerd boek van 231 bladzijden.

gelsch. 2do druk. Prijs f0.75; thans f0.35. Prijs fO.75; geb. f 1.—.

~ , t, • t ^ Dit is een werkje, dat ten zeerste de aandacht verdient.

Op hoogst ernstige en tevens boeiende wijze handelt de TT ± • i • j i- •

TT. K ^ , n • i. i. t ir, -Het is werk van iemand, die met eigen oogen gezien en

Hmdoe-Twangelist David, wiens portret tegenover de titel- . , , , „ ' t\ a* i i

i , • i-i i n i i t eigen ooren gehoord heeit. JJe otanaaara.

pagina voorkomt, in dit werk over de volgende onderwerpen: ®TT.. . 6 , r . , , , .... . , .

lo Hebt gij volkomen vrede?; 2o. Redding, verzekering, , WlJ kfe" dlt b°ekJe ™et belangstelling. Een niet onbe-

reiniging, vrede; 80. Oplossing van vele moeilijkheden in lang^ fht wordt ,er geworpen op de eigenaardige

het Christelijk leven; 4o. Hoe moet men Gods woord be- moelijkheden waarmede de Zending onder de Inlanders van

studeeren?; 5o. Hoe moet men zielen winnen?; 60. Practi- Java te worstelen heeft. Ttmothem.

sche en schriftuurlijke heiligheid; 7o. Hebt gij den Doop des Wanneer en met wie mag men trouwen? Iots over

Heiligen Geestes ontvangen?; 80. Schriftuurlijke reiniging jie(. }luwelijk, volgens den Bijbel.

des harten en 9o Toespraak van V. D. David op de North- p •• f 01& thans f(jüa.

field-conferentie 1897. J '

Wij twijfelen er niet aan of zeer velen zullen zich ge- Weddik, (J. W. Th.), Zondagmorgens in Groot-

drongen voelen om des schrijvers inzichten over deze onder- Brittannië. Vier kloine schetsen. Opgodragen aan

werpen te volgen. Wij deden het met steeds klimmende Beets. Prijs f0.30; thans f 0.10. belangstelling.

AVolee (E. F. H.), Neandria. Naar het Hoogduitsch.

Doseer, (Rev. Nich. II.), De Holl. Geref. Kerk in prijs in stempelband f 1.25; thans f0.40. Amerika. Nagelaten handschrift. Met portret.

Prijs f 1.25; thans fO.25. Leven en Werken van Charles Einney. 2de druk.

Prijs f0.60; thans f0.40.

Gerok, (Karl), Psalmen voor den Zondag. Naar

het Hoogduitsch vertaald en bewerkt door II. C.

Voorhoeve, Em.-Pred. 2 deelen.

Prijs ing. f3.50; geb. f*4.50.

Gjerlow, (R.), Kom en Zie. Prijs fl.30; thans f0.50. Onafhankelijkheids-Pakketten.

Een kostelijke bundel Bijbelsche Schetsen uit het Noorsch

vertaald. Dr. J. R. Callhnbach leidde ze bij ons in, Filliket A. l*»lIv]((kt 15.

De Noorsche Christelijke pers heeft dit werk met sympathie ' v „ ' f

begroet. Zij zegt er van: „het maakt den indruk vi n vrome '• p^g"TT0N' Famllle . {;>Q ja groot 7 °°°gS f j r„

muzieK" 2. Leven en werken van 2- Vallotton , De Ar-

Hepworth, (0.), De Godsdienst van Hiram Golf, , 3.

Schoenmaker bij de gratie Grods. 2d0 druk. _ voetstappen . • • *0 (>0 nathan »0.90

Prijs f0.50; thans fO.25. 4, Sohaab, Mislukt ^ 4. Alcock, Joh. Iluss . »1.30

werk? 8 5. Evekett—Grebw

Welk een man, die Hiram! Hoe verstond hij de beteekenis g s0hnkey, Lief en i^ady Clare. . . . » 0.75

van zijn maatschappelijke roeping, hoe diep vatte hij die op, Leeil. • • • ■ • » 1.30

hoe nauwgezet was hij in de vervulling er van! Schoenmaker Everett—Green,

„bij de gratie Gods" achtte hij zich, en dat was hij waarlijk. besson I W.m,t]het ' °-<;o

Mocht ieder ambachtsman, ieder werkman, iedere dienstbare '• der'da'„ 1 atst 0 g()

als Hiram Golf, zich tot zijn maatschappelijk werk geroepen g Si\ci.Aiu Uit'en '

achten bij de gratie Gods, niet minder dan de Koning op zijn Thuis. ' » 0.90

troon, en trouw zijn aan die roeping als deze schoenmaker, ^ Brouwer, Heidekin-

hoeveel op maatschappelijk en godsdienstig terrein zou anders, deren ' _ . » o.25

zou veel beter worden. Want dan zou ook ieder tot een zout Luitingh, Frederik

wezen als Hiram was; dan zou ieder met God leven en van Inthiema. . . >■ 0.30

sterven; dan kon men tot hem zeggen: ƒ8.55 ƒ 5.95

En als dan 't nakroost om u treurt

En bij uw grafzerk staat, Aangeboden voor ƒ5.—- Aangeboden voor / 3. —.

Dan bloeit een bloem, die lieflijk geurt,

Gekweekt uit tranenzaad. Franco toezending. Voor pakket B. wordt 17' :

ets. frankeerkosten 111 reke-

Voorwaar, men behoeft maatschappelijk niet hoog geplaatst *üng gebracht.

geplaatsten; daarvan zal eenmaal de Hemel getuigen. Een

kostelijk boekske achten wij dit; kome het in handen van ___ 1^^

duizenden! Neerbosch. — Snelpersdruk der Weesinrichting-.

Gjerlow, (R.), Kom en Zie. Prijs fl.30; thans f0.50.

Een kostelijke bundel Bijbelsche Schetsen uit het Noorsch vertaald. Dr. J. E. Callenbacii leidde ze bij ons in,

De Noorsche Christelijke pers heeft dit werk met sympathie begroet. Zij zegt er van: „het maakt den indruk vi n vrome muziek."

Hepworth, (G.), De Godsdienst van Hiram Golf,

Schoenmaker bij de gratie Gods. 2do druk.

Prijs f 0.50; thans f0.25.

Welk een man, die Hiram! Hoe verstond hij de beteekenis . van zijn maatschappelijke roeping, hoe diep vatte hij die op, hoe nauwgezet was hij in de vervulling er van! Schoenmaker „bij de gratie Gods" achtte hij zich, en dat was hij waarlijk. Mocht ieder ambachtsman, ieder werkman, iedere dienstbare als Hiram Golf, zich tot zijn maatschappelijk werk geroepen achten bij de gratie Gods, niet minder dan de Koning opzijn troon, en trouw zijn aan die roeping als deze schoenmaker, hoeveel op maatschappelijk en godsdienstig terrein zou anders, zou veel beter worden. Want dan zou ook ieder tot een zout wezen als Hiram was; dan zou ieder met God leven en sterven; dan kon men tot hem zeggen:

En als dan 't nakroost om u treurt

En bij uw grafzerk staat,

Dan bloeit een bloem, die lieflijk geurt,

Gekweekt uit tranenzaad.

Voorwaar, men behoeft maatschappelijk niet hoog geplaatst te zijn om tot een grooten zegen te wezen, ook voor hooger geplaatsten; daarvan zal eenmaal de Hemel getuigen. Een kostelijk boekske achten wij dit; kome het in handen van duizenden!